RV2RC_4CP Člověk a prostředí

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
konzultace. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student chápat a interpretovat základní vědomosti o problematice jednotlivých faktorů životního prostředí a jejich pozitivním i negativním působení na zdraví jednotlivce i populace. Získané znalosti mu pomohou vytvářet základní kladné postoje k ochraně a tvorbě životního prostředí, pochopit úlohu jednotlivce v globálním působení na životní prostředí a těmito postoji ovlivňovat ostatní, zejména děti a mládež. Získané znalosti uplatní i při vytváření optimálních podmínek pro práci ve škole.
Osnova
  • 1. Fyzikální, biologické, chemické a sociální faktory v makroprostoru a mikroprostoru člověka. Jejich interakce. Adaptační a kompenzační mechanismy zajišťující homeostázu. 2. Význam akustických vjemů při vnímání prostředí. Hluk, jeho škodlivé a rušivé účinky na organismus. Nemoci související s expozicí hluku. Zásady tvorby normativů pro posouzení expozice hluku. Protihluková opatření. 3. Fyziologie vidění ve vztahu k tvorbě optimálních světelných podmínek v pracovním prostředí. Fyziologický význam barev. Zásady hygieny osvětlení při práci s počítačem. 4. Druhy ionizujícího záření a jejich zdroje. Nemoci z ozáření. Zásady preventivních opatření. Druhy neionizujícího záření a jejich zdroje Účinky vybraných typů záření na člověka. Zásady prevence. 5. Termoregulační mechanismy a zdravotní následky jejich selhání. Zásady pitného režimu. Dlouhodobě a krátkodobě únosná termická zátěž. Expozice chladu. 6. Zevní ovzduší a jeho nejčastější chemické kontaminanty. Smog- jeho druhy. Zdravotní následky expozice chemickým kontaminantům zevního ovzduší. 7. Bydlení a zdraví. Druhy chemických kontaminantů vnitřního ovzduší a jejich zdroje. Zdravotní následky expozice. Biologická kontaminace vnitřních prostor a její vliv na zdraví exponovaných.Větrání a jeho význam. 8. Charakteristika pitné vody. Závazné a stanovené ukazatele v normách pro pitnou vodu. Zvláštní požadavky na vodu pro kojence. Stopové prvky ve vodě a jejich význam pro zdraví. Zdravotní následky konzumace vody nevyhovující požadavkům normy. Zásady hygienické ochrany zdrojů vody. 9. Odpady a zdraví. Druhy a zdroje odpadů. Rizika pro člověka. Hlavní zásady bezpečné likvidace odpadů. 10. Chemizace životního prostředí. Bodové a plošné zdroje chemických xenobiotik. Globální chemizace životního prostředí. Stav životního prostředí v ČR. Experimentální sledování a hodnocení chemických látek. 11. Metodologie epidemiologických studií. Přírodní toxiny a karcinogeny. Poznatky o přírodních (potravních) zdrojích chemických toxinů a karcinogenů. Mykotoxiny. Chemofobie a environmentální hysterie. Vstup chemických látek do organismu - obranné mechanismy. Vstřebávání a metabolismus chemických látek. Význam mikrosomálních enzymů v toxikologii. 12. Podobnosti a rozdíly dětí v toxikologii. Srovnání fyziologický rozdílů ovlivňujících velikost vnější a vnitřní expozice dětí a dospělých. 13. Práce a zdraví. Pracovní prostředí jako zdroj rizika pro vývoj nemocí z povolání a nemocí souvisejících a s prací. Filosofie tvorby nejvýše přípustných koncentrací. Riziková pracoviště. Specifika školního prostředí.
Literatura
  • Kotulán J. a kol: Praktické lékařství I, II. Lékařská fakulta MU, 1991, 1992
  • KOTULÁN, Jaroslav. Zdravotní nauky pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 258 s. ISBN 8021021799. info
  • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 207 s. ISBN 80-210-0563-7. info
  • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7. info
Výukové metody
Cyklus teoretických přednášek. Slovní přednášky jsou doplněné vybranými ukázkami z odborných videoprogramů Téma každé přednášky i s doporučenou literaturou bude zadáno s týdenním předstihem. V závěru každé přednášky proběhne její rekapitulace formou diskuse o nových pojmech a souvislostech, které byly studentům v průběhu příslušné přednášky prezentovány a vysvětlovány.
Metody hodnocení
Kolokvium. Písemný test.
Informace učitele
Literatura: KOTULÁN, J. a kol. Zdravotní nauky pro pedagogy. Brno : MU, 1999. 258s., ISBN 80-210-2179-9. KOTULÁN,J., HRUBÁ,D., BENCKO,V. Preventivní lékařství, I. a II. díl. Brno : MU, 1991 a 1993, IBSN 80-210-0336-7 a 80-210-0563-7. (vybrané kapitoly)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RV2RC_4CP