SP4RC_OFTA Oftalmologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/8. 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se znalost základního pojmosloví oboru, anatomie a funkce lidského zrakového orgánu na středoškolské úrovni. Posluchači mohou vznášet dotazy, připomínky, návrhy. Podle jejich podnětů se vyučující soustředí v rámci kontaktní výuky na obtížnější nebo aktuální témata.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Zrakový orgán, stručný přehled anatomické stavby lidského oka, základní fyziologie zraku, vysvětlení nejdůležitějších pojmů akomodace oka, zraková ostrost, adaptace, barvocit, zorné pole, nitrooční tlak, Fyziologie oka, přehled nejdůležitějších očních chorob, jejich vztah k postižení zrakových funkcí, stanovení základních kritérií pojmů v návaznosti na choroby oka slabozrakost, praktická a absolutní slepota, tupozrakost, její význam a léčebné možnosti. Schopnost definovat funkční poškození zraku v důsledku konkrétního onemocnění.
Výstupy z učení
Student bude schopen vysvětlit dopadu očních patologií na funkční vidění. Student bude schopen pospat vyšetřovací techniky funkčního vidění a rehabilitaci zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Osnova
 • 1. Výskyt a rozšíření onemocnění zraku na Světě, podrobný rozbor problémů v Evropských zemích, hlavní příčiny ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO.
 • 2. Anatomie oka (uložení bulbu, stavba bulbu, důraz na lomivá prostředí, zásobenía inervaci bulbu), přídatné orgány oka (adnexa)
 • 3. Stavba nervové části bulbu, zrakové dráhy a zrakových center, správná funkce, patologie
 • 4. Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad
 • 5. Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození
 • 6. Visus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy a korekce
 • 7. Akomodace a její poruchy, Presbyopie a její možnosti korekce
 • 8. Základy geometrické optiky oka
 • 9. Zorné pole a jeho vyšetření, nejčastější výpadky zorného pole, problémy s funkčním viděním, možnosti rehabilitace
 • 10. Adaptace na světlo a tmu, jejich poruchy, vyšetření a rehabilitace
 • 11. Barevné vidění a jeho poruchy, vyšetření barvocitu a možnosti rehabilitace
 • 12. Elektrofysiologie oka a její využití
 • 13. Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu, strabismus konkomitující, strabismus inkomitantní
 • 14. Náprava rovnovážného postavení očí, náprava jednoduchého binokulárního vidění, ortoptika, pleoptika, vyšetřovací a rehabilitační postupy
 • 15. Onemocnění sítnice v přehledu, ROP, vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace
 • 16. Záněty sítnice, Oběhové poruchy sítnice, Retinopatie, vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace
 • 17. Degenerace sítnice, Věkem podmíněná makulární degenerace, vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace
 • 18. Odchlípení, nádory a poranění sítnice, vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace
 • 19. Katarakty-přehled, dopad na funkční vidění, možnosti léčby a rehabilitace
 • 20. Vrozené a perinatální katarakty, Katarakty podmíněné metabolickými a fyzikálními vlivy, Presenilní a senilní katarakty
 • 21. Glaukomy v přehledu, příčiny vzniku, Primární a sekundární glaukomy
 • 22. Glaukomy s uzavřeným úhlem (akutní a chronická forma), Glaukomy s otevřeným úhlem (chronický prostý glaukom, glaukom při nízkém nitroočním tlaku, glaukom hypersekreční)
 • 23. Kongenitální glaukom, Sekundární glaukom, absolutní glaukom
 • 24. Terapie glaukomů, funkční projevy, možnosti léčby a rehabilitace
 • 25. Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. info
  doporučená literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • HROMÁDKOVÁ, Lada. Šilhání. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN 9788070135303. info
  neurčeno
 • VÍTKOVÁ, M., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MADLENER, I., ŘEHŮŘEK, J. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999, s. 13-26. ISBN 80-85931-75-3.
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Průběžné studium.
Metody hodnocení
Průběžný test, Písemná závěrečná zkouška nebo ústní zkouška (ke složení zkoušky je nezbytné dosáhnout 70% celkového bodového zisku
Informace učitele
Zadanou literaturu naleznete v knihovnách PdF, Univerzitního kampusu Bohunice atd. - viz www.aleph.muni.cz The literature can be found in libraries: Faculty of Education, University Campus Bohunice etc. - see www.aleph.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.