SPp507 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s narušenou komunikační schopností 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp507/01: Po 16:00–17:50 učebna 60, P. Kopečný
Předpoklady
SOUHLAS
Zapisují studentky a studenti specializace logopedie a surdopedie. Intaktní komunikační schopnost - studentkám a studentům je udělen souhlas se zápisem na základě předložení aktuální zprávy od klinického logopeda/foniatra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu se bude studentka/student orientovat v problematice: - současných přístupů k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny; - podpory osob s narušenou komunikační schopností ve věku adolescence, dospělosti a stáří; - logopedické diagnostiky a terapie u získaných neurogenních poruch komunikace.
Výstupy z učení
Student/ka se orientuje: - v komplexním přístupu k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny; - v problematice získaných neurogenních poruch komunikace; - v přístupech k osobám s NKS v dospělém a seniorském věku.
Osnova
 • - fonetický terapeutický přístup - fonologický terapeutický přístup - foneticko-fonologický přístup k rozvoji artikulace - hlavové nervy - svalstvo orofaciálního komplexu - poruchy hlasu, role logopeda v terapii hlasových poruch - diagnostika a klasifikace afázie - terapeutické přístupy k afázii - intervence v akutním stadiu afázie - psychosociální rovina afázie - specifika logopedické intervence v období dospívání a dospělosti
Literatura
  povinná literatura
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 8071788015. info
  doporučená literatura
 • NEUBAUER, Karel. Kompendium klinické logopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2018. s. 625 - 642, 17 s. ISBN 978-80-262-1390-1. info
 • ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026207160. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena. Diagnostika afázie jako východisko logopedické intervence: Komunikace a handicap. In Soubor anotací odborných sdělení konference. 2011. ISBN 978-80-7435-134-1. info
 • KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Kamila PAZUCHOVÁ, Alena VELECKÁ, Světlana SKUTILOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Adéla MITÁŠOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Agrafie u afázie a demence. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 73/106 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010. s. S76-77, 2 s. ISSN 1210-7859. info
 • KEREKRÉTIOVÁ, Aurélia. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt]. Edited by Anna Fejglová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 203 s. ISBN 9788024722641. info
 • Diagnostika a terapia afázie, alexie a agrafie. Edited by Zsolt Cséfalvay. Bratislava: Ing. Kaminský, 2007. ISBN 9788096886715. info
 • NEUBAUER, Karel. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 227 s. ISBN 9788073671594. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 116 s. Pedagogická fakulta, 4601/Pd-32/07-17/99. ISBN 978-80-210-4463-0. info
 • ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA A KOL. Klinická logopedie. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. 612 s. ISBN 80-7178-546-6. info
Výukové metody
diskuse, studium odborné literatury, seminární práce/prezentace
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp507