RV2BP_6ZPA Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Trávníček (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je student schopen porozumět základním vědomostem a využívat praktické dovedností z oblasti zdravotně preventivní tělesné výchovy a pohybového režimu, hygienických a bezpečnostních požadavků při pohybové činnosti i specifických pohybových aktivit zdravotně oslabených. Cvičeními prováděnými v tělocvičně, na hřišti, v posilovně nebo bazénu osvojit praktické zkušeností a dovedností potřebné k uplatňování zdravotně preventivní pohybové aktivity v denním režimu člověka. Důraz je kladen na vyrovnávací, kompenzační a relaxační cvičení zdravotně oslabených. Součástí předmětu jsou teoretická témata i praktická cvičení v tělovýchovných zařízeních. (tělocvična, hřiště, posilovna, bazén).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student rozumí teoretickým požadavkům kladeným na zdravotně preventivní pohybovou aktivitu člověka, která je nezbytnou součástí pohybového režimu a zdravého životního stylu, je připraven aplikovat uvedené teorie v praxi a získané poznatky a dovednosti dokáže využít při utváření pohybového režimu žáků.
Osnova
 • 1. Význam pohybových aktivit pro zdraví. 2. Pohybový režim a zdravotně orientovaná zdatnost. 3. Podpora a ovlivňování aerobní zdatnosti. 4. Podpora a ovlivňování svalové zdatnosti. 5. Podpora a ovlivňování složení těla. 6. Pohybová aktivita ve škole i mimo školu. 7. Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, bezpečnost při pohybových činnostech. 8. Problematika nežádoucích podpůrných prostředků. 9. Pohybová aktivita zdravotně oslabených. 10.Zahřívací cvičení. 11.Protahovací, uvolňovací a zpevňovací cvičení. 12.Cvičení při zdravotním oslabení.
Literatura
  neurčeno
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Cvičíme a hrajeme si. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1995. 101 s. ISBN 80-85783-07-X. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Zdeněk KOPŘIVA. Význam vyrovnávacích cvičení v životě člověka. Vyd. 1. Brno: Studio pohybových aktivit, 1997. 61 s. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Jan TUPÝ. Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 5-14. ISBN 80-210-2246-9. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997. 139 s. ISBN 80-85783-17-7. info
 • NOVÁČEK, Vojtěch, Vladislav MUŽÍK a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. 46 s. ISBN 80-210-2642-1. info
 • RESCH, Johann a Erich KUNTNER. Jak se neutopit :učíme se plavat hrou a vesele. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1997. 70 s. ISBN 80-85783-18-5. info
 • SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6. info
 • ZEMÁNKOVÁ, Marie. Pohyb nad zlato. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1996. 152 s. ISBN 80-85783-11-8. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení
Metody hodnocení
Semestrální kontaktní výuka, ukončeno zápočtem za aktivní účast.
Informace učitele
Pro praktická cvičení v tělovýchovných zařízeních je třeba mít vybavení odpovídající hygienickým i bezpečnostním normám.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RV2BP_6ZPA