SP4MP_RKD2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SP4MP_RKD1 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1
intaktní komunikační schopnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student získá teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a terapie jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti; doplněny budou další poznatky k diagnostice a terapii vývojové dysfázie,rinolalie, palatolalie, balbuties, tumultus sermonis; v rámci problematiky AAK bude diskutována problematika výběru vhodného komunikačního systému a facilitační strategie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - dovede vymezit probrané formy narušené komunikační schopnosti; - zná možnosti diagnostiky a mezioborové spolupráce u probraných forem narušené komunikační schopnosti; - orientuje se v cílech logopedické terapie, podpoře osob s uvedenými formami narušené komunikační schopnosti.
Osnova
 • Vývojová dysfázie - vymezení, etiologie, symptomatologie. Diagnostický proces a mezioborová spolupráce. Logopedická terapie, rozvoj komunikační schopnosti v domácím a školním prostředí. Rinolalie - vymezení, etiologie, symptomatologie. Diagnostický proces a mezioborová spolupráce. Logopedická terapie, rozvoj komunikační schopnosti v domácím a školním prostředí. Palatolalie - vymezení, etiologie, symptomatologie. Diagnostický proces a mezioborová spolupráce. Logopedická terapie, rozvoj komunikační schopnosti v domácím a školním prostředí. Koktavost a breptavost - vymezení, etiologie, symptomatologie. Diagnostický proces a mezioborová spolupráce. Logopedická terapie, rozvoj komunikační schopnosti v domácím a školním prostředí. Využití alternativní a augmentativní komunikace - specifika výběru vhodného komunikačního systému.
Literatura
  povinná literatura
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : integrativní přístup. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 9788073676438. info
 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt]. Edited by Anna Fejglová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 203 s. ISBN 9788024722641. info
 • Vývinová dysfázia :špecificky narušený vývin reči. Edited by Marína Mikulajová - Iris Rafajdusová. 1. vyd. Bratislava: Marína Mikulajová a Iris Rafajusová, 1993. 288 s. ISBN 80-900445-0-6. info
  doporučená literatura
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
 • HORŇÁKOVÁ, Katarína, Svetlana KAPALKOVÁ a Marína MIKULAJOVÁ. Jak mluvit s dětmi : od narození do tří let. Translated by Kateřina Slavíková. Vydání první. Praha: Portál, 2009. 167 stran. ISBN 9788073676124. info
 • LECHTA, Viktor a KOL. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta, 2002. 267 s. ISBN 808063100X. info
Výukové metody
seminář,diskuse ve třídě, domácí příprava
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75 % otázek), ústní zkouška
Informace učitele
Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU-MSD. Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími problémy v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU. Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU. Bočková, B. (2015). Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: Masarykova univerzita. Bočková, B. (2015)Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Elektronické vydání. Brno: MU. Bytešníková, I. (2007). Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU. Bytešníková, I. (2012). Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada Publishing, a.s. Bytešníková, I. (2014). Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita. Ciccotti, S. (2008) Rozumíte svému děťátku? Zajímavé psychologické experimenty pro lepší pochopení nejmenších dětí. Praha: Portál. Doherty-Sneddon, G. (2005) Neverbální komunikace dětí. Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky. Praha: Portál. Gangale, D. C. (2004) Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing,. Hartmann, B., Lange, M. (2008) Mutismus v dětství, mládí a dospělosti. Praha: Triton. Horňáková, K., Kapalková, S., Mikulajová, M. (2009) Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha: Portál. Janovcová, Z. (2003). Alternativní a augmentativní komunikace:učební text. Brno: Masarykova univerzita. Kerekrétiová, A. (2008) Velofaryngální dysfunkce a palatolalie :[klinicko-logopedický aspekt]. Praha: Grada. Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido. Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada Publishing. Klenková, J. a kol. (2007) Terapie v logopedii. Brno: MU. Klenková, J. Logopedie (2006) Praha: Grada publishing. Knapcová, M. (2006) Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR. Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: MU. Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: MU. Krahulcová, B. (2013) Dyslalie. Hradec Králové: Gaudeamus. Kubov,á, L. (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market. Kubová, L. (1997) Piktogramy - metodická příručka. Praha: Tech-Market. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., & Tomická, V. (2013) Školní speciální pedagog. Praha: Portál. Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál Lechta, V. (2010) Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál. Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. Lechta, V. Koktavost: integrativní přístup. Praha: Portál, 2010, Lejska, M. (2002) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno, Paido. Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál. M Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava. Mrázková, J., Zapletalová, J. (2014) Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských služeb. Praha: NÚV. Müller, O. a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. Müller, O. a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál. Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál. Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido. Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido. Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada Publishing, a.s. Svoboda, M., Krejčířová, D. &Vágnerová M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál. Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido. Vrbová, R. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou opory z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: UPOL.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SP4MP_RKD2