SPp513 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp513/01: Čt 18:00–19:50 učebna 51, R. Horáková
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student si osvojí schopnosti a praktické dovednosti v oblasti rozvoje komunikačních dovedností jedinců se sluchovým postižením; bude se orientovat v kompenzačních pomůckách používané v rehabilitaci jedinců s vadami sluchu; v možnostech reedukace sluchu a řeči u dětí a dospělých se sluchovými vadami; seznámí se s možnostmi úprav textů pro čtenáře se sluchovým postižením a jejich využitím v praxi. Očekávané výstupy:  student zná klasifikaci, etiologii a symptomatologii sluchového postižení;  orientace v diagnostických přístupech a metodách při práci s dětmi se sluchovým postižením;  ovládá terapeutické přístupy;  zná možnosti mezioborové spolupráce.
Výstupy z učení
Student se orientuje v systému vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením a problematice pracovního uplatnění osob s postižením sluchu na volném trhu práce; orientuje se ve volbě adekvátních komunikačních přístupů ve školách pro sluchově postižené a školách hlavního vzdělávacího proudu; orientuje se v legislativních předpisech vztahujících se k oblasti vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením, stejně tak poradenským a sociálním službám osobám s postižením sluchu.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):  Klasifikace sluchových vad podle různých kritérií.  Diagnostika sluchových vad - metody vyšetření sluchu.  Včasná intervence jedinců se sluchovým postižením - systém péče.  Ontogenetický vývoj řeči u dítěte s postižením sluchu.  Individuální logopedická péče v poradenských a školských zařízeních pro sluchově postižené.  Kompenzační a logopedické pomůcky užívané při rehabilitaci jedinců s postižením sluchu.  Sluchová výchova – reakce na zvuk, identifikace a diferenciace zvuků, fonematický sluch, diskriminace vět.  Dechová cvičení a vyvození hlasu – vědomé používání hlasu, hlasová hygiena.  Rozvoj zrakového vnímání a nácvik odezírání.  Globální čtení, rozhovor, práce s deníkem, čtení s porozuměním a úprava textů pro SP.  Vyvozování hlásek, fixace a automatizace jednotlivých hlásek.  Sluchová analýza a syntéza slov, rozvoj slovní zásoby.  Vizuálně-motorické komunikační systémy a jejich využití v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Raná intervence u dětí s těžkým sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al.. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 121-139, 19 s. ISBN 978-80-7315-240-6. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012. s. 131-158, 28 s. ISBN 978-80-210-6044-9. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Adéla ĎÁSKOVÁ. Možnosti diagnostiky školní zralosti u dětí se sluchovým postižením. In Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 2016. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení.Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 165-172, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků se sluchovým postižením v základní škole. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 143-152, 10 s. ISBN 978-80-210-5383-0. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium, plnění zadaných úkolů během semestru, aktivní účast ve výuce, diskuse. Student se připravuje distančně prostřednictvím adekvátní studijní opory (distanční texty, interaktivní osnovy…).
Metody hodnocení
Písemná zkouška (úspěšnost 70 %) a ústní zkouška.
Informace učitele
Výroba pomůcky pro rozvoj komunikačních dovedností u dětí a žáků se sluchovým postižením, úprava textu pro čtenáře se sluchovým postižením. Zpracování případové studie reflektující dosaženou úroveň komunikačních dovedností a jazykových kompetencí jedince se sluchovým postižením. Literatura: Povinná literatura Doležalová, L., Hricová, L. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. Hricová, L., Doležalová, L. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Souralová, E. (2012) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. Doporučená literatura Daňová, M. (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada Holmanová, J. (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. Horáková, R. (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál. Horáková, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Hronová, A., Motejzíková, J. (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP. Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. Leonhardt, A. (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia. Opatřilová, D. (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál. Svobodová, K. (2005) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. Seidlová Málková, G., Smolík, F. (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada. Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SPp513