RJs312 Prezentační a komunikační dovednosti v ruštině

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s komunikačními strategiemi ruštiny a ruskou řečovou etiketou. Hlavním cílem je zlepšit prezentační dovednosti a schopnost studentů diskutovat v ruském jazyce. Předmět se snaží připravit studenty na přípravu prezentací včetně použití vizuálních pomůcek, na prezentace ve třídě pro žáky základních a středních škol. Pozornost je také věnována tomu, aby studenti průběžně hodnotili svůj vlastní výkon a zapojili se do sebe-monitorování a vzájemného sledování jako prostředku ke zlepšení mluvení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni využít získané informace k přípravě prezentací, samotnému prezentování a také ke kritickému zhodnocení jazykového výkonu, řeči těla a práce s vizuálními pomůckami během prezentace.
Osnova
 • 1. Mluvené a psané jazykové projevy v ruštině.
 • 2. Volba tématu. Shromažďování informací z různých zdrojů.
 • 3. Prezentační dovednosti. Strukturování prezentace.
 • 4. Mluvení pro malé a velké publikum. Úprava stylu.
 • 5. Kvalita hlasu a řeč těla.
 • 6. Monitorování ústního projevu. Ruská řečová etiketa.
 • 7. Vizuální pomůcky: uspořádání desky, příručky, prezentace Power Point.
 • 7. Jak udělat svou prezentaci zajímavou: vyprávění vtipů a veselých příhod.
 • 8. Diskusní dovednosti: kontrola témat, argumentace a přesvědčování.
 • 9. Otázky a odpovědi na otázky po prezentaci.
 • 10. Diskuse o vývoji mluvících dovedností a mluvnických aktivitách pozorovaných při výuce.
 • 11. Ruská řečová etiketa a zařazení prvků ruské řečové etikety do výuky ruštiny na středních školách.
 • 12. Shrnutí a opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. info
  doporučená literatura
 • REŠKOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti jako součást komunikační kompetence nerodilých uživatelů češtiny. In Mezinárodní seminář Zvyšování kvality výuky a testování cizích jazyků. ÚJOP UK Poděbrady. 2013. info
 • ŠÍBLOVÁ, Dana. Komunikativní dovednosti žáků ZŠ aneb Žijeme ve 21. století. Brno: PdF MU, 2008. Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. ISBN 978-80-210-4533-0. info
 • FOLPRECHTOVÁ, Jana a Eva KŘEČKOVÁ. Jazykové a komunikativní hry v ruštině : na pokročilém stupni výuky. Ostrava: Montanex, 2006. 90 s. ISBN 8072252232. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Komunikativní dovednosti a objektivizace jejich pozorování a hodnocení. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 159 s. ISBN 8071821667. info
 • KAVALCOVÁ, Lenka. Prezentační dovednosti v interkulturní komunikaci. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 5/2003, s. 10-10. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Iveta. Komunikativní dovednosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 47 s. ISBN 8024401606. info
Výukové metody
Seminář. Příprava prezentací, skupinové diskuse, skupinové práce a samostudium.
Metody hodnocení
Požadavky k získání kolokvia:
aktivní účast na seminářích,
příprava prezentace v ruském jazyce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.