SPp504 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp504/01: Čt 11:00–14:50 učebna 60, J. Pipeková
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, dobrá orientace v edukačním systému žáků s mentálním postižením včetně vzdělávacích programů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi těchto témat:
Výchova a vzdělávání jedinců s mentálním postižením se zaměřením na jednotlivá období a lehké mentální postižení. Raná péče, mateřská škola, základní škola, odborné učiliště, praktická škola. Speciálně pedagogické centrum, školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická se zaměřením na diagnostiku lehkého mentálního postižení, obsahová stránka diagnostiky, metodologická stránka diagnostiky, diagnostické situace, školní zralost dítěte s mentálním postižením, socializace osob s lehkým mentálním postižením. Poznávací procesy a zvláštnosti utváření osobnosti osob s lehkým mentálním postižením. Psychický vývoj MP, poruchy řeči v oblasti obsahové i formální, specifické poruchy řeči v závislosti na míře postižení a etiologii. Komunikace jedinců s lehkým mentálním postižením, poradenství a práce s rodinou dítěte/žáka s postižením. Činitelé vyučovacího procesu, didaktické zásady, didaktické metody, vyučovací formy, modernizace vyučovacího procesu, specifika osvojování si čtení a psaní, specifika matematiky, problematika výuky pracovního vyučování, výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy z učení:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit termín lehké mentální postižení;
použít informace o Downově syndromu;
předkládat odůvodněná rozhodnutí k zařazení dítěte s mentálním postižením do edukačního systému;
interpretovat své znalosti z oblasti poradenství a legislativy;
Osnova
  • 1. Terminologická východiska se zaměřením na žáky s lehkým mentálním postižením. 2. Charakteristika lehkého mentálního postižení. Žák s lehkým mentálním postižením. 3. Poradenský služby pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, přípravné třídy a dítě s lehkým mentálním postižením. 5. Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 6. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 7. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměřením na žáka s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského pracovníka. 8. Didaktické zásady uplatňované v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga. 9. Didaktické metody používané v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga. 10. Vyučovací formy používané v rámci edukace u žáků s lehkým mentálním postižením, typy vyučovacích hodin, struktura přípravy poradenskho pracovníka na intervenci. 11. Metodika výuky českého jazyka a literatury u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga. 12. Metodika výuky matematiky a její aplikace u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga. 13. Specifika výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět u žáků s lehkým mentálním postižením z pohledu poradenského speciálního pedagoga. 14. Specifika výuky vzdělávací oblasti Umění a kultura, vzdělávací obory Hudební a Výtvarná výchova u žáků s lehkým mentálním postižením. 15. Specifika výuky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova u žáků s lehkým mentálním postižením. 16. Specifika výuky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce u žáků s lehkým mentálním postižením. 17. Terapie používané v rámci poradenských služeb u dětí a žáků s mentálním postižením. 18. Středoškolské a celoživotní vzdělávání osob s lehkým mentálním postižením. 19. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 20. 17. Kariérní poradenství žáků s lehkým mentálním postižením. Možnosti pracovního uplatnění. Formy bydlení.
Literatura
    povinná literatura
  • VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-063-5.
  • VALENTA, Milan. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012. 349 s. ISBN 978-80-247-3829-1. info
Výukové metody
Seminář, účast vyžadována. Studium odborné literatury. Aktivní účast. Veškeré informace budou doplněny a upřesněny učitelem na začátku výuky.
Metody hodnocení
Docházka nutná, písemná zkouška, 75 % minimum.
Informace učitele
Tato specializace je pokračováním specializace v bakalářském studiu. BARTOŇOVÁ, M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6560-4. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7581-8. OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6673-1. BENDOVÁ, P., ZIKL, P. Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3854-3. BARTOŇOVÁ, M., Přípravná třída základní školy školní rok 2007-2008. Výsledky výzkumného šetření In VÍTKOVÁ, M. VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborním s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-188-1. CHALOUPKOVÁ, Soňa. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5646-6. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha : IPPP ČR, 2004. ISBN 80-86856-01-1. PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4. PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU, 1997, 2000. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Praha: VÚP, 2015. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7367-889-0. VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie. 5. vyd. Praha: Parta, 2013. 496 s. ISBN 978-80-7320-187-6. VALENTA, Milan. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012. 349 s. ISBN 978-80-247-3829-1. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Praha: č. 82/2015.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti psychopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp504