SODR_SOP2 Sociální pedagogika 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/10. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako povinný v rámci doktorského studia programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vědní disciplínou, jejím začlenění do systému věd o výchově a jejím významem při studiu sociálně pedagogických jevů.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět problematice předmětu. Student bude schopen diskuse nad tématem.
Osnova
 • Sociální pedagogika a její místo v systému věd o výchově (vztah k obecné pedagogice, k teorii výchovy, etopedii aj.). Předmět sociální pedagogiky. Vztah sociální pedagogiky a duchovědné pedagogiky. Teorie sociologie a sociální pedagogiky, srovnání přístupů. Paradigma (T. Kuhn) sociologické a sociálně pedagogické (faktualistické p., behaviorální p., definiční p. – rozdíly v přístupu zkoumání sociálních jevů). Vybrané sociologické směry a jejich vliv na utváření teorií sociální pedagogiky (sociální darwinismus, škola rasově antropologická, malthuziánství, sociologismus, psychologismus, interakcionismus, teorie sociální interakce, analýza a teorie sociálních sítí, teorie sociální směny, sociální kapitál, sociální systém, sociální rovnováha). Charakter současných konsensuálních společností, občanská otevřená společnost jako směřování ke společenské rovnováze a rovnováha sociální (social balance). Role mechanismů sociální rovnováhy při udržování společenské homeostáze (výčet). Společnost jako každodennost, drama a absurdita etnometodologie, inspirace v dramaturgické a existencialistické sociologii. Sociologické přístupy zkoumání jevů: Kvalitativní sociologie, etnometodologie, každodennost – sociální teorie jednání (A. Schütze, sociologie laická, labelling, indexikalita, garfinkeling, sociologie dramaturgická, existencialistická atd). Kořeny vzniku sociální pedagogiky, hnutí pietistů a filantropistů, odkaz J. A. Komenského aj J. J. Pestalozziho sociální pedagogice; role německých pedagogů počínaje A. Diesterwegem, přes P. Natorpa, P. Bartha, H. Nolla. Přínos G. A. Lindnera sociální pedagogice a jeho následovníků zejména J. Kliky, E. Makovičky, Drtiny, Černého aj. Názory Kádnera na sociální pedagogiku. Sociální pedagogika za tzv. první republiky. Vztahy sociální pedagogiky, pedagogické sociologie a sociologie výchovy. Přínosy Masaryka, S. Velínského, O. Chlupa, J. Uhra, A. I. Bláhy, J. Hendricha, P. Pitry, F. Štampacha, S. Hesena. Sociální pedagogika v Československu po 2. světové válce. Přínos, K. Gally, M. Přadky, O. Baláže aj. Rozvoj sociální pedagogiky po roce 1989. Rozšíření pojetí sociální pedagogiky: a) primární pojetí - výchova k sociálním cílům (vliv na sociální systémové složky), b) sekundární pojetí - prevence, tj. předcházení sociálním deviacím, c) terciární pojetí - zamezování, izolace a tresty jako poslední možnosti (styčné plochy s etopedií a penitenciární a postpenitenciární činností).
Literatura
  povinná literatura
 • Hroncová, J., Kraus, B., Semrád, J. a kol. K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem: UJEP, 2008.
 • Beck, U. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: Slon, 2004.
 • Bakošová, Z. Sociálna pedagogika jako životná pomoc. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005.
 • Dalrymple, T. Život na dně. Praha: Academia, 2005.
 • Kraus, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008.
 • Kraus, B., Poláčková V. et al. Člověk - prostředí - výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001.
 • Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003.
 • Nohejl, M. Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze : pojednání o východiscích fenomenologické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001.
 • Petrusek, M., Miltová, A., Vodáková, A. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: Slon, 2000.
 • Přadka, M. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno: PdF MU, 1999.
 • Přadka, M., Knotová, D., Faltýsková, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno: PdF MU, 1998.
 • Semrád, J., Škrabal, M. Odkaz Komenského sociální pedagogice. In Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2009. s. 177-186.
Výukové metody
indidviduální studijní plán, diskuse
Metody hodnocení
Na konci předmětu se student/ka bude orientovat v základních filozofických, sociologických a pedagogických východiscích sociální pedagogiky. V rámci diskuse doloží znalost současných pojetí sociální pedagogiky u nás a ve vybraných evropských zemích. V rámci odborné studie (10 – 15 stran) prokáže schopnost vědecké diskuse a argumentace, práci s odbornými zdroji v oboru sociální pedagogika. Téma práce je předem prokonzultováno s vyučujícím.
Informace učitele
Dále se doporučují dostupné spisy T. G. Masaryka, J. J. Pestalozziho, R. Wroczynského, Heleny Radlinské a dalších.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.