SP4MK_S4a2 Specializace 4a Logopedie a surdopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0/40. 40 hodin. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Předpoklady
SP4MK_S4a1 Specializace 4a || SPCKC_S4a1 Specializace 4a
absolvování SP4MK_S4a1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu se bude student orientovat v problematice: logopedické diagnostiky a terapie; v možnostech péče o osoby s narušenou komunikační schopností;využití alternativní a augmentativní komunikace; osvojí si poznatky o diagnostice a terapii jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, poruchy sluchu, etiologie sluchových vad, důsledky sluchové vady a psychologické zvláštnosti sluchově postižených; jazykové kompetence sluchově postižených, komunikační formy; logopedická péče u sluchově postižených; sluchová protetika a kompenzační pomůcky; reedukace sluchu, včasná intervence u sluchově postižených.
Osnova
 • Koncepce oboru logopedie: mezioborová spolupráce. Proces lidské komunikace: verbální, neverbální komunikace. Ontogeneze dětské řeči, psychologické a společenské faktory vývoje řeči. Přístroje a pomůcky užívané v logopedické praxi. Diagnostika a terapie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti. Vymezení základních pojmů oboru surdopedie: poruchy sluchu, klasifikace sluchových vad. Důsledky sluchové vady. Psychologické zvláštnosti sluchově postižených. Jazykové kompetence sluchově postižených, komunikační formy. Sluchová protetika a kompenzační pomůcky. Reedukace sluchu a řeči.
Literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 13 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
 • Klinická logopedie. Edited by Eva Škodová - Ivan Jedlička. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 612 s., ob. ISBN 80-7178-546-6. info
 • MACUROVÁ, Alena, Andrea HUDÁKOVÁ a Markéta OTHOVÁ. Rozumíme česky : učebnice pro neslyšící. Vyd. 1. Praha: DIVUS, 2003. 168 s. ISBN 8086792145. info
 • PULDA, Miloš. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 57 s. ISBN 8021027991. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001. 78 s. ISBN 80-7183-256-1. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 807183226X. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. II. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 80-7183-226-X. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
 • BULOVÁ, Alena. Surdopedie. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 81-97. ISBN 80-85931-65-6. info
 • BULOVÁ, Alena. Jan Poul: Nástin vývoje vyučování neslyšících. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1997, roč. 7, č. 2, s. 56. ISSN 0862-1632. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 218 s. ISBN 8071842397. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
Metody hodnocení
ústní zkouška, v průběhu semestru zpracování seminární práce, splnění vědomostního testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.