RV2BP_6PPZ Programy podpory zdraví ve školním prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2BP_6PPZ/01: Čt 15:00–15:50 učebna 27, L. Mužíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student rozumí základní strategiím podpory zdraví a dokáže ji zdůvodnit v souvislostech demografické situace a zdravotního stavu obyvatel ČR. Studenti dokáží zhodnotit edukační programy podpory zdraví a navrhnout vlastní strategii přípravy projektu podpory zdraví dle zadaných kritérií (věk dětí, zaměření projektu, prostředí realizace atd.)
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory; vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice a zhodnotí je; chápe význam minimálních preventivních programů, dokáže je analyzovat dle podmínek školy; popíše možnosti intervence v jednotlivých vývojových obdobích; posoudí nutnost spolupráce odborníků z oblasti zdravotnictví, psychologie a pedagogiky; aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí.
Osnova
 • V úvodu jsou studenti seznámeni se strategií zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století) se zaměřením na dětský věk a školní prostředí. Následně je pozornost věnována intervenčním programům podpory zdraví. (Principy tvorby primárně preventivních programů, konkrétní realizované programy - Kouření a já, Normální je nekouřit, Zdravá 5, Zdravá škola, metodika minimálních preventivních programů pro školy dle Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR).
Literatura
  povinná literatura
 • Zdraví 2020 : osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. Translated by Jan Holčík - Karel Zástěra. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. 182 s. ISBN 9788085047486. info
 • HOLČÍK, Jan. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. 153 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-089-0. info
  neurčeno
 • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit , 4. díl. 2. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2011. 107 s. 4. díl. ISBN 978-80-7392-158-3. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit, 5. díl. 2. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2011. 105 s. 5. díl. ISBN 978-80-7392-159-0. info
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-210-5239-0. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 3.díl. 2. vydání. Brno: MSD, s.r.o., 2008. 87 s. MSD, 1 svazek. ISBN 978-80-7392-035-7. URL info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit. 2. díl. 1. vydání. Brno: Paido, 2006. 93 s. ISBN 80-7315-128-6. URL URL info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit 1.díl. Brno: Paido, 2005. 69 s. sv. 1. ISBN 80-7315-105-7. URL info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, iva a Drahoslava HRUBÁ. Normální je nekouřit-edukační program pro výchovu žáků prvního stupně základních škol k nekouření. In Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův Onkologický ústav, 2005. s. 41. ISBN 80-86793-05-2. info
 • REISSMANNOVÁ, Jitka. Pilíře projektu Zdravá škola. In Výchova ke zdraví I. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 102-115, 14 s. ISBN 80-210-3918-3. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 258 s. ISBN 8021038446. info
 • Zdraví 21. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003. 124 s. ISBN 8085047993. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a průběžných konzultací.
Metody hodnocení
Student vypracuje a odevzdá seminární práci dle zadání ve studijních materiálech a následně ji prezentuje a diskutuje s ostatními studenty (vybírá si z celkové databáze 10 témat).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RV2BP_6PPZ