RJ2BP_MOS2 Seminář z morfologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zvládnutí učiva předmětu RJ2BP_MOS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o morfologickém systému ruštiny. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen popsat probrané slovní druhy; konfrontovat je s příslušnými českými slovními druhy; provádět morfologickou analýzu textů; uplatnit získané poznatky pro komunikaci v ruském jazyce.
Osnova
  • 1. Zájmena. Slovnědruhová charakteristika ruských zájmen. 2. Zájmena osobní, přivlastňovací a zvratná. 3. Zájmena záporná, neurčitá. Tvaroslovná paradigmatika a slovotvorná charakteristika zájmen. 4. Shrnutí tématu zájmena. 5. Číslovky a číselné výrazy. Slovnědruhová charakteristika. Číslovky základní, druhové a řadové. 6. Číslovky a číselné výrazy. Neurčité, podílné, násobné, zlomkové. Tvaroslovná paradigmatika. 7. Číslovky a číselné výrazy. Vyjádření času, tvary počítaného předmětu. Slovotvorná charakteristika číslovek. Pravopis. 8. Slovnědruhová charakteristika ruského slovesa. Klasifikace sloves. 9. Slovesa I. a II. časování. 10. Slovesa. Produktivní a neproduktivní slovesné třídy. Klasifikace produktivních sloves. Časování produktivních sloves. 11. Časování neproduktivních sloves. Slovesa izolovaná. 12. Shrnutí učiva.
Literatura
    doporučená literatura
  • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 92 s. Skriptum. Poř. č. 3351-17/99. ISBN 80-210-2528-X. info
  • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004. 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
    neurčeno
  • GLAZUNOVA, O. I. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach. Morfologija. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2000, 424 s. ISBN 5-86547-136-8.
Výukové metody
Seminář. Cvičení. Domácí úkoly. Drilování.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. Pravidelná aktivní účast na seminářích: tolerance dvou absencí za semestr (bez doložené omluvy).
2. Aktivní terminologie.
3. Úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce (75 %).
Navazující předměty
Informace učitele
Akademická ruská gramatika zde: https://rusgram.narod.ru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.