SPLBK_KODP Komunikace osob s duálním smyslovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0/20. 20 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Předpoklady
Předmět je vyučován v rámci bakalářského studijního programu - speciální pedagogika - komunikační techniky..
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se teoreticky seznámí s možnostmi zápisu znakových jazyků a osvojí si praktické základy jedné z forem zápisů českého znakového jazyka - znakopisu čili SignWritingu. Seminář tímto naváže na seminář Komunikace sluchově postižených, získané dovednosti z něj budou nyní opět využity. Studenti by měli porozumět významu zápisu znakových jazyků a sami si uvědomit jeho význam; měli by být schopni kreativně vytvářet možnosti užití znakopisu při vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením; budou schopni rozvíjet komunikační kompetence žáků prostřednictvím vizuálně motorických komunikačních forem. Studenti se také seznámí s teorií a praxí rozvoje komunikačních dovedností u osob se získanou i vrozenou hluchoslepotou. Zde použijí dosud získané znalosti a dovednosti a naučí se kombinovat různé přístupy dle stupně postižení zraku a sluchu u dětí s hluchoslepotou. Budou schopni na základě dané kazuistiky vytvořit konkrétní podklady pro realizaci rozvíjení komunikačních dovedností a budou schopni o nich diskutovat s ostatními.
Osnova
  • Rozvoj komunikačních dovedností u osob se sluchovým postižením ve vizuálně motorických komunikačních formách, využití znakového jazyka a jiných vizuálně motorických forem komunikace při rozvoji slovní zásoby a jiných oblastí komunikačních kompetencí, možnosti zápisu znakového jazyka, SignWriting, rozvoj komunikace u jedinců s hluchoslepotou.
Literatura
  • JARNÍKOVÁ, Ivana. Eliška : příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. [Praha]: Společnost pro ranou péči, 2005. 44 s. ISBN 802396206X. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, diskuze, skupinová práce, samostatná práce
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek), ústní zkouška a praktická zkouška ze znalostí a dovedností získaných v předmětu, ale vztahující se k celému oboru surdopedie.
Informace učitele
BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HRONOVÁ, A., MOTEJZLÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP, 2002. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1999 JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999. JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996. JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených. Praha: SPN,1990. KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1992, 1994. PULDA, M. Včasná sluchově řečová výchova malých sluchově postižených dětí. Brno: MU, 2002 SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 1997. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha: Septima, 1997. VANĚČKOVÁ, V. Výchova řeči sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996. VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.