SOp110 Základy pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Petra Hašková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–16:50 učebna 10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOp110/01: každé liché pondělí 17:00–18:50 učebna 58, D. Klapko
SOp110/02: každé sudé pondělí 17:00–18:50 učebna 58, D. Klapko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Základy pedagogiky je zmapovat základní pedagogické pojmy, metody, teorie a strukturu vědního oboru Pedagogika. V obsahu výuky je mapován vztah pedagogické teorie a praxe, rovněž i vybrané sociálně filozofické aspekty výchovy. Linii studia tvoří analýza současných výchovně-vzdělávacích problémů a proces edukační transformace českého školství v rámci postmoderní pedagogiky.
Výstupy z učení
Na konci studia předmětu studenti prokáží: • prezentovat klíčové pojmy a znalosti v oblasti struktury a funkce pedagogiky jako vědy i jako praktické nauky, • vést diskusi o edukačních jevech, • aplikovat učivo na řešení konkrétních edukačních problémů, • hodnotit stav současného českého školství.
Osnova
 • 1. Místo pedagogiky v soustavě vědních oborů. Základní pojmy, teorie, klasifikace, struktura, členění pedagogických disciplín, vědy pomocné a hraniční, předmět výzkumu. 2. Problémy pedagogiky jako vědy. Rozdíl mezi moderní a postmoderní pedagogikou. Pojetí a meze pedagogiky jako vědy sociální v porovnání s pojetím věd přírodních. 3. Teorie vzdělávání (systém klasifikace dle Y. Bertranda). Zkušenostně reflektivní učení (Korthagen). Didaktická rekonstrukce (Shulmanovy teorie). Strategie vyučování dle R. Fishera. Brunerův koncept struktury vědomostí. Didaktická analýza učiva (Klafki). 4. Edukační cíl jako didaktická kategorie. Taxonomie edukačních cílů (Bloom, Kratwohl, Dave). Definování a ověřování edukačního cíle. Chyby při vymezování edukačního cíle. 5. Filosofická východiska a teoretické koncepty pedagogiky. Pojmy, hodnoty, koncepce, představitelé. 6. Kurikulární reformy (RVP ZV, tvorba učebnic). Taxonomie kurikulárních oblastí (kognitivní, afektivní, psychomotorická, osobnostně-sociální). Tylerův princip konstrukce kurikula. 7. Česká výchovně vzdělávací soustava. Charakteristika vybraných klíčových problémů české vzdělávací soustavy. Transformace české školy v kontextu současných trendů (sociální inkluze, evropská dimenze ve vzdělávání a multikulturalita, počítačová a finanční gramotnost, globalizace vědění, gender studies, tacitní znalosti). Školský management (vedení a rozvoj školy). 8. Charakteristika vzniku alternativní pedagogiky (představitelé, směry, díla, koncepce, principy, podmínky edukace) a její vymezení vůči tzv. klasické škole. Současné trendy a témata ve vzdělávání (kooperativní výuka, činnostní učení, škola hrou, kritické myšlení, antipedagogika). 9. Sociální inkluze, podmínky edukace žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí. Individuální a sociální význam vzdělání, právo na vzdělání, rovný přístup ke vzdělání, sociální nerovnost ve vzdělání, vzdělání a sociální spravedlnost.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 483 s. ISBN 9788026204565. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Translated by Oldřich Selucký. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 247 stran. ISBN 8071782165. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • STROUHAL, Martin. Teorie výchovy : k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 192 stran. ISBN 9788024742120. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011. 172 stran. ISBN 9788026200437. info
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
Výukové metody
přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
písemná zkouška, seminární práce
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2060
Studenti vloží seminární práci v rozsahu čtyř stran do e-learningového kurzu Základy pedagogiky, distanční e-kurz (heslo: seneca) týden před začátkem zkouškového období. Téma seminární práce si studující volí samostatně v rámci okruhů v sylabu a materiálů, které jsou ke kurzu k dispozici v e-l systému. Při tvorbě seminární práce je nutné vycházet z výběru jedné z následujících možných podob uchopení tématu: - analýza přínosu vybrané teorie na poli pedagogiky, - optimalizace fungování české vzdělávací soustavy, návrh řešení. - analýza edukačního problému na základě životní zkušenosti a četby odborné literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.