SOp120 Dějiny sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–14:50 učebna 24
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOp120/01: Út 16:00–17:50 učebna 33, D. Klapko
SOp120/02: Út 11:00–12:50 učebna 42, D. Klapko
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 52/50, pouze zareg.: 1/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do tematiky historicky řazených výchovných koncepcí, zaměřených zejména na členy sociálně znevýhodněných skupin. Důraz výuky je kladen na popis sociálního kontextu doby a prostředí a na zmapování edukace zejména lidových vrstev ve spojení s trávením jejich volného času, životních podmínek a životního stylu. Centrem zájmu je rovněž činnost reformně orientovaných významných sociálních myslitelů a praktiků. Prioritou výuky je zhodnotit a analyzovat oblasti sociální pedagogiky v historickém kontextu, rovněž vysvětlit sociálně pedagogické jevy v souladu či v polemice s odborným diskursem. Předmět je založen na transdiciplinárním propojení zvláště s historickou antropologií, s filosofií, s kulturními a sociálními dějinami nebo se sociologií.
Výstupy z učení
Na konci studia předmětu studenti prokáží: • prezentovat klíčové pojmy a edukační koncepce v historickém kontextu, • vést diskusi o sociálně edukačních jevech, • vysvětlit paradigmata vědění dané doby, • analyzovat jednotlivé edukační koncepce a díla v kontextu mocenských diskursů, • aplikovat učivo na řešení konkrétních edukačních problémů v současnosti, • hodnotit přínos myšlenek vybraných sociálních pedagogů.
Osnova
 • 1. Sociální aspekty v antické výchově (názory na společnost, výchovu mládeže, ideály, etiku, díla). Úloha a postavení mužů, žen a dětí v antické společnosti. Dílo Sókrata, Platóna, Xenofona, Seneky, Quintiliana, Marka Aurelia) 2. Středověký člověk a jeho svět (sociální stratifikace). Působení církevních řádů v oblasti edukační a sociální péče (františkáni, dominikáni), vliv církevních představitelů na řešení sociálních problémů (Basileos Veliký, Petr Abélard, Tomáš Akvinský). Úloha a postavení mužů, žen a dětí ve středověké společnosti. Volný čas ve středověku. Svátky, požitky těla, hry, divadlo, lov, požitky ducha. Lidová kultura a humor. 3. Renesanční myslitelé o výchově (Vittorino da Feltre), společenské a kulturní změny raného novověku, lidé na okraji společnosti. Reforma lidové kultury v novověku. Edukační činnost Jednoty bratrské, jezuitů a piaristů v českých zemích. 4. Evropské pedagogické myšlení 17. století. Filosofické a sociálně pedagogické myšlenky a pansofické snahy Jana Amose Komenského. Ostatní představitelé a směry: jansenismus, pietismus, puritanismus, Wolfgang Ratke, August Hermann Francke, Francis Bacon, madame de Maintenon. 5. Charakteristika společenských změn v osvícenství, nové paradigma výchovy, osvětová činnost (zakládání Společností). Pedagogické myšlenky a činnost filantropistů (Johann Bernhard Basedow, Christian Gotthilf Salzmann). Fyziokratismus Johanna Heinricha Pestalozziho. 6. Názory a praxe předchůdců tzv. reformní pedagogiky (Jean Jacques Rousseau, Friedrich Fröbel, Lev Nikolajevič Tolstoj, Herbert Spencer) v kontextu vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin. 7. Vliv civilizačního pokroku na sociální poměry ve společnosti a na vzdělání napříč staletími. Chudoba a sociálně znevýhodněné skupiny. Pedagogické myšlenky a činnost utopických socialistů (Thomas More, Robert Owen, Charles Fourier, Henri de Saint – Simon), salesiánská činnost Giovanni don Bosca. 8. Názory a praxe českých sociálních pedagogů na přelomu 19/20. století: Karel Slavoj Amerling, Gustav Adolf Lindner, Eduard Štorch, František Bakule, Inocenc Arnošt Bláha, Stanislav Velinský, Přemysl Pitter. 9. Názory a praxe vybraných světových sociálních pedagogů na přelomu 19/20. století: Herman Lietz, Kurt Hahn, Anton Semjonovič Makarenko, Janusz Korczak. 10. Představitelé postmoderních pedagogických koncepcí na pozadí kritických teorií: Paulo Freire, Ivan Illich, Heinrich Kupffer, Hubertus von Schoenebeck, Alexander Sutherland Neill.
Literatura
  povinná literatura
 • CIPRO, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Praha: M. Cipro, 2002. 592 s. ISBN 8023874527. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006. 374 s. ISBN 8071858196. info
  doporučená literatura
 • BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Translated by Markéta Křížová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 374 s. ISBN 8072036386. info
 • Řecký člověk a jeho svět. Edited by Jean-Pierre Vernant, Translated by Lucie Fialková. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 268 s. ISBN 8070217316. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Edited by Jacques Le Goff, Translated by Ondřej Bastl. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 8070216824. info
 • RHEINHEIMER, Martin. Chudáci, žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti, 1450-1850. Translated by Vladimír Marek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 187 s. ISBN 8070215798. info
 • IM HOF, Ulrich. Evropa a osvícenství. Translated by Alexej Kusák. Praha: Lidové noviny, 2001. 268 s. ISBN 80-7106-394-0. info
 • LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství? : dítě v Čechách devatenáctého století. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2006. 376 s. ISBN 8071856479. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, seminární práce.
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2222
Studenti vloží seminární práci do e-learningového kurzu „Dějiny sociální pedagogiky, distanční e-kurz“, distanční e-kurz, (heslo: amerling) týden před začátkem zkouškového období. Téma seminární práce si studující volí samostatně v rámci okruhů v sylabu a materiálů, které jsou ke kurzu k dispozici. Při tvorbě seminární práce je nutné vycházet z výběru jedné z následujících možných podob uchopení tématu: • analýza přínosu myšlenek vybraného sociálního pedagoga, • analýza edukační koncepce realizované před druhou světovou válkou, • analýza edukačního problému nebo tématu souvisejícího s edukací specifických sociálních skupin před druhou světovou válkou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SOp120