SP7MP_S4c1 Specializace S4c1: Edukace jedinců s poruchami chování - Etopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Segeťová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP7MP_S4c1/01: St 11:10–14:40 Dětské centrum, K. Červenka
Předpoklady
Absolvování základů etopedie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je kompetentní znalost edukačního procesu etopedie, cílových skupin, vymezení poruchy chování, klasifikací poruch chování, aplikace postupů etopedie v edukační praxi škol i zařízení preventivně výchovné péče a výkonu ústavní a ochranné výchovy. Na konci kurzu jsou studenti schopni aplikovat získané kompetence v intervenci a při podpoře edukace dětí v riziku a s poruchami chování ve školách hlavního proudu vzdělávání i v segregovaném školském prostředí.
Osnova
 • Osnova předmětu, okruhy pro závěrečnou zkoušku:
 • 1a) Etopedie a její postavení v pedagogice, ve speciální pedagogice – vztah ke spolupracujícím oborům (terminologie etopedie, její vývoj, odlišnosti, trendy, procesy etopedie, cílové skupiny).
 • 1b) Poradenství ve škole hlavního proudu vzdělávání se zaměřením na žáky v riziku poruch chování, s problémem v chování, s poruchou chování.
 • 2a) Inkluzivní trendy v současné etopedii a jejich dopad do edukačních procesů ve školách hlavního proudu vzdělávání a ve školách a školských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • 2b) Externí poradenství pro žáky s problémy a s poruchami chování vzdělávaných ve školách hlavního proudu vzdělávání.
 • 3a) Vývoj přístupů k jedincům s poruchami emocí a chování v kontextu speciální pedagogiky – medicínský, sociální, biopsychosociální model poruchy chování.
 • 3b) Problematika záškoláctví jako rizikový faktor sociálního vylučování – zvýšeně rizikové skupiny, postupy prevence, intervence, provázení.
 • 4a) Problematika kriminality a delikvence mladistvých, intervence, rehabilitace v edukačním procesu, alternativní tresty uplatňované u mladistvých – souvislosti s frekvencí, věkem, sociálním kontextem.
 • 4b) Intervence při výuce se zaměřením na problémové chování – okamžitá intervence ve výuce, poradenství, provázení, příklady postupů – techniky.
 • 5a) Rizika socializačního procesu u jedince v riziku poruch chování – preventivní a intervenční aspekty v edukaci a) v přirozeném sociálním prostředí – rodina, škola, b) v prostředí institucionální výchovy.
 • 5b) Inkluzivní model školního poradenství.
 • 6a) Reflexe psychologických teorií v konceptech prevence, intervence a rehabilitace poruchy emocí a chování.
 • 6b) Role sociálního pracovníka při podpoře edukace dítěte v riziku poruch emocí a chování, s problémy v chování, s poruchou chování; spolupráce se školou, s rodinou; problematika provázení.
 • 7a) Škola jako rizikový faktor pro vývoj poruchy emocí a chování – kázeňský systém, procesy učení a výuky, klima školy.
 • 7b) Žák v riziku poruchy chování v hlavním vzdělávacím proudu vzdělávání.
 • 8a) Porucha řízeného chování - specifika prevence, intervence a rehabilitace v individuální a sociální rovině, vliv poruchy řízeného chování na edukaci
 • 8b) Perspektivní orientace edukace dítěte s poruchou emocí a chování – profesní poradenství, individuální plán přechodu.
 • 9a) Vývoj poruchy chování – ochranné faktory, rizikové faktory, kontext vrstevnických skupin a subkultur.
 • 9b) Metody pozorování chování – behaviorální management, strukturované hodnocení chování.
 • 10a) Problematika segregované edukace dětí s poruchou emocí a chování v českém školském prostředí – ústavní, ochranná výchova, vzdělávání, kvalita života v dospělosti.
 • 10b) Poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, poradenství rodičům, práce s rodinou v podmínkách škol hlavního proudu vzdělávání.
 • 11a) Závislostní chování – specifika prevence, vývoj, intervence a rehabilitace v individuální a sociální rovině, vliv závislostního chování na edukaci
 • 11b) Hodnocení chování jako významný faktor intervence poruch chování – pozitivní, negativní posilování; příklady aplikace v přirozeném sociálním prostředí (škola, rodina).
 • 12a) Edukace jedinců s poruchami chování ve výkonu trestu – resocializační program, program zacházení.
 • 12b) Specializované poradenství ve vztahu k chování - diagnostika speciálního pedagoga.
 • 13a) Prevence problémů v chování v systému školy - režimová opatření, prevence, intervence, pravidla, efektivita výuky.
 • 13b) Probace a mediace v případech mladistvého pachatele, alternativní tresty.
 • 14a) Agresivní chování – specifika prevence, intervence a rehabilitace v individuální a sociální rovině, vliv agresivního chování na edukaci.
 • 14b) Spolupráce školy a rodiny při podpoře dítěte v riziku poruch chování.
 • 15a) Poruchy emocí a chování v perspektivě různých klasifikací – vymezení, srovnání, definice.
 • 15b) Edukace jedinců v riziku poruch chování a s poruchou chování ve středisku výchovné péče – spolupráce kmenové školy a SVP.
 • 16a) Šikana, kyberšikana – vývoj, prevence, krizová intervence, intervence, provázení, spolupráce s externími pracovišti.
 • 16b) Individuální plán, vyhodnocování a poradenský efekt individuálního plán.
 • 17a) Teoretická východiska speciálně pedagogických postupů při edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování – prostředí, principy, cíle, roviny působení.
 • 17b) Hodnocení a sebehodnocení chování jako formativní nástroj řízení chování v edukaci
 • 18a) Poruchy chování spojené s ADD, ADHD – diagnostická kritéria, prevence, intervence, rehabilitace – škola, rodina.
 • 18b) Problematika integrace žáků s poruchami chování v českém školském prostředí.
 • 19a) Edukace jedinců s poruchou chování ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy – stabilizace, aktivace, edukace, perspektiva.
 • 19b) Strategie intervence při práci s dítětem v riziku poruchy chování, s poruchou chování.
 • 20a) Poruchy chování spojené s konfliktem – lež, krádež, záškoláctví, vandalismus.
 • 20b) Sebepodpora jako princip intervence u dětí v riziku poruch chování a s poruchou chování.
 • 21a) Problematika diagnostického procesu v DDÚ, v DÚM – postupy, cíle, perspektivní orientace.
 • 21b) Rodina jako partner při edukaci dítěte v riziku poruch chování, s poruchou chování – význam rodiny pro perspektivu dítěte s poruchou chování.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. ISBN 9788021045736. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 128 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Intervence jako sebepodpora u žáků s dispozicí k poruchám chování. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 161-172, 11 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kázeňská politika školy. Komenský. Brno: PdF, MU, 2005, roč. 3/2005, č. 3, s. 3-7. ISSN 0323-0449. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 8071788880. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Formy integrativního vzdělávání žáků s poruchami chování ve Spolkové zemi Baden-Württenberg. In Integrativní speciální pedagogika, Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 423-426. ISBN 80-7315-071-9. info
 • Dítě v nesnázích :prevence, příčiny, terapie. Edited by Julian Elliot - Maurice Place. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 206 s. ISBN 80-247-0182-0. info
  doporučená literatura
 • Zákon o rodině a související předpisy sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, ÚZ, Sagit, číslo 666, 2001.
 • JEHLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. 248 s. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-788-6.
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha : Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-871-5.
 • MATOUŠEK, O.; MATOUŠKOVÁ, A. Mládež a delikvence. 3. vyd. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.
 • Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů ze dne 25. června 2003.
 • ČECH, Tomáš. Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. Prevence. Praha: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2011, roč. 8, č. 7, s. 4-7. ISSN 1214-8717. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
 • ONDRÁČEK, Petr. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo-- : informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. 170 s. ISBN 8086642186. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana. 1. vyd. Praha, ČR: Policejní akademie ČR, 1996. 156 s. učební text. ISBN 80-85981-36-X. info
Výukové metody
Seminář. Teoretická příprava doplněna edukační praxí ve školách a zařízeních preventivně výchovné péče a výkonu ústavní a ochranné výchovy, diskuse v seminářích, skupinový projekt.
Metody hodnocení
Účast na seminářích, individuální příprava, reflexe prostudovaných textů, realizace skupinového projektu, portfolio, ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Další doporučená literatura:
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000-22, Věstník MŠMT sešit 1/2001.
Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999.
MŠMT, NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Bílá kniha. Praha: UIV 2001, ISBN 80-211-0413-9.
STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. Vyd. MU Brno, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
Úmluva o právech dítěte, Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 104/1991, Praha.
VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246- 0015-3.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-7184-488-8.
VANÍČKOVÁ, E. Tělesné tresty dětí. Definice - popis - následky. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0814-0.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I.,Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2.přepr. a rozšíř. vyd. Brno: MU 2008, ISBN 978-80-210-4573-6 VOJTOVÁ, V. Edukace žáků s poruchami chování, in: Vítková: Integrativní školní pedagogika, 1.vyd. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
VOJTOVÁ, V. Chování žáků jako edukační problém. in: Střelec, S. Studie z teorie a metodiky výchovy II. 1. Vyd. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3687-7.
VOJTOVÁ, V. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-532.
VOJTOVÁ, V. Problematika efektivity výuky žáků s rizikem poruchy emocí a chování. In Pokorná, V. Inkluzivní a kognitivní edukace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006a. od s. 129-141, 11 s. ISBN 80-7290-258-X.
VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie, 1. vyd. Brno: Paido, 2008, ISBN 978-80-7315-166-9.
VOJTOVÁ, V. Vernetzung in Systemen. In Ondráček, Petr - Störmer, Norbert , Diagnostik und Planung. 1. vyd. Berlin : Frank and Timme, 2007. od s. 90 - 102, 12 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-033-7.
VYHLÁŠKA 438/2006 Sb, ze dne 30. srpna 2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.
VYHLÁŠKA 72/2005 Sb., ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
WHO, ICD - online versions, ICD – 10 - 2007 VERSION, [online, cit. 2007-10-23]. Dostupné na: www.who.int/calssification/icd.
WHO, ICF Checklist, version 2.1a. Geneva, 2003, [cit. 2007- 10- 03]. Dostupné na: www.who.int/classification/icf.
ZÁKON 218/2003 Sb.ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže.
ZÁKON 359/1999 Sb.ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění.
ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.
ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb.
ZÁKON č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb.
ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-08-2.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu specializaci psychopedie a budou studovat etopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2017, jaro 2018.