SOp144 Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Student získá základní orientaci v oblasti sociální práce, sociální politiky a sociální patologie. Předmět se snaží o celkové uchopení tří vzájemně provázaných disciplín. Sociální pedagogika jako rámec sociální práce a téma sociálních patologií v kontextu mechanismů těchto disciplín, v souvislosti s možnou intervencí i prevencí. Prioritou je postižení smyslu, účelu a důsledků mechanismů sociální politiky a sociální práce na jedince i komunitu. Zřetel je zaměřen i na postižení problematiky vztahu teorie a praxe a to konkrétním přehledem využívaných sociálně politických opatření (instituce, dávky, služby, poradenství apod.). Základní linii studia tvoří analýza současných sociálně politických problémů a proces transformace české společnosti po r. 1989. Cílem předmětu je poskytnout studentům také základní vhled do problematiky oboru sociální patologie a vybraných sociálně patologických jevů, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat. Důraz je kladen na propojení teorie a praxe, studenti získají orientaci v metodách sociální práce a budou se zabývat aplikací metod sociální práce do praxe v rámci sociální politiky. Důležitá je souvislost mezi historickým vývojem sociální práce a současnými trendy v této oblasti. V seminární části se budeme zabývat velkými tématy sociální práce ve světě a u nás; extrémními a problémovými životními situacemi a zásahy v oblasti sociální práce. Student bude hledat souvislosti mezi sociální prací, sociální pedagogikou, sociálními patologiemi a sociální politikou. Důležitý je vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem, práva a povinnost, etický kodex, syndrom vyhoření, supervize, nároky sociální práce. Součástí je práce s odbornou revue pro sociální práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu se očekává, že studenti budou schopni definovat základní pojmy, vysvětlit a vymezit konkrétní sociálně patologické jevy, přičemž budou chápat podmínky jejich vzniku a zároveň budou schopni nastínit možnosti jejich řešení a prevence. Studenti budou rozumět zásadám realizace primární prevence a budou si uvědomovat provázanost a vzájemnou podmíněnost spolupráce školy, rodiny a dalších institucí podílejících se na řešení problémových životních situací jedinců či skupin.
Výstupy z učení
 definovat sociální práci, uchopit témata sociální práce v kontextu dalších disciplín, prokázat znalost v oblasti cílových skupin a metod sociální práce
 orientace v oblasti sociálních patologií, vztah mezi sociálními patologie, sociální politikou a sociální prací
 prokázat znalosti týkající se pojetí sociální politiky v ČR s přihlédnutím k aktuálním trendům
 prokázat znalostí týkající se historických souvislostí mezi sociální politikou, sociální prací a sociálními patologiemi
 prokázat znalosti k tématům etiky v sociální práci, základní znalosti v oblasti nového sociálního zákona a změn, které přinesl do mechanismu sociální práce, znalost vývoje a trendů sociální práce
 prokázat znalosti směrem k metodám sociální práce, k možnostem intervence a prevence v rámci sociální práce v kontextu sociální politiky
Osnova
 • 1. Sociální práce jako obor a vědecká disciplína, spolupráce s dalšími vědními disciplínami, filozofie sociální práce, náboženské zdroje sociální práce
 • 2. Sociální patologie ve společnosti, hledání možných příčin chudoby a jejího dopadu na rodiny a prostředí
 • 3. Sociální patologie (chudoba, bída, agresivita, kriminalita, rozvodovost, nezaměstnanost aj), jejich rozdělení, charakteristika. Pojem anomie ve společnosti.
 • 4. Základní pojmy sociální práce, paradigmata sociální práce, velká témata sociální práce, vhled do disciplíny, vývoj sociální práce ve světě (vybraní představitelé) a v České republice (vybrané osobnosti).
 • 5. Sociální pracovník a klient, etický kodex sociálního pracovníka, vztah, hodnoty, cílové skupiny sociální práce, sociální práce a sociální služby, nároky sociální práce, syndrom vyhoření.
 • 6. Vybrané metody sociální práce (práce s rodinou, terénní sociální práce, komunitní práce, poradenství, krizová intervence, mediace a probace, streetwork aj.)
 • 7. Pojetí a předmět sociální politiky. Její struktura, podstata, význam. Sociální stát (vymezení, přístupy, podstata). Základní principy, cíle, pojmy sociální politiky. Funkce a nástroje sociální politiky.
 • 8. Modely sociální politiky. Vývojové perspektivy. Typologie a metodologie srovnávacích studií. Sociální stratifikace. Problém, struktura, teorie rovnosti, teorie uznání, teorie spravedlnosti, výzkum. Sociální učení církve.
 • 9. Sociální zabezpečení. Geneze systémů sociálního zabezpečení. Kritéria EU v otázce sociálního zabezpečení. Mezinárodní organizace v sociálním zabezpečení. Právo sociálního zabezpečení. Sociální pomoc a sociální služby. Poslání, struktura, subjekty, finanční zdroje, typologie sociálních služeb. Dávky sociální péče. Zabezpečení chudých a dezintegrovaných. Hospicová péče.
 • 10. Politika zaměstnanosti. Specifika trhu práce, charakteristika nezaměstnanosti a její důsledky. Zabezpečení v nezaměstnanosti. Globalizace v kontextu národních států a nadnárodních korporací. Zdravotní politika. Východiska, systém zdravotní péče, zdravotní pojištění. Invalidita. Stáří. Důchodový věk.
 • 11.Rodinná politika. Proměny podoby rodiny, systémy podpory rodiny, vývoj, charakteristika, transformace, demografické aspekty. Ženy v těhotenství a mateřství. Bytová politika. Funkce státu, nástroje, transformace, podpora, reprodukce bytového fondu.
 • 12. Vzdělávací politika. Obsah, cíle, principy, dokumenty, proměny, financování a efektivita. Charakteristika školských reforem v kontextu sociální mobility. Proces transformace sociální politiky v ČR. Problémy a trendy, vize. Sociální politika ve vybraných evropských zemích (Velká Británie, Německo, Švédsko, Francie, Itálie).
Literatura
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6., přepracované a aktuali. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 566 stran. ISBN 9788074789212. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : v kontextu plánování péče. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2014. 214 s. ISBN 9788026205227. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 9788026205289. info
 • KAHOUN, Vilém. Sociální zabezpečení : vybrané kapitoly. 2. aktualiz. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2013. 466 s. ISBN 9788073877330. info
 • TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 366 stran. ISBN 9788073678685. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce : pro pedagogické obory. Vydání 1. Praha: Grada, 2011. 208 stran. ISBN 9788024733791. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 194 s. ISBN 9788026200413. info
 • ČÁMSKÝ, Pavel, Jan SEMBDNER a Dagmar KRUTILOVÁ. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 263 stran. ISBN 9788026200277. info
 • SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor : organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 9788073676810. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Sociálna patológia. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 577 s. ISBN 9788022410748. info
 • KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. ii, 158. ISBN 9788074190179. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 807367002X. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 380 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 543 s. ISBN 8071786969. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 8071784737. info
 • MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 8085850613. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 335 s. ISBN 8071782262. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Práce s rizikovou mládeží : projekt LATA a další alternativy věznění mládeže. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 87 s. ISBN 8071780642. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace odborníků v oboru, samostudium, studium
Metody hodnocení
• Zpracování písemné práce - sociální síť v místě bydliště. Studenti se seznámí se sociální problémy v bydlišti, zpracují do textu sociální síť (státní i neziskový sektor, organizace, spolková činnost, odborná pracoviště, aktivisté, komunitní školy atd.), současně si studenti zvolí cílovou skupinu sociální práce, kterou považují za nejpotřebnější a zjistí, jaké služby jsou k ní v dané oblasti směřovány. Sociální síť bude v rozsahu deseti a více stran a bude se vztahovat k oblastem sociální politiky, sociálních patologií a sociální práce
• Vypracování modelové strategie řešení konkrétního sociálně patologického jevu s jasným vymezením role sociálního pracovníka/sociálního pedagoga při řešení vybraného problému a jeho spolupráce s odbornými pracovišti – vymezení problému, možné strategie řešení, role sociálního pedagoga a dalších zaangažovaných odborných institucí opět ve vztahu mezi sociální prací, sociální politikou a sociálními patologiemi.
• Příprava na písemnou zkoušku
Informace učitele
Další doporučené zdroje:
www.mpsv.cz
www.vupsv.cz
www.cssz.cz
Sociální práce, odborná revue pro sociální práci.
www.socialniprace.cz
E-learningová lekce Sociální disciplíny
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1192
Webové stránky mpsv: http://www.mpsv.cz/cs/
Základní znalosti z legislativy, nový sociální zákon o sociálních službách
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SOp144