SP3172 Hearing Impairments 2

Faculty of Education
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Marína Štibrányiová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Marína Štibrányiová
Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Marína Štibrányiová
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Prerequisites
SP3171 Hearing Impairments 1
Students should have a solid foundation in the field of Surdopedics and Surdopedics 1, including understanding basic concepts, methodologies, and approaches in the care of individuals with hearing impairments. They should also have a basic awareness of the history, research, and development in their field.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Identify the main theoretical approaches to understanding and caring for individuals with hearing impairments. Ability to reflect on one's own attitudes and prejudices towards individuals with hearing impairments and professional discourse. Understand the developmental needs and communication possibilities of children with hearing impairments. Ability to collaborate with families and other professionals to create a supportive environment for communication in both familial and educational settings. Understand the principles of inclusive education and its application within the educational process for individuals with hearing impairments. Ability to deal with challenges and obstacles associated with inclusive education and seek effective solutions. Understand the various communication systems used by individuals with hearing impairments and their significance for communication and self-advocacy. Respect and understand the specific culture and community of the deaf and incorporate it into one's own professional approach.
Learning outcomes
Ability to analyze and critically evaluate professional texts and research related to individuals with hearing impairments. Ability to reflect on one's own attitudes and prejudices towards individuals with hearing impairments and professional discourse. Ability to formulate and present arguments supporting an inclusive approach to individuals with hearing impairments. Knowledge and ability to apply principles of differentiated education to support the individual needs of students with hearing impairments. Ability to collaborate with colleagues and educational specialists in creating inclusive and supportive environments in schools and educational counseling facilities. Respect and understanding of the specific culture and community of the deaf and their inclusion in professional practice.
Syllabus
 • Self-esteem and identity of individuals with hearing impairments. Communication and care in early childhood. The role of family and other professionals in caring for the communication of children with hearing impairments. Collaboration with educators and other specialists in creating an inclusive educational environment. Principles of inclusive education and their application for individuals with hearing impairments. Various communication systems used by individuals with hearing impairments.
Literature
  required literature
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014, 375 stran. ISBN 9788090386327. info
  recommended literature
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK and Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka : k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. [Olomouc]: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1 CD-ROM. info
 • DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. (www.frpsp.cz)
 • Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-
 • Langer, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF.
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením (The Role of the Communication in the Integration Process of the Pupil with Hearing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 171 pp. ISBN 978-80-210-7596-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou (Early Intervention in Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness). In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012, p. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar and Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením (Early Support and Intervention for Children with Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 321 pp. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka and Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou (Approaches to Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness). In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: MU, 2012, p. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • ROUČKOVÁ, Jarmila. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011, 151 s. ISBN 9788073679323. info
 • SVOBODOVÁ, Karla. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Illustrated by Danuše Plajnerová. 2. vyd. Praha: Septima, 2005, 151 s. ISBN 8072162144. info
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK and Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. 2. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005, 2 CD-ROM +. ISBN 8024411148. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 74 s. ISBN 8024404338. info
  not specified
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění : publikace na podporu Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 2. dopl. vyd. [Praha]: Helix, 2001, 186 s. ISBN 8090303501. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999, 51 s. ISBN 807216826. info
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1998, 158 s. info
Teaching methods
Application of theoretical knowledge to specific cases and situations in practice. Discussion of ethical and professional issues in the care and education of individuals with hearing impairments. Reflection on one's own professional development and planning for future steps. Independent analysis of professional sources.
Assessment methods
Essay, written test, oral exam, active participation in class.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 3 bloky pro kombinované studium.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2024/SP3172