SP3680 Obor: Somatopedie

Pedagogická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/4/0. 4 bloky pro kombinované studium. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SP3610 , SP3680 )
Studium programu Speciální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat hlubší informace o problematice osob s tělesným postižením, možnosti jejich vzdělávání, podpory a intervence. Po absolvování předmětu bude student schopen aplikovat získané vědomosti v edukačním procesu dětí a žáků s tělesným postižením či zdravotním znevýhodněním.
Výstupy z učení
Orientace v teoretických základech oboru. Orientace v možnostech podpory osob s tělesným psotižením. Orientace v oblasti edukace jedinců s tělesným postižením
Osnova
 • • 1. Vývoj přístupů společnosti k osobám s tělesným a zdravotním postižením
 • • 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru • 3. Klasifikace pohybových vad
 • • 4. Centrální obrny při zasažení mozku
 • • 5. Centrální obrny při zasažení míchy
 • • 6. Centrální obrny při degenerativním onemocnění mozku a míchy
 • • 7. Mozková obrna, etiologie, formy, vliv na psychický vývoj
 • • 8. Diparéza (diparetický vývoj, reflexy v 6ti měsících, terapie, prognóza, intervence, možnosti podpory)
 • • 9. Hemiparéza (rozvoj hemiparézy, reflexní zvláštnosti, poškození dominance motoriky ruky, asymetrie hemisfér a řeč, držení těla a chůze, rozdvojené vnímání, narušené sebevědomí a rozvoj osobnosti, terapie, prognóza, intervence, možnosti podpory)
 • • 10. Kvadruparéza (rozvoj kvadruparézy, reflexní odpovědi typické pro 6ti měsíční dítě s kvadruparézou, význam narušeného vnímání, terapie a prognóza, intervence, možnosti podpory)
 • • 11. Mozková obrna jako těžké postižení a přidružená postižení, intervence, podpora a specifika
 • • 12. Symptomatické poruchy řeči u dětí s mozkovou obrnou, narušená komunikační schopnost dětí s mozkovou obrnou
 • • 13. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů
 • • 14. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba
 • • 15. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba, Spinální svalová atrofie - SMA(charakteristika, přístupy v podpoře osob s SMA)
 • • 16. Degenerativní poškození pohybového aparátu
 • • 17. Charakteristika chronických onemocnění, specifika práce, přístupy pedagoga
 • • 18. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění), specifika přístupů, edukace
 • • 19. Epileptický syndrom, specifika práce, vliv na vzdělávání
 • • 20. Školský systém vzdělávání jedinců s tělesným postižených (předškolní, základní, střední - legislativa)
 • • 21. Integrace žáků s tělesným postižením do běžných typů škol (legislativa, podmínky, struktura IVP)
 • • 22. Poradenské služby v ČR (poradenští pracovníci na školách, SPC, PPP, legislativa). SPC pro tělesně postižené (organizace, význam, zaměření činností, specifika)
 • • 23. Raná intervence u dětí s vývojovými poruchami (cíle a význam, organizace, legislativa)
 • • 24. Specifika práce u dětí v předškolním vzdělávání. Posuzování školní zralosti u dětí s hybným postižením
 • • 25. Lateralita – diagnostika, zřetel k jedincům s tělesným postižením, zvláštnosti u amputací, deformací a hemiparéz
 • • 26. Specifika vzdělávání v základních školách pro tělesně postižené (pracovního prostředí, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální formy a metody práce – reedukace, kompenzace)
 • • 27. Organizace a význam škol při nemocnici (cíle vzdělávání, rozsah a obsah vyučování, hodnocení, herní terapie)
 • • 28. Význam, úkoly a organizace škol v ozdravovnách a dětských léčebnách (rozsah vzdělávání, hodnocení, klasifikace žáků ve školách, specifika práce)
 • • 29. Předprofesní příprava žáků s tělesným postižením (hlediska přiměřenosti při výběru školy, možnosti poradenství)
 • • 30. Profesní orientace žáků s tělesným postižením (možnosti vzdělávání v rámci středního školství)
 • • 31. Význam práce a pracovního uplatnění osob s tělesným postižením. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením
 • • 32. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení
 • • 33.Speciálně pedagogická diagnostika hrubé motoriky, zvláštnosti u dětí a žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence
 • • 34. Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky, zvláštnosti u dětí a žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence
 • • 35. Speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky, kresby a písma u dětí a žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence
 • • 36. Alternativní a augmentativní komunikace, užití, význam pro výchovu a vzdělávání u jedinců s tělesným postižením. Užití počítačů u osob s tělesným postižením
 • • 37. Terapie ve speciálně pedagogické péči – úkoly speciálního pedagoga, metody a postupy práce (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zooterapie)
 • • 38. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy
 • • 39. Léčebná rehabilitace u osob s poruchou centrálního motoneuronu (Vojtova metoda reflexní terapie, Bobathova metoda)
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • OŠLEJŠKOVÁ, Hana a Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno, Elportál, 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6769-1. URL info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie. Speciální pedagogika osob s tělesným a zrakovým postižením. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014. s. 104-130. ISBN 978-80-262-0602-6. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Pavla PITNEROVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. viii, 221. ISBN 9788021060012. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Somatopedie : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007. 123 stran. ISBN 9788073151379. info
  doporučená literatura
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 3., dopl. a přeprac. Praha: Portál, 2011. 190 s. ISBN 9788073679774. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. První. Brno: MSD, sr.o., 2009. 322 s. Pol-36/09-02/58. ISBN 978-80-210-5030-3. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2009. 172 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-094-4. info
 • ŠLAPAL, Radomír. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. první. Brno: Paido, 2002. 35 s. Edice pedagogické literatury - 128.publikace. ISBN 80-7315-017-4. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, případná diskuse s odborníky z praxe.
Metody hodnocení
Docházka: prezenční forma studia - 75%; kombinovaná forma studia 50%. Účast na seminářích, seminární práce, online test (případně ústní zkouška - student zodpoví 3 otázky).
Informace učitele
Další informace upřesní vyučující na začátku semestru. Další literatura: Opatřilová, D. (2010) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU.
Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
Opatřilová, D., Procházková, L. (2011) Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
Opatřilová, D., Vítková, M. (2011) Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU, 2011.
Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2008) Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU.
Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Brno: Paido.
Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.
Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SP3680