SP_KOSL Komunikace sluchově postižených

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:50–10:30 učebna 51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Určeno stud. PdF, BP a NM studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu studenti získají teoretické i praktické znalosti o komunikačních formách jedinců se sluchovým postižením a o jejich využívání; studenti budou znát základní pravidla a principy pro komunikaci s osobami se sluchovým postižením; studenti by měli být schopni s porozuměním vnímat a aktivně používat prstovou abecedu jednoruční a dvouruční; studenti budou schopni komunikovat prostřednictvím znakového jazyka s neslyšícím člověkem, a to v základních situacích. jako při setkání s neslyšícím, o základních tématech jako je např. rodina atd.; studenti si zvyknou na využívání výraznější mimiky a gestikulace; studenti pochopí význam a potřebu odezírání u osob se sluchovým postižení a uvědomí si jeho obtížnost.
Osnova
  • Praktická výuka znakového jazyka a dalších vizuálně motorických způsobů komunikace sluchově postižených, osvojování znakové zásoby, vymezení terminologických pojmů - posunky, mimika, gestikulace, daktylotika, písemný projev sluchově postižených, mluvená řeč, charakter hlasu neslyšícího, vizuálně pohybové jazyky, odezírání, tlumočnické služby, základní pokyny pro kontakt slyšícího se sluchově postiženým.
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, konverzace
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek) a praktická zkouška z osvojených komunikačních technik.
Informace učitele
Ptáček, V., Kotvová, M.: Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK, 1998 (www.frpsp.cz) Potměšil, M. Zpracování dřeva terminologická pomůcka. Beroun, 2002 (www.frpsp.cz) Kurz znakové řeči (1.-4. díl) interaktivní CD ROM, Unie neslyšících Brno, 2003 (www.kurzznakovereci.cz) Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce. Praha: ASNEP, 2003 (www.frpsp.cz) Vysuček, P., Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost, 2003 (www.frpsp.cz, FF UK Praha) Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003 (FF UK Praha) Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF, 2004, ISBN 80-244-0846-5 (www.frpsp.cz, příp. prodejna skript PdF MU, Brno) Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. Slovník porodnické terminologie. Praha, 2005 (www.frpsp.cz) Horáková, R. Znaková zásoba terminologických pojmů z oboru speciální pedagogika. Brno: PdF MU, 2005 (PdF MU, Brno, Katedra speciální pedagogiky)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013.