SPp500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
absolvování specializace SP4MK_S4a2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Diagnostické domény žáků s NKS: Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, s organizací činnosti poradenských zařízení, s možnostmi mezioborové spolupráce v rámci komplexního diagnostického procesu a také se souvisejícími legislativními opatřeními. Diagnostické domény žáků se SP: Cíl předmětu je prohloubit znalosti studentů o diagnostice sluchových vad a metodách surdopedické diagnostiky, osvojí si podrobné informace o objektivních a subjektivních zkouškách sluchu, komplexním vyšetření, o možnostech spolupráce speciálního pedagoga s dalšími odborníky – foniatrem, lékařem ORL, psychologem a neurologem. Součástí předmětu jsou také informace reflektující aktuální legislativní podmínky pro poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příp. v dalších zařízeních, která provádí speciálně pedagogickou diagnostiku surdopedickou. Diskutovány budou možnosti korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky a nástroje užívané pro hodnocení přínosu těchto kompenzačních pomůcek.
Výstupy z učení
Diagnostické domény žáků s NKS Orientace v legislativních opatřeních souvisejících s poskytováním poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; orientace v možnostech mezioborové spolupráce v rámci diagnostického procesu; orientace v personálním obsazení, činnostech a službách realizovaných v těchto zařízeních; orientace v klíčových oblastech diagnostiky komunikační schopnosti u žáků s narušenou komunikační schopností Diagnostické domény žáků se SP: Orientace v možnostech diagnostiky sluchových vad v raném věku, v období přípravy na povinnou školní docházku a přípravy na povolání u dětí a žáků se sluchovým postižením; schopnost diskutovat nad vhodností zařazení jedince se sluchovým postižením do odpovídajícího zařízení dle dostupných informací; orientace v možnostech sluchové protetiky a v postupech při rehabilitaci u jedinců se sluchovým postižením.
Osnova
 • Diagnostické domény žáků s NKS: Komunikace, narušená komunikační schopnost a její role ve vzdělávání; charakteristika forem narušené komunikační schopnosti – speciálních vzdělávacích potřeb, model logopedického vyšetření. Včasná diagnostika vývoje řeči a jazykových schopností z pohledu logopeda, interdisciplinární spolupráce; Diagnostické postupy užívané u rizikových dětí v období nezáměrné a záměrné komunikace; Diagnostická doména – rovina foneticko-fonologická (specifika, diagnostické nástroje); Diagnostická doména – rovina morfologicko-syntaktická (specifika, diagnostické nástroje); Diagnostická doména – rovina lexikálně-sémantická; porozumění (specifika, diagnostické nástroje); Diagnostická doména – rovina pragmatická (specifika, diagnostické nástroje); • Diagnostická doména – čtení, psaní, motorika, grafomotorika (specifika, diagnostické nástroje); Diagnostická doména – sluchové a zrakové vnímání, paměť a pozornost (specifika, diagnostické nástroje).
Literatura
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
 • Raná péče : analýza situace v Evropě : klíčové aspekty a dopručení : souhrnná zpráva. Edited by Victoria Soriano. [Brusel]: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2005. 53 s. ISBN 8791500583. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, roč. 12, č. 2, s. 98-101. ISSN 1211-2720. info
 • Raná péče u dětí se zdravotním postižením : kapitoly 9, 10, 11, 12, 13. Translated by Rudolf Volejník, Edited by Anna Berná. [Praha]: Středisko rané péče, 1997. 117 s. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami. In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999. s. 6-14. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu, Heidelberg, Badensko-Württembersko. Speciální pedagogika, Praha, 2009, roč. 19, č. 4, s. 291-304. ISSN 1211-2720. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu (Heidelberg, Baden-Württemberg) a v České republice. Komenský, Brno: PdF MU, 2009, roč. 133, č. 3, s. 2-9. ISSN 0323-0449. info
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Logopedické poradenství : příklady a analýzy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 124 s. ISBN 9788024726663. info
 • BARTOŃOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do služeb v ČR - projekt EQUAL. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice. Brno. Brno: MSD, 2005. s. 56-60, 4 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Evropské trendy v edukaci žáků se speciálními potřebami v poradenství. In Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004. s. 9-17, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-86856-01-1. info
Výukové metody
konzultace, diskuse ve třídě, domácí příprava
Metody hodnocení
vyžadována 70% účast; kolokvium, písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75 % správných odpovědí), ústní část
Informace učitele
Literatura - surdopedická část Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005. (www.frpsp.cz) BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita. DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita. DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU. HRONOVÁ, A.nna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP. HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima. JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči. JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus. JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál. KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka. KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF, LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha. LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia. NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP. LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia. NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha. PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP. ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál. SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia. SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada. ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima. ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido. ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.