SPDA013 Speciality - wider scientific basis - Speech therapy

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to extend the knowledge of speech therapy, link them with other items - surdopaedia, somatopaedia, opthalmopaedia and Psychopedics including psychology and medical fields (neurology, ENT, foniatrie). To deepen the knowledge of anatomy, physiology, pathology and pathophysiology of disorders Communication with the children and people in adulthood.
Learning outcomes
the student's profit from the subject will be:
• gaining knowledge from the field of speech therapy and their functional interconnection with the knowledge of key collaborative special pedagogical disciplines, medical disciplines and psychology
• orientation in Czech and foreign literature - with regard to the chosen topic of dissertation
• developing the ability to work with resources at the postgraduate level
• strengthening competences in working with texts in a foreign language
• development of presentation and argumentation skills in reflection with the supervisor.
Syllabus
 • GENERAL SPEECH THERAPY ISSUES
  -Speech therapy from a historical perspective, evaluation of the development of science and field of study in the 21st century.
  -Etiology and pathogenesis of impaired speech development.
  -Speech therapy in early intervention programs.
  -The education and support of pupil with impaired communication abilities in elementary school - in the context of inclusive education.
  -The role of speech therapy in comprehensive rehabilitation care provided to persons with acquired neurogenic communication disorders in adulthood and old age.
  -The current concept of speech intervention for children and pupils with special educational needs.
  -Alternative and augmentative communication - communication systems, conditions for implementation of new AAC systems for children, adolescents, adults, seniors.
Literature
 • Handbook of child psychology and developmental science. Edited by Lynn S. Liben - Ulrich Müller - Richard M. Lerner. Seventh edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2015. xxv, 1094. ISBN 9781118136782. info
 • MASH, Eric J. Abnormal child psychology. Edited by Eric J. Mash - David A. Wolfe. 5th ed. [United States?]: Wadsworth Cengage Learning, 2013. xx, 603. ISBN 9781133492610. info
 • Child psychology. Edited by Brian Allen. 1st ed. Chandni Chowk, Delhi: Global Media, 2007. 1 v. (unpa. ISBN 9788189940409. info
 • BASSO, Anna. Aphasia and its therapy. New York: Oxford University Press, 2003. xviii, 317. ISBN 0195135873. info
 • BUCKLEY, Belinda. Children's communication skills : from birth to five years. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2003. xxii, 255. ISBN 0415259940. info
Teaching methods
consultation
Assessment methods
essay, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Teacher's information
Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.
Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J. (2007) Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007.
Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada.
Cséfalvay, Z. a kolektiv. (2007) Terapie afázie. Teorie a případové studie. Praha: Portál.
Cséfalvay, Z., Košťálová, M., Klimešová, M. (2002) Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie: (manuál). Praha: Asociace klinických logopedů ČR.
Dlouhá, O. (2003) Vývojová dysfázie – porucha zpracování řečového signálu. Praha: Unitisk.
Cséfalvay, Z., Lechta, V. (2013) Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál.
Hartmann, B., Lange, M. (2008) Mutismus v dětství, mládí a dospělosti. Praha: Triton,
Horňáková, K., Kapalková, S., Mikulajová, M. (2009) Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. Praha: Portál.
Kerekrétiová, A. (2008) Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Klinicko-logopedický aspekt. Praha: Grada.
Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností u vývojově postižených dětí. Brno: Paido.
Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada.
Klenková, J. et al. (2014) Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. Brno: MU.
Klenková, J. et al. (2013) Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU.
Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: MU.
Krahulcová, B. (2013) Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Beakra.
Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál.
Lechta, V. (2004) Koktavost. Praha: Portál.
Málková, G., Smolík, F. (2014) Diagnostika jazykového vývoje: diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku: testová příručka. Vyd. 1. Praha: Grada.
Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada Publishing.
Vitásková, K., Mlčáková, R. (2013) Narušení fonace a rezonance mluvené řeči – vstup do problematiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vitásková, K., Mlčáková, R. (2013) Základní vstup do problematiky získaných fatických poruch a problematiky dysartrie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
Vitásková, K. Říhová, A., Dostálová, L. (2014) Pragmatická jazyková rovina a auditivní agnózie u osob s poruchami autistického spektra. Zborník Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. Bratislava.
Literatura doporučená
Angell, C. A. (2009) Language development and disorders: a case study approach. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, xv,
Balter, L., TAMIS-LEMONDA, C. (2003) Child psychology: a handbook of contemporary issues. New York: Psychology Press.
Basso, A. (2003) Aphasia and its therapy. Oxford : Oxford University Press.
Bradford, H. (2009) Communication, language and literacy in the early years foundation stage. New York: Routledge, ix.
Brooks, P., Kempe, V. (2014) Encyclopedia of language development. London: Sage, xxxvi..
Brookshire, H. R. (1992) An Introduction To Neurogenic Communication Disorders. fourth edition. St. Louis: Mosby – Year Book, 318 s.
Buckley, B. (2003) Children's communication skills: from birth to five years. New York: Routledge, xxii.
Cséfalvay, Z., Košťálová, M., Klimešová, M. (2002) Terapie afázie, alexie, agrafie: terapeutické manuály. Praha: AKL ČR.
Cooper, J. (2010) The early years communication handbook: a practical guide to creating a communication-friendly setting in the early years. London: Practical Preschool.
Dockrell, J., Messer, D. J. (1999) Children's language and communication difficulties: understanding, identification, and intervention. London ; New York: Cassell, xi.
Duffy, R. J. (2005) Motor speech disorders: Substrates, Differential Diagnosis and Management. 2nd edition. St. Louis: Mosby-Year Book.
Dukes, Ch., Smith, M. (2007) Developing pre-school communication and language. London: Sage, xii.
Dvořák, J. (2001) Logopedický slovník (terminologický a výkladový). Žďár nad Sázavou: edice LOGOPAEDIA CLINICA.
Fraser, M. (2000) Svépomocný program při koktavosti. Praha: Portál.
Freed, D. B. (C2000) Motor speech disorders: diagnosis and treatment. San Diego: Singular Pub. Group, ix, Singular Textbook Series.
Harris, J. (1990) Early language development: implications for clinical and educational practice. New York: Routledge, xiii.
CHAPEY, R. (Ed.) (2008) Language Intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders. Philadephia: Wolters Kluwer, Lippincot Williams and Wilkins.
Janovcová, Z. (2004) Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU.
Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R. Zavázalová, H. Sucharda, P. a kol. (2004) Geriatrie a gerontologie. Praha : Grada.
Kertesz, A. (1982) Western Aphasia Battery. New York: Grune and Stratton; 1982.
Koukolík, F. (2002) Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava: SPN.
Lechta, V. (2004) Diagnostika a terapie koktavosti. Praha: Asociace klinických logopedů České republiky.
Liška, J. a kol. (1972-1989) Logopedický zborník 1 – 8. Košice: Východoslovenské vydavaťelstvo.
Love, R. J., Webb, W. G. (2009) Mozek a řeč. Neurologie nejen pro logopedy. Praha: Portál.
Lurija, A. R. (1978) Základy neuropsychologie. Bratislava.
Menyuk, P., Liebergott, J. W., Schultz, M. (2014) Early Language Development in Full-term and Premature Infants. New York: Psychology press.
Metodická příručka (1996) Od prvního hlasu k prvním slovům. Praha: TECH-MARKET.
Mikulajová, M. – Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin reči. Bratislava.
Mimrová, M., Kulišťák, P., Lehečková, H., Nebudová, J. (1996) Afázie. Praha: Triton.
Morales, R. C. (2006) Orofaciální regulační terapie. Praha: Portál.
Nebudová, J. (1999) Cévní mozkové příhody: minimum pro praxi. Praha, Triton.
Neubauer, K. (2007) Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. (Diagnostika a terapie). Praha: Portál.
Neubauer, K. (2005) Neurokognitivní moduly mozku a současné strategie obnovování porušených funkcí v rámci rehabilitace po traumatech CNS. Diagnostika a terapie poruch komunikace. roč. VIII., č. 1, s.11-23.
Neubauer, K. (1997) Poruchy řečové komunikace. Praha : Asociace klinických logopedů České republiky.
Neubauer, K.(1998) Terapie poruch příjmu stravy.In PREISS, M. a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada.
Novák, A. (1999) Vývoj dětské řeči : Fyziologie, jeho poruchy, diagnostika a léčba. Praha : Unitisk.
Novák, A. (1997) Foniatrie a pedaudiologie. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha.
Ostatníková, D. (2003) Anatómia, fyziológia a patofyziológia reči. 1. vyd. Bratislava: Asklepios.
Oravkinová, Z. (2010) Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo.
Peutelschmiedová, A. (1994)Etiologie a terapie koktavosti. Olomouc: UP.
Peutelschmiedová, A. (1994) Čtení o koktavosti. Praha: Portál.
Peutelschmiedová, A. (1996) Koktavé dítě ve škole. Olomouc: UP.
Peutelschmiedová, A. (2000) Aktuální problémy balbutologie. Olomouc.
Preiss, V. a kol. (1998) Neuropsychologie. Praha: Grada.
Průcha, J. (2011) Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada Publishing,
Pützer, M. (2008) Stimmqualität und Artikulation bei Dysarthrophonien in der individuellen, tendenziellen und referentiellen Bewertung: ein instrumenteller Beitrag zu Phonations- und Artikulationsvariationen. Saarbrücken: Universität des Saarlandes.
Richtrová, B. Mercelová, J., Bubeníčková, B. (2014) "VYKUK": terapeutický materiál pro rehabilitaci narušené komunikační schopnosti. 1. vyd. České Budějovice: Kopp.
Richterová, M. (2004) Demence – sociální a terapeutický problém současnost. Diagnostika a terapie poruch komunikace. roč. VII, č. 3, s. 2-23.
Roubíčková, J.. Test 3F: dysartrický profil. 3., dopl. a přeprac. vyd., (V nakl. Galén 1.). Praha: Galén, c2011, 86 s. ISBN 978-80-7262-714-1.
Seeman, M. (1955) Poruchy dětské řeči. Praha: SZZ.
Singleton, N. C., Shulman, B. B.(2014) Language development: foundations, processes, and clinical applications. 2. vyd. Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning, xviii.
Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál.
Tedla, M. Chrobok, V. (2009) Poruchy polykání: Poruchy prehľtania. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
Škodová, E., Jedlička, I. a kol. (2003) Klinická logopedie. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2000) Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál.
Vitásková, K. et al. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu.
Výsledky partikulárních výzkumných šetření. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 9-11. ISBN: 978-80-244-3433-9.
Vohradník, M. (2001) Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: nakladatelství SCRIPTORIUM.
Vrbová, R. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP.
Vygotskij, L. S. (2004) Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.
Whitworth, A., Webster, J., Howard. (2005) A Cognitive Neuropsychological Approach to Assessment and Intervention in Aphasia: a clinician’s guide. first published. Hove: Psychology Press.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SPDA013