SP4MP_RKD1 Specializace: L+S Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených 1

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:20–16:00 učebna 52
Předpoklady
SP4MP_SPS3 Specializace: surdopedie 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klasifikace sluchových vad, individuální zvláštnosti sluchově postižených, kompenzační pomůcky používané v rehabilitaci osob s vadami sluchu, reedukace sluchu a řeči u dětí a dospělých se sluchovými vadami, rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených sluchová výchova, dechová cvičení, globální čtení, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jemné motoriky.
Osnova
  • Využití znakového jazyka při rozvoji slovní zásoby, možnosti zápisu znakového jazyka, SignWriting, rozvoj komunikace u jedinců s hluchoslepotou.
Literatura
  • PULDA, Miloš. Sluchová výchova u sluchově postižených dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 104 s. ISBN 8021020776. info
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška a praktická zkouška z osvojených komunikačních dovedností.
Informace učitele
BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HRONOVÁ, A., MOTEJZLÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP, 2002. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1999 JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999. JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996. JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených. Praha: SPN,1990. KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1992, 1994. PULDA, M. Včasná sluchově řečová výchova malých sluchově postižených dětí. Brno: MU, 2002 SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 1997. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha: Septima, 1997. VANĚČKOVÁ, V. Výchova řeči sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996. VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.