RV2MP_3POZ Problematika ochrany a podpory zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Slaný (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- po absolvování předmětu student formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory, identifikují a charakterizují preventabilní faktory ovlivňující zdraví - informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí. - identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace - vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice, popíší jejich obsah a význam
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:  formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory, identifikují a charakterizují preventabilní faktory ovlivňující zdraví  informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí. - identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví  chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace  vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice, popíší jejich obsah a význam
Osnova
 • Onemocnění, která nejvíce ovlivňují chronickou morbiditu a mortalitu populace ve vyspělých zemích, včetně ČR (nemoci srdce a cév, zhoubné nádory), jsou vysoce preventabilní: jejich vznik a progrese je rozhodujícím způsobem ovlivněna stylem života. Přestože jde o nemoci středního a vyššího věku (kardiovaskulární onemocnění, osteoporóza, metabolický syndrom, arkopenie aj.), jejich počátky spadají do doby dětství a adolescence (prevence syndromu stáří). Rodina a škola má významné úkoly v oblasti výchovy ke zdraví. 1. Prevence. Význam primární a sekundární prevence pro populační zdraví. Hlavní preventivní programy ve světě a v České republice. 2. Geografické rozdíly v úmrtnosti a nemocnosti ve světě a v České republice. 3. Analýza prevence hlavních zdravotních rizik. Civilizační nemoci (chronické neinfekční nemoci)– epidemiologie, etiologie, prevence. 4. Podpora zdraví jako kombinace výchovy a aktivit vedoucích k tvorbě podmínek podporujících zdraví. 5. Rodiče a pedagogové jako nejvýznamnější aktéři podpory zdraví.
Literatura
  povinná literatura
 • www.vychovakezdravi.cz
 • www.lpr.cz
 • www.starneme-uspesne.cz
 • www.szu.cz
  doporučená literatura
 • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 258 stran. ISBN 9788021057630. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
 • TUREK, Bohumil. Výživový stav populace a nutriční rizika. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2004. 32 s. ISBN 8070712430. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
  neurčeno
 • Sexuální výchova na II. stupni základní školy. info
 • SOPKOVÁ, Monika. Digitální portfolia pro téma sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí a další témata k Výchově ke zdraví. Praha: Metodický portál VÚP, 2010. ISSN 1802-4785. URL info
 • ŘÍČAN, Pavel a Pavlína JANOŠOVÁ. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 155 s. ISBN 9788024729916. info
 • KOTULÁN, Jaroslav. Epidemiologie "civilizačních" nemocí. první. Praha: FUTURA Praha, 2009. s. 12 - 16, 5 s. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • SOPKOVÁ, Monika. Sexuální výchova v rodině a ve škole. Praha: MediaDIDA s.r.o., 2009. 70 s. Sexuální výchova – Příručka pro učitele. 1. vydání. ISBN 978-80-87000-29-8. URL URL info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 8024705486. info
 • MARTÍNEK, Bohumír. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. 2003. ISBN 80-86640-08-6. URL info
 • Výživa ve stáří. Edited by Bohumil Turek - Jana Dostálová. 1. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. 57 s. ISBN 8072710990. info
 • DONÁT, Josef a Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. : il. ISBN 80-7168-371-X. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Zdravá mateřská škola. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 141 s. ISBN 80-7178-048-0. info
 • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7. info
 • KALVACH, Zdeněk. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : pro studující lékařských fakult a praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1992. 244 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky a diskuse.Praktická simulace stáří.Workshopy: 7x o alergiích a astmatu, HOBIT, Normální je nekouřit aj.
Metody hodnocení
Student prokáže při rozpravě znalosti z dané problematiky.
Informace učitele
http://educoland.muni.cz/vychova-ke-zdravi/novinky-z-oboru/ http://www.starneme-uspesne.cz/ http://katedry.ped.muni.cz/rodinna-vychova/pro-ucitele-a-verejnost
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/RV2MP_3POZ