SPp207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Segeťová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp207/01: St 18:00–19:50 učebna 52, P. Segeťová, V. Vojtová
Předpoklady
Absolvování předmětu SPp205.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit kompetence studentů v oblasti speciálněpedagogického poradenství a intervence u dětí se syndromem ADD/ADHD. Po úspěšném absolvování bude student umět aplikovat metody speciálněpedagogického hodnocení/diagnostiky a intervence edukačních potřeb dítěte s bariérami ve vzdělávání a v socializačních procesech v souvislostech syndromu ADD/ADHD. Bude umět aplikovat strategie vedení poradenského rozhovoru s dítětem/rodiči/pedagogy/podpůrnými osobami, vést diagnostické záznamy a případovou konferenci.
Výstupy z učení
Student získá odborné znalosti o podpoře, posilování a provázení dítěte s ADHD/ADD v edukačních procesech školy, institucionální výchovy.
Osnova
 • Specifické edukační potřeby dětí s syndromem ADD/ADHD/Typologie osobnosti/Vývojová specifika jako základ diagnostiky Syndrom ADD/ADHD jako osobnostní riziko poruchy chování, Diagnostika speciálního pedagoga se zaměřením na dětí s syndromem ADD/ADHD, identifikace cílů intervence, dlouhodobé cíle intervence, škálování Nástroje pro diagnostiku edukačních potřeb dětí se syndromem ADD/ADHD – standardizované/specifické/ICF Model včasné intervence, informovaná intervence Intervence 3P – se zaměřením na resilienci a copingové strategie jedince s ADD/ADHD Základní strategie výuky a podpora učení děti s ADD/ADHD, strukturované učení Poradenský rozhovor, záznam poradenského rozhovoru, Motivační rozhovory, Poradenská témata, Práce s rodiči Ucelený poradenský systém ve školství – interní, externí PS se zaměřením na děti s ADD/ADHD Příklady dobré praxe intervence ve srovnání se zahraničím
Literatura
  povinná literatura
 • MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 220 stran. ISBN 9788026208747. info
 • BALHAROVÁ, Kamila, Věra VOJTOVÁ a Jana PRESOVÁ. Zvládání každodenního života dospělých lidí s dyslexií – internet jako cesta k inkluzi. 1. vyd. Ivančice/Brno: COPRINT s.r.o., PPP Brno, s.r.o., 2015. 120 s. ISBN 978-80-87192-23-8. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • AYERS, Harry, Don CLARKE a Anne MURRAY. Perspectives on behaviour : a practical guide to effective interventions for teachers. 2nd ed. London: David Fulton, 2000. xx, 108. ISBN 1853466727. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • PREKOP, Jirina, Pavla KOUCKÁ a Jaroslav ŠTURMA. Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma - výchova láskou : rozhovor. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 179 s. ISBN 9788026200772. info
 • PETTY, Geoffrey. Teaching today : a practical guide. 4th ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009. vii, 614. ISBN 9781408504154. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
 • International classification of functioning, disability and healthchildren and youth version : ICF-CY. Geneva: World Health Organization, 2007. xxvii, 322. ISBN 9789241547321. info
Výukové metody
Seminář, třídní diskuze, čtení, seminární práce
Metody hodnocení
Aktivní zapojení do výuky; seminární práce dle zadání ve výuce, zkouška. 20:40:40
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti všech specializací kromě více vad a oftalmopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp207