SODR_PVC Pedagogika volného času

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinně-volitelný (profilační) v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika. Předpokládají se vstupní znalosti v dané disciplíně na úrovni magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit kompetence v oblasti výzkumu ve volném čase, především využití specifických výzkumných kvalitativních a kvantitativních výzkumných strategií vhodných pro oblast volného času. Předpokládá se rozšířená orientace v historických koncepcích výchovy ve volném čase, současných trendech, teoriích a výzkumných strategiích užívaných v oblasti volného času.
Osnova
 • Člověk, společnost a výchova ve volném čase. Pojetí a funkce volného času.
 • Typologie volnočasových aktivit ve vztahu k věku, pohlaví, vzdělání, lokalitě a dalších proměnných.
 • Aktivity ve volném čase, obsahová náplň, klasifikace, význam, metody a formy práce. Předmět, funkce, principy a metody výchovy ve volném čase.
 • Rodina a výchova dětí ve volném čase.
 • Osobnost pedagoga (animátora) ve volném čase, styly vedení skupiny, klima ve skupině.
 • Využití pedagogické diagnostiky při výchově ve volném čase.
 • Historické pohledy na výchovu ve volném čase, výchovné koncepce realizované ve volném čase (např. Jezuité, J. J. Pestalozzi, G. Bosco).
 • Výchovný systém E. T. Setona, R. S. S. Baden Powella, K. Hahna, A. B. Svojsíka, Jaroslava Foglara (celkové zhodnocení jejich pedagogického přínosu). Analýza výchovných principů, her, pojetí výchovy, hodnot a ideálů ve vztahu k dnešní mládeži. (Analyzujte výchovný systém autorů na základě samostudia (četby) jejich díla. Předpokládá se znalost minimálně pěti děl.)
 • Vznik a význam organizované činnosti ve volném čase (YMCA, YWCA, Sokol, skauting, Liga lesní moudrosti, Česká tábornická unie atd.).
 • Definice her a jejich atributy, výchovný význam her. Proč si (děti) lidé hrají? Teorie hry, jejich členění. Dějiny her, proměna funkcí, motivů, postojů a cílů her v jednotlivých vývojových etapách dějiny pedagogiky.
 • Hra v pedagogických koncepcích některých představitelů (Platón, Aristoteles, Quintilianus, J. A. Komenský atd.) a využití hry v modelech alternativního vzdělávání. Hry rozvíjející myšlenkové operace, především divergentní či laterální myšlení. Hry jako prostředek a předpoklad pro tvořivý život. Hra jako cesta k řešení životních problémů.
 • Nebezpečí hráčství (tzv. gamblerské hry), vznik závislosti a současný stav v ČR, možná řešení problému.
 • Hra jako významný prostředek omezující dětskou kriminalitu a řešící antisociální problémy mládeže.
 • Dlouhodobé hry (např. celotáborové, celoroční) při práci se stálými kolektivy. Hra v pojetí globální výchovy, tzv. hry simulační a hry ekologické, výchova k trvale udržitelnému životu, hry jako prostředek k pochopení systémových vztahů v přírodě a na celém světě.
 • Sdružení a organizace pečující výchovu ve volném čase v ČR. Stručný historický přehled a zhodnocení organizované činnosti po roce 1948.
 • K. Hahn a pedagogika zážitku, koncepce prožitkové terapie. Nové trendy v oblasti výchovy ve VČ (edutainment), strategie užívané ve výzkumu VČ a marketingových strategií.
 • Koncepce výzkumných projektů ve sféře volného času. Základní poznatky o tvorbě a realizaci projektů, vypracování vlastního (výzkumného) projektu od výběru tématu, formulace problému, volby nástrojů k jeho zpracování do závěrečné písemné podoby.
 • Projekty edukační a jejich vytváření (strategické plánování, zdroje financování (granty, sponzoři-jejich výběr, odůvodnění projektů), projektování, pojem projekt, tvorba projektu (stanovení cílů, dílčí kroky ekonomické, technické, personální zajištění, propagace, jednotlivé etapy realizace).
Literatura
  povinná literatura
 • HOFBAUER, B. Kapitoly z pedagogiky volného času. Soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování. České Budějovice : JČU, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7394-240-3.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2. (Cíleně na k oboru souvisejícím kapitolám)
 • HÁJEK, B.; HOFBAUER, J.; PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. Současné trendy. Praha : Portál, 2008, 240 s. 978-80-7367-473-1.
 • KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. 1. vyd. Praha : Por-tál, 2012, 176 s. ISBN 978-80-262-0450-3.
 • MACEK, Milan. Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Vyd. 1. V Praze: NIDM, 2007. 98 s. ISBN 9788086784038. info
 • ČECH, Tomáš. Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • Participace a zájmové organizace v České republice. Edited by Zdenka Mansfeldová - Aleš Kroupa. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 244 s. ISBN 8086429539. info
 • HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 176 s. ISBN 8071789275. info
 • NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 119 s. ISBN 80-7315-012-3. info
 • PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 93 s. ISBN 80-210-2033-4. info
 • NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9. info
 • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6. info
 • VÁŽANSKÝ, Mojmír a Vladimír SMÉKAL. Základy pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 176 s. ISBN 80-901737-9-9. info
  doporučená literatura
 • Časopis Gymnasion. Praha : Prázdninová škola Lipnice. ISSN 1214-603X.
Výukové metody
Projektování, plánování, seminární diskuse, konzultace
Metody hodnocení
Ukončení: Kolokvium.
Požadavky k ukončení: Plánování a realizace výzkumu ve volném čase, sepsání závěrečné zprávy a prezentace ve výuce (se závěrečnou diskusí a reflexí).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.