SP4MK_S4d2 Specializace 4d Surdopedie se znakovým jazykem 2

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0/40. 40 hodin. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Předpoklady
SP4MK_S4d1 Specializace 4d
Student, který si zvolí tuto specializaci, úspěšně absolvoval specializaci Surdopedie se znakovým jazykem 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se po úspěšném ukončení tohoto předmětu bude bezpečně orientovat v problematice komunikačních forem sluchově postižených. Bude ovládat vizuálně motorické komunikační systémy jako je znakový jazyk a prstová abeceda.
Osnova
  • Po ukončení předmětu by student měl být schopen orientovat se v následujících pojmech: sociolingvistické a psycholingvistické aspekty komunikace osob se sluchovým postižením, postavení znakového jazyka ve společenství neslyšících, znaky přirozeného jazyka, foneticko fonologická stavba znakového jazyka. Po úspěšném absolvování předmětu bude student rovněž chápat problematiku tlumočení znakového jazyka a bude znát etický kodex tlumočníka znakového jazyka. Studenti budou informováni o komunikačních formách osob s hluchoslepotou.
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Výukové metody
Semináře, workshopy, diskuze, praktická výuka znakového jazyka.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška. V rámci konverzace s rodilým mluvčím znakového jazyka student prokáže schopnost komunikovat v tomto komunikačním systému.
Informace učitele
Doporučená literatura: Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2006 (www.frpsp.cz) BÍMOVÁ, P. Jazyk znakový jazyk přirozený. ČDS, 10, 2002, č. 2/3. Dostupné na World Wide Web: < http://zj.ruce.cz/?page=home&num=033> BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. CSONKA, Š., MISTRÍK, J., URBÁR, J. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava: SPN, 1986. ČEŇKOVÁ, I. Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: FF UK Desktop Publishing. 2001 ISBN 80-8589-962-0 ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-7110-183-4 EVANS, L. Totální komunikace. Struktura a strategie. Hradec Králové: Pedagogické centrum, 2001 FREEMAN,R.D. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. GABRIELOVÁ, D., PAUR J., ZEMAN, J. Slovník znakové řeči. Praha: Horizont, 1988. GÜNTHER, K.B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy. Praha: MŠMT. 2000. HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HOMOLÁČ, J. Sociolingvistika. Komunikace neslyšících. Praha: FF UK,1998. HRONOVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk III. (Tvoření tázacích vět). Speciální pedagogika 12, 2002, č. 2, s. 113 123 HRONOVÁ, A., MOTEJZLÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP, 2002. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1999 JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998. JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999. JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996. JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených. Praha: SPN,1990. JANOTOVÁ, N., SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1998. KOLEKTIV AUTORŮ Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící. Praha, Naděje 2001. KOWALIK, S., BAŃKA, A. Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Praha: Wagner Press, s.r.o., 2000 KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia, 2001. MACUROVÁ, A. Jazyk v komunikace neslyšících. INFO Zpravodaj FRPSP 3, 1995 MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat českého znakového jazyka. Speciální pedagogika 6, 1996, č. 1, s. 5-19 MACUROVÁ, A., HOMOLÁČOVÁ, I., PTÁČEK, V. Výzkum komunikace neslyšících. Český znakový jazyk. Speciální pedagogika 7, 1997, č. 3, s. 1 - 15. MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika 11, 2001, č. 2, s. 69-75 MACUROVÁ, A., BÍMOVÁ, P. Poznáváme český znakový jazyk II. (Slovesa a jejich typy). Speciální pedagogika 11, 2001, č. 5, s. 285 295 MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. (Vyjádření času). Speciální pedagogika 13, 2003, č. 2, s. 89 98 MOTEJZLÍKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk V. (Specifické znaky).In Speciální pedagogika, 2003, roč. 13, č. 3. NEBESKÁ, I.: Úvod do psycholingvistiky. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-8546-775-5 NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha: 1997. POTMĚŠIL, M. Prstová abeceda. Praha: FRPSP, 1992. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002 POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: UP, 2003 POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O- Ž. Praha: Fortuna, 2004 POUL, J. Jak vést neslyšící dítě k četbě. Praha: Knihovna časopisu GONG, 1991. POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: Paido, 1996. PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1992, 1994. PULDA, M. Včasná sluchově řečová výchova malých sluchově postižených dětí. Brno: MU, 2002 PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole. Brno: Paido, 2000. PŮSTOVÁ, Z. Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1997. REDLICH, K. Slyšící dítě hluchých rodičů. Bakalářská práce.Praha: FF UK, 2003. Dostupné na World Wide Web: RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: Vydavetelství Univerzity Palackého, 2003. RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč. Praha: Septima, 2000 RŮŽIČKOVÁ, M. Znakování pro každý den. Praha, Septima, 2001 SINECKÁ, J. Komunita neslyšících a limity jejich integrace do české společnosti. (Zpráva o výzkumu zdravotně handicapované skupiny). Speciální pedagogika 1, 2003, s. 33 42 SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. SOLOVJEV, J.M. Psychologie neslyšících dětí. Praha: SPN, 1997. SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. SOVÁK, M. Logopedie. Praha: SPN, 1972. STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. Praha: Česká unie neslyšících, 1994. STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet.Praha: Česká unie neslyšících, 1995. STRNADOVÁ, V. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998. STRNADOVÁ, V. Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Helix, 2001. SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 1997. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha: Septima, 1997. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. UHERÍK, A. Hluchota, reč, poznanie. Martin: Osveta, 1990. VANĚČKOVÁ, V. Výchova řeči sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996. VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996. VYSUČEK, P.Poznáváme ČZJ VI. (Specifické znaky). Speciální pedagogika 14, 2004, č. 1, s.16-27 ZBORTEKOVÁ, K. Integrácia sluchovo postihnutých detí z pohĺadu psychológa. Speciální pedagogika 4, 1996, s. 43 46. Slovníky znakového jazyka v elektronické podobě: Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.