RJ1059 Základy didaktiky ruštiny 3

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/2/0. v kombinovaném studiu 12+24 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1059/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Savchenko
RJ1059/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Savchenko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu jsou teoretické otázky spojené s receptivními a produktivními řečovými dovednostmi. Součástí přednášek je metodika nácviku fonetiky, grafiky, lexika, čtení, poslechu, ústního a písemného vyjadřování. Studenti se naučí aplikovat teoretické metodické poznatky do praktického výukového procesu. Nedílnou součástí je příprava na pedagogickou praxi, propojení teoretických poznatků s praktickým využitím v rámci výukového procesu. Po absolvování výuky budou studenti schopni navrhnout a realizovat v praxi různé metodické postupy a aktivity ve výuce ruštiny na základních školách.
Studenti si osvojí strategie a aktivity pro výuku správné výslovnosti, dále gramatiky a slovní zásoby. Studenti se seznámí s řadou metodických postupů a strategií pro nácvik poslechu a ústního projevu ve výuce ruštiny. Studenti budou informováni o konkrétních aktivitách pro výuku ruštiny u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Student bude schopen aplikovat tyto poznatky ve výuce ruštiny v rámci vlastních mikrovýstupů ve výuce. Ve skupinové aktivitě navrhnou studenti možný metodický postup ve specifických případech řešených vyučujícím.
Výstupy z učení
Po absolvování výuky budou studenti schopni navrhnout a realizovat v praxi různé metodické postupy a aktivity ve výuce ruštiny na základních školách. Studenti si osvojí strategie a aktivity pro výuku správné výslovnosti, dále gramatiky a slovní zásoby. Student bude schopen aplikovat tyto poznatky ve výuce ruštiny.
Osnova
 • Obsah
 • 1.-2. Metodika nácviku fonetiky a grafiky. 3.-4. Metodika nácviku lexika. 5.-6. Metodika nácviku čtení a ústního projevu. 7.-8. Metodika nácviku poslechu a písemného vyjadřování. 9.-10.Výuka ruštiny u studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. 11.-12. Zkoušení ve výuce cizích jazyků. Práce s chybou.
Literatura
  povinná literatura
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 209 s. ISBN 8020012133. info
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Vydání třetí (rozšíře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 250 stran. ISBN 8070411740. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. 1. vyd. Rudná u Prahy: Editpress, 2001. 196 s. ISBN 8023874829. info
Výukové metody
Aktivní účast na semináři. (u studentů prezenčního studia povinná docházka). Skupinová práce a diskuse.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium v ruském jazyce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
V seminární části výuky budou studenti aplikovat získané teoretické poznatky do praktické přípravy hodiny ruštiny. V rámci mikrovýstupů budou studenti nacvičovat jednotlivé metodické postupy dle zadání vyučující předmětu. Tyto výstupy budou následně všemi studenty analyzovány s případným návrhem dalších možností metodických postupů.
Studijní opory v IS https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2268 https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/nove-metody/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/RJ1059