SOp180 Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specifikovat proces edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na základní vzdělávání. Součástí předmětu je osvojení základní terminologie a legislativy daného předmětu.
Výstupy z učení
- Student získá základní teoretické poznatky v rámci jednotlivých typů postižení žáků se SVP;
- ovládá základní terminologii vztahující se k oborům speciální pedagogiky;
- orientuje se v systému péče o žáka se SVP.
Osnova
 • 1. Inkluze, rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělávání (legislativní podmínky inkluze, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR).
 • 2. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení)
 • 3. Systém kurikulárních dokumentů (podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, RVP)
 • 4. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky)
 • 5. Logopedie (komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností, předměty speciálně pedagogické péče)
 • 6. Surdopedie (etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, předměty speciálně pedagogické péče, komunikace)
 • 7. Specifické poruchy učení (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, legislativa)
 • 8. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, výuka žáků s tělesným postižením na základní škole, předměty speciálně pedagogické péče, chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu žáka)
 • 9. Oftalmopedie (pojetí, klasifikace zrakových vad, edukace dětí/žáků s těžším zrakovým postižením, poradenství dle věkových skupin, předměty speciálně pedagogické péče, vzdělávání, raná péče, služby sociální rehabilitace)
 • 10. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace dětí/žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava vzdělávání, poruchy autistického spektra - PAS
 • 10. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, definice kombinovaných vad, klasifikace podle MŠMT, možnosti edukace, mozková obrna)
 • 11. Etopedie (charakteristika poruch chování, klasifikace poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled a charakteristika školských zařízení, legislativa, zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
  doporučená literatura
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-262-0602-6
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
 • POTMĚŠILOVÁ, Petra. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 1. vyd. Praha: Parta, 2013. 186 s. ISBN 9788073201791. info
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ a Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 223 stran. ISBN 9788026204978. info
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi : diagnostika a současný systém péče, komunikace ve školní a rodinné edukaci, nápravné programy a pomůcky, edukační a relaxační techniky. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 248 stran. ISBN 9788024743691. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metody hodnocení
Diskuze nad specifikovanými tématy a odbornou literaturou. Splnění úkolu zadaném v hodině vyučujícím (např. seminární práce/myšlenková mapa na téma aktivita pro žáka se speciálními potřebami ve volnočasovém zařízení, kroužku; nebo výroba pomůcky pro dítě se speciálními potřebami pro jeho uplatnění ve volnočasové aktivitě) Upřesní vyučující na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SOp180