SP3MP_S4a2 Specialisation 4a2 Speech Therapy and Teaching the Hering Impaired

Faculty of Education
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/4/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (lecturer)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Timetable
Tue 13:25–16:00 učebna 52
Prerequisites (in Czech)
absolvování Specializace logopedie a Specializace surdopedie
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The student will know the problematics of the diagnostic and the speech therapy, of the communication process and the speech development; application of the systems of alternative and augmentative communication. The student will learn about the etiology, symptomatolgy, classification, diagnostic and therapeutical process of the communication disabilities.
Syllabus
 • Speech therapy, its conception and interprofessional cooperation; communication process,verbal and nonverbal communication; ontogeny of the speech, influence of the psychological and social factors; the concept, classification, symptomalotogy, diagnostic and methods of the therapy of particular forms of the communication disabilities. the utilization of the supports, aids and instruments in speech therapy practice.
Literature
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ and Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe (Dysphasia from the French point of view). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 67-77, 10 pp. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie (Speech Therapy). 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 pp. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie (Speech Therapy). In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 13 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : komplexní přístup. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 231 s. ISBN 8071788678. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
 • Klinická logopedie. Edited by Eva Škodová - Ivan Jedlička. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 612 s., ob. ISBN 80-7178-546-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. (Logopaedia issues I.). druhé. Brno: Paido, 2000. 94 pp. ISBN 80-85931-88-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 pp. ISBN 80-85931-62-1. info
 • Vývinová dysfázia :špecificky narušený vývin reči. Edited by Marína Mikulajová - Iris Rafajdusová. 1. vyd. Bratislava: Marína Mikulajová a Iris Rafajusová, 1993. 288 s. ISBN 80-900445-0-6. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
Assessment methods
semestral paper, test - oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2008/SP3MP_S4a2