SC4BK_PAT1 Social Pathology 1

Faculty of Education
Spring 2004
Extent and Intensity
15/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Prerequisites
Předmět je primárně určen studentům bakalářského oboru Sociální pedagogika v kombinované formě. Předpokladem pro jeho ukončení je vypracování kasuistiky vybraného sociálně patologického problému a úspěšné složení zkoušky formou kolokvia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Předmět uvádí do problematiky oboru sociální patologie a vybraných sociálně patologických jevů, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat, kterým musí umět předcházet a také je řešit (agrese a šikana, záškoláctví, delikvence a kriminalita, drogová závislost dětí a mládeže).
Syllabus
 • Osnova předmětu je totožná s okruhy pro závěrečnou zkoušku formou kolokvia:
 • 1. Norma a řád ve společnosti.
 • 2. Teorie sociálních deviací, definice sociální patologie.
 • 3. Sociálně patologické jevy a sociální kontrola.
 • 4. Záškoláctví jako specifický jev ve školním prostředí.
 • 5. Agrese a šikana mezi dětmi.
 • 6. Kriminalita a delikvence jako závažná forma sociální patologie.
 • 7. Drogy jako aktuální hrozba v životě jedince (dítěte). Analýza, prevence, náprava.
 • 8. Pedagog a jeho kompetence v oblasti sociálních patologií.
 • 9. Postavení a úkoly výchovně-vzdělávacích institucí při prevenci a nápravě sociálně-patologických jevů.
 • 10. Nástin dalších sociálně patologických jevů ohrožující jedince a společnost (poruchy chování, závislosti, bezdomovství, prostituce, rozvodovost, násilí v rodině, agrese, xenofobie, rasismus, suicidalita; extrémní hnutí, sekty a kulty, negativní vliv společnosti masmédia, globalizace).
Literature
 • ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků (School and social pathologic symptoms in behavior of pupils). In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002. p. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. info
 • ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách (Primary drug prevention and anti-drug education in schools). In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 104 stran. ISBN 8021025115. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
 • BREZÁK, Jozef. Sociálna patológia. Edited by Peter Ondrejkovič. 2., rozš. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 310 s. ISBN 8022406856. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter and Eva POLIAKOVÁ. Protidrogová výchova. Prvé vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. 356 stran. ISBN 8022405531. info
 • Život s deprivanty. Edited by František Koukolík - Jana Drtilová. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 390 s. ISBN 80-7262-088-6. info
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997.ISBN 80-71781-231.
 • MATOUŠEK, Oldřich and Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 335 s. ISBN 80-7178-226-2. info
 • VANÍČKOVÁ, E. aj. Násilí v rodině Syndrom zneužívaného a týraného dítěte. Praha : Karolinum, 1993.
 • MATOUŠEK, O. aj. Práce s rizikovou mládeží. Praha : Portál, 1996.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je vyučován formou přednášek a konzultací a je ukončen zkouškou formou kolokvia. Pro připuštění ke kolokviu musí student vypracovat kasuistiku konkrétního sociálně-patologického problému.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2004/SC4BK_PAT1