SPp209 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Intaktní komunikační schopnost - studentkám a studentům je udělen souhlas se zápisem na základě předložení aktuální zprávy od klinického logopeda/foniatra
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se současnými aspekty ontogeneze řeči a jazykových schopností, východisky rané logopedické intervence, včasnou diagnostikou vývoje řeči a jazykových schopností u dětí s identifikovatelným rizikem a potenciálně identifikovatelným rizikem, rozšíření teoretických poznatků o diagnostice a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Studium současné naší i zahraniční literatury z oboru logopedie
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen objasnit podstatu jednotlivých teorií vývoje jazykových schopností, definovat podstatné mezníky vývoje řeči a jazykových schopností, specifikovat východiska rané logopedické intervence, navrhnout postupy při intervenci u dětí s identifikovatelným a potenciálním rizikem. Student se bude orientovat v intervenci u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku.
Osnova
 • Základní atributy jazyka a řeči. Verbální komunikace, nonverbální komunikace; Teorie vývoje jazykových schopností;Současné aspekty ontogeneze řeči a jazykových schopností.Charakteristika jazykových rovin (lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, foneticko-fonologická, pragmatická).Zastoupení komunikace v RVP PV, Raná logopedická intervence; včasná diagnostika vývoje řeči a jazykových schopností, intervence u dětí v období nezáměrné komunikace; intervence u dětí v období záměrné komunikace;Narušený vývoj řeči – klasifikace, charakteristika; Opoždění ve vývoji řeči a jazykových schopností; specificky narušený vývoj řeči; dyslalie; poruchy plynulosti a tempa řeči; Poruchy zvuku řeči - huhňavost, palatolalie; (s)elektivní mutismus – vymezení, charakteristika, logopedická intervence.
Literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0. info
 • LECHTA, Viktor a Barbara KRÁLIKOVÁ. Když naše dítě nemluví plynule : koktavost a jiné neplynulosti řeči. Translated by Magda Wdowyczynová. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 124 stran. ISBN 9788073678494. info
 • HARTMANN, Boris a Michael LANGE. Mutismus v dětství, mládí a dospělosti : rádce pro rodinné příslušníky, postižené, terapeuty a pedagogy. Translated by Pravoslav Prokeš. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 82 s. ISBN 9788073870218. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 200 s. ISBN 9788021044548. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • VITÁSKOVÁ, Kateřina a Alžběta PEUTELSCHMIEDOVÁ. Logopedie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 182 s. ISBN 8024410885. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 8071788015. info
 • ROSSETTI, Louis Michael. Communication intervention : birth to three. 2nd ed. Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning, 2001. 305 s. ISBN 9780769300931. info
Výukové metody
konzultace, diskuse ve třídě, domáci příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75% správných odpovědí)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp209