SP2554 Intervence jedinců s epilepsií

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 bloky pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP2553
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání dalších vědomostí o problematice rozvoje jedinců s epilepsií vzhledem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Student se dokáže orientovat v problematice výchovy a vzdělávání těchto žáků v současném vzdělávacím systému v České republice. Dále si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti, nezbytné pro úspěšný rozvoj jedinců s epilepsií.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- charakterizovat osobu s epilepsií a poskytnout jedinci první pomoc v případě zhoršení aktuálního zdravotního stavu
- orientovat se v legislativních oporách (vyhl. č. 197/2016 Sb.)
- připravit podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory
- vypracovat doporučení k sestavení individuálního vzdělávacího plánu - respektovat a naplňovat doporučená podpůrná opatření
- sestavit otázky pro interview s rodiči a realizovat pravidelnou komunikaci s rodiči
- navrhnout opatření, která by zajistila speciálně vzdělávací potřeby žáka v inkluzivní třídě.
Osnova
 • 1. Historický vývoj přístupů k osobám se zdravotním postižením.
 • 2. Definice vybraných pojmů v kontextu neurologického onemocnění (epilepsie).
 • 3. Systém vzdělávání jedinců s epilepsií.
 • 4. Legislativní podmínky pro vzdělávání dětí a žáků s epilepsií.
 • 5. Poradenství a celkový rozvoj jedinců s epilepsií.
 • 6. Vytvořit podklady pro tvorbu Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka s epilepsií.
 • 7. Specifika práce s osobami s epilepsií.
 • 8. Somatické, psychické a sociální aspekty neurologického onemocnění.
 • 9. Zásady první pomoci v případě komplikace akutního zdravotního stavu osoby s epilepsií.
 • 9. Ucelená (koordinovaná) rehabilitace.
 • 10. Prezentace vybraných výzkumných šetření, jejichž tématem byl rozvoj a kvalita života jedinců s epilepsií – příklady dobré praxe.
Literatura
  doporučená literatura
 • BURŠÍKOVÁ, Dana. Dítě s epilepsií v prostředí školy. Kroměříž: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 271 stran. ISBN 9788075536600. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4., přeprac. a doplň. vyd. Praha: Galén, 2011. xlii, 1174. ISBN 9788072627059. info
 • OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Epileptické a neepileptické záchvaty v dětství a adolescenci. 1. vyd. Plzeň: Adéla, 2009. 150 s. ISBN 978-80-87094-03-7. info
 • DOLANSKÝ, Jiří. Současná epileptologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 164 s. ISBN 8072541013. info
  neurčeno
 • VÍTEK, Jiří a Marie VÍTKOVÁ. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychoociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 250 s. ISBN 978-80-7315-210-9. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace studentských projektů a interaktivní diskuse nad nimi. Diskuse s odborníky.
Metody hodnocení
Docházka: 75% V jarním semestru 2022 se projekt nebude zpracovávat! Vypracování seminární práce na vybrané téma:
1. Vytvořit modelový individuální vzdělávací plán žáka/studenta s epilepsií.
2. Vytvořit pomůcku jedinci s epilepsií (edukační, kompenzační, pracovní, relaxační aj.).
3. Připravit aktivitu v modelovém prostředí s využitím osvojených strategií.
4. Na modelovém případu promyslet důležitá materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšný rozvoj modelového jedince s epilepsií.
5. Připravit podklady pro interview s rodiči žáka s epilepsií.
Projekty studentů budou následně ve výuce prezentovány a diskutovány. Ohodnoceno bude celkové zpracování a prezentace projektu.
Písemný test bude obsahovat 10 otevřených otázek. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutných 75 % správných odpovědí.
Navazující předměty
Informace učitele
Další informace sdělí vyučující při zahájení výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.