SP4MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu Didaktiky předmětů 1.st. ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní znalosti, intervenční přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po absolvování disciplíny je student schopen zvládat intervence a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivní didaktiky
Osnova
 • 1)Individualizace a diferenciace ve vzdělávání. Specifikace práce s heterogenní třídou. Komunikativní dovednosti. 2)Inkluzivní didaktika v procesu edukace 3)Edukační proces u žáků s mentálním postižením. Systém vzdělávání. Osobnost jedince s mentálním postižením. Postavení hlavních předmětů ve vzdělávacích programech (český jazyk, matematika). Vzdělávací programy na ZŠ praktické a ZŠ speciální.
 • 4) Edukační proces u žáků se sluchovým postižením. Systém péče. Osobnost sluchově postiženého jedince, stupně postižení. Specifičnost vyučovacího procesu, globální čtení.
 • 5) Edukační proces u žáků se zrakovým postižením. Systém péče. Osobnost zrakově postiženého jedince. Specifičnost vyučovacího procesu. Využití speciálních pomůcek.
 • 6) Edukační proces u žáků s tělesným postižením. Systém péče. Osobnost jedince s tělesným postižením. Specifičnost vyučovacího procesu. Předmět dorozumívací dovednosti.
 • 7) Edukační proces u žáků se specifickými poruchami učení. Systém péče. Osobnost jedince s ADD/ADHD. Reedukace dyslexie, dyskalkulie. Programy prevence a modifikace jedinců s poruchami chování.
 • 8) Edukační proces u žáků se souběžným postižením více vadami. Problematika DMO. Problematika hluchoslepoty. Definice kombinovaného postižení. Systém péče. Specifičnost vyučovacího procesu.
 • 9) Edukační proces jedinců s narušenou komunikační schopností. Systém péče. Osobnost jedince. Specifičnost vyučovacího procesu. Řečová výchova v edukaci žáků s mentálním postižením.
 • 10) Edukační proces u žáků se sociálním znevýhodněním. Specifika sociálního znevýhodnění. Přípravná třída. Asistent pedagoga. Opatření pro podporu žáků se sociálním znevýhodněním.
 • 11) Edukační proces u žáků s poruchami autistického spektra. Systém péče. Osobnost jedince s PAS. Specifika vyučovacího procesu, metody a formy práce. Strukturované vyučování. Komunikační systém VOKS. 12) Podpůrná opatření v edukačním procesu
Literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 180 s. 4648/Pd-3/08-17/99. ISBN 978-80-210-4575-0. info
 • ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení : vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 405 s. ISBN 9788073674755. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER a Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie. 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. 103 s. ISBN 9788073920111. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. ISBN 9788024711102. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 453 s. ISBN 8073670917. info
 • ŠEDIVÁ, Zoja. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Septima, 2006. 64 s. ISBN 8072162322. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006. 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Kombinované vady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 140 s. ISBN 8024411547. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Rozvoj v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, hrubé motoriky. In Diagnostika a edukace žáků s těžkým zdravotním postižením. 1. vydání. Praha: IPPP ČR, 2005. s. 43-56, 14 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86856-10-0. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. Brno: MSD, 2005. 416 s. MSD. ISBN 80-86633-37-3. info
 • Dětský autismus : přehled současných poznatků. Edited by Michal Hrdlička - Vladimír Komárek. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 206 s. ISBN 8071788139. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 187 s. ISBN 807178821X. info
 • SINDELAR, Brigitte. Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 63 s. +. ISBN 80-7178-736-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikace sluchově postižených. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2002. 303 s. ISBN 8024603292. info
 • LECHTA, Viktor. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 191 s. ISBN 8071785725. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 94 s. ISBN 8024402505. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. II., Metoda bazální stimulace. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, 2001. 34 l. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva a Marie VÍTKOVÁ. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. III., Právo na vzdělání; Kurikulární aspekty podpory. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 43, 15 l. info
 • ŠVARCOVÁ, Iva a Marie VÍTKOVÁ. Podpora vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. III., Právo na vzdělání; Kurikulární aspekty podpory. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2001. 43, 15 l. info
 • ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. 2., rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 84 s. ISBN 8024702770. info
 • JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus. II., Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2000. 19 l. info
 • JELÍNKOVÁ, Miroslava. Autismus. III., Problémy s představivostí u dětí s autismem. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2000. 14 s. info
 • GÜNTHER, Klaus B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy : etapová zpráva o hamburském bilingválním školním experimentu : (český překlad vybraných částí publikace). Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2000. 57 s. info
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 2000. 70 s. ISBN 8085931842. info
 • LUDÍKOVÁ, Libuše. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 74 s. ISBN 80-7183-225-1. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. II. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 80-7183-226-X. info
 • BAREŠOVÁ, Jana a Jaroslav HRUBÝ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. 1. vyd. Praha: Septima, 1999. 24 s. ISBN 8072161059. info
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Ingrid MADLENER. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Edited by Marie Vítková. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1999. 94 s. ISBN 8085931753. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999. 51 s. ISBN 80-7216-826-6. info
 • JABŮREK, Josef. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998. 43 s. ISBN 8072160524. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • SCHOPLER, Eric, Robert J. REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami :příručka pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 271 s. ISBN 80-7178-199-1. info
 • NIELSENOVÁ, Lilli. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. České vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 119 s. ISBN 80-85866-26-9. info
 • POŽÁR, Ladislav. Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. 223 s. ISBN 80-223-1101-4. info
 • PULDA, Miloš. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 57 s. ISBN 80-210-1296-X. info
 • KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1995. 19 s. ISBN 80-85801-62-0. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Oftalmopsychologie dětského věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 182 s., 4. ISBN 80-7184-053-X. info
 • POKORNÁ, Věra. Porovnej, dokresli, spojuj, rozlišuj, skládej :jak poznáme sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii : [soubor volných pracovních listů k rozvoji zrakového vnímání]. Illustrated by Šárka Boháčová. Praha: Blug, 1994. 20 volnýc. ISBN 80-85635-36-4. info
 • PULDA, Miloš. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 143 s. ISBN 8021004762. info
 • ČÁLEK, Oldřich, Josef CERHA a Zdeněk HOLUBÁŘ. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992. 244 s. info
 • TŘESOHLAVÁ, Zdeňka, Marie ČERNÁ a Marie KŇOURKOVÁ. Dříve než půjde do školy :lehká mozková dysfunkce v předškolním věku. Vyd. 1. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1990. 121 s. ISBN 80-201-0015-6. info
Výukové metody
interaktivní seminář, diskuse, prezentace v kontextu vlastní pedagogické praxe
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář, ukončení zkouškou; písemný test - k úspěšnému absolvování předmětu je nutné 65% správných odpovědí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SP4MP_MSP3