SO533 Genderová citlivost v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Krišová (přednášející)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Lenka Polánková, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studujícím prostor k reflexi genderových struktur a stereotypů o ženách a mužích, jež se objevují v prostředí školy i dalších sférách společenského života. Cílem reflexe genderových struktur ve společnosti je zlepšení psychosociálních a komunikativních kompetencí studentů a studentek, konkrétně jejich schopnosti podporovat individuální kvality žáků a žákyň a schopnosti vytvářet přátelské klima třídy a školy, které přispívá k rovným příležitostem dívek a chlapců.
Výstupy z učení
Studující budou absolvování předmětu schopni:
identifikovat a reflektovat genderové stereotypy ve vlastním životě a společnosti se zaměřením na vzdělávací systém
analyzovat genderovou strukturu společnosti
reagovat na pedagogické situace související se genderem (násilí, homofobie, média, kariérní poradenství, výukové materiály)
orientovat se v odborné literatuře zaměřené na genderově citlivé vzdělávání
otevírat téma rovnosti žen a mužů v žákovském kolektivu
Osnova
 • Vlastní prožívání ženství a mužství
 • Genderová struktura společnosti
 • Genderové nerovnosti ve vzdělávání (genderová segregace ve školství, uspořádání školního prostoru, odlišný přístup vyučujících k dívkám a chlapcům
 • Téma rovnosti žen a mužů v rámcovém vzdělávacím programu
 • Problémové situace ve škole (šikana, násilí, sexuální obtěžování)
 • Vliv médií na utváření sebepojetí dívek a chlapců
 • Kariérové poradenství na základních školách
Literatura
  doporučená literatura
 • SMETÁČKOVÁ, Irena. Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a feminity v průběhu základní školy. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 274 stran. ISBN 9788074192296. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 250 s. Edice Studie. ISBN 978-80-7419-119-0. info
Výukové metody
prožitkové techniky a dramatické metody, seminář, samostudium, reflexe, četba odborné literatury, analýza textu, diskuse
Metody hodnocení
Účast (80%), aktivní účast v hodinách, vedení reflektivního deníku, zápočet.
Informace učitele
Obsah kurzu vzniká ve spolupráci s odborníky a odbornicemi z Rakouska, Maďarska a České republiky v rámci projektu Towards gender sensitive education, který je financován program Erasmus+. Podobný kurz bude paralelně probíhat na maďarské univerzitě Eötvös Loránd University, zkrácená podoba kurzu bude rovněž nabízena vyučujícím ZŠ ve zmíněných zemích. Více o partnerských organizacích a dalších projektových aktivitách je možné nalézt na stránkách projektu: gendersensed.eu
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019.