SC4BK_SpP Základy speciální pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 19. 9. 15:45–19:15 učebna 30, So 17. 10. 8:25–11:55 učebna 36, Pá 20. 11. 12:05–15:35 učebna 28, So 12. 12. 13:55–15:35 učebna 25
Předpoklady
Předmět je povinnou součástí kombinovaného bakalářského studia oboru Sociální pedagogika. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění úkolů vymezených sylabem předmětu a úspěšným složením zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do základů problematiky výchovy a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči.
Je zaměřen na vymezení oboru speciální pedagogika, jeho klasifikaci, odbornou terminologii, specifika práce a metod práce s handicapovanými a vztahy s pedagogikou sociální.
Prakticky se student seznámí s vybraným speciálně-pedagogickým zařízením, které navštíví a seznámí se s posláním, se specifiky práce s postiženými jedinci, speciálními terapeutickými přístupy apod.
Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- vymezit postavení oboru Speciální pedagogika v pedagogických a pomáhajících disciplích;
- definovat základní oblasti odborného zájmu oboru a možnosti přístupu k jedincům se specifickými potřebami;
- porozumět specifikům jednotlivých postižení a možnostem edukace jedinců s těmito postiženími.
Osnova
 • VYMEZENÍ PŘEDMĚTU, OKRUHY KE ZKOUŠCE:
 • 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína. Pojetí, postavení v systému vědních oborů.
 • 2. Nástin vývoje historie SP. Současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.
 • 3. Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy (defekt, defektivita, socializace), komprehensivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody.
 • 4. Socializace, integrace/inkluze. Legislativa k integraci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR po roce 1989.
 • 5. Speciálně-pedagogická diagnostika. Metody speciální pedagogiky.
 • 6. Integrovaný pedagogicko-psychologický poradenský systém. Výchovný poradce na školách, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogické centra, střediska výchovné péče.
 • 7. Specifické poruchy učení. Vymezení, etiologie, znaky, edukace dětí s parciálními nedostatky (poruchami učení).
 • 8. Psychopedie. Pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, charakteristika jednotlivých stupňů MR.
 • 9. Somatopedie. Klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, DMO formy, DMO jako kombinované postižení, chronická onemocnění charakteristika, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění, problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným a zdravotním postižením.
 • 10. Etopedie. Pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.
 • 11. Logopedie. Etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.
 • 12. Surdopedie. Etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu.
 • 13. Oftalmopedie. Vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR.
 • 14. Kombinované vady. Definice, rehabilitační třídy pomocné školy, bazální stimulace.
 • 15. Autismus. Etiologie, znaky, edukace jedinců s autismem.
 • 16. Alternativní a augmentativní komunikace charakteristika, význam použití.
 • 17. Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd.
 • 18. Význam a úkoly školy při zdravotnických zařízeních, herní terapie. Dobrovolnictví v nemocnicích.
 • 19. Význam a pozice volného času v životě postiženého jedince. Styčné body speciální a sociální pedagogiky.
 • 20. Sociální pedagog, pedagog volného času ve speciálně-pedagogickém zařízení. Uplatnění, možnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně-pedagogického poradenství. Brno : MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
 • MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 289 s. ISBN 8024402319. info
 • MICHALÍK, J. aj. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 512 s. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.
  doporučená literatura
 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997.
 • NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství :struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 159 s. ISBN 80-7178-197-5. info
 • PLEVOVÁ, M. Dítě v nemocnici . Brno : MU, 1997.
 • ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaringologie a foniatrie. Brno: Paido. 1996, 2. přepracované vydání 1999.
 • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.
 • SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých I. Olomouc: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-226-X.
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • DVOŘÁK, Josef. Logopedický slovník :[terminologický a výkladový]. 2. upr. a rozš. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 2001. 223 s. ISBN 80-902536-2-8. info
 • Therapien in der soderpädagogischen Behandlung. Edited by Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 165 s. ISBN 8073150107. info
 • Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením : somatopedická a psychologická hlediska. Edited by Jiří Jankovský. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 158 s. ISBN 8072541927. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace :vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 178 s. ISBN 80-7178-506-7. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. 123 s. ISBN 80-85931-91-5. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. 135 s. ISBN 80-85931-69-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie. Brno: Paido, 1998. 93 s. ISBN 8085931621. info
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 66 s. ISBN 8085931508. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. 42 s. ISBN 8085931176. info
 • Obecná psychiatrie. Edited by Petr Zvolský. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1994. 189 s. ISBN 80-7066-955-1. info
 • Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Vyd. Univerzita Karlova v Praze. ISSN 1211-2720.
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce a splnění semestrárního úkolu.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zkouška.
Požadavky k ukončení:
1) odevzdání seminární práce (rozsah min. 4 strany) z vlastní návštěvy speciálně-pedagogického zařízení pro výchovu a vzdělávání jedinců vyžadujících zvláštní péči práce bude obsahovat stručné seznámení se zařízením, zaměření, zřízení, zařazení klientů a jejich postižení, využívané metody práce s handicapovanými v zařízení, návaznost a spolupráce s dalšími subjekty apod.;
2) písemná zkouška v rozsahu vypsaných okruhů.
Informace učitele
E-learningová podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=790
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.