SPc311 Oftalmologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalosti biologie člověka na úrovni gymnásia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s odborným pojmoslovím oboru, s podrobnou anatomií a fyziologií lidského zrakového orgánu. Dále budou posluchači seznámeni s nejdůležitějšími chorobnými stavy, týkajícími se zraku, s jejich etiologií, patofysiologií, symptomy, terapií a prevencí. Kurz klade důraz na rozbor dopadu očních patologií na funkční vidění. Kurz klade významný důraz na vyšetřovací techniky funkčního vidění a seznámení s rehabilitací zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Výstupy z učení
Posluchači znají nejdůležitějšími chorobné stavy týkajícími se zraku, s jejich etiologií, patofysiologií, symptomy, terapií a prevencí.
Student bude schopen určit dopadu očních patologií na kvalitu funkčního vidění.
Student bude schopen využít vyšetřovací techniky funkčního vidění a seznámit klienty s rehabilitací zrakových funkcí s důrazem na zrakovou ostrost a binokulární vidění.
Osnova
 • Výskyt a rozšíření onemocnění zraku na Světě, podrobný rozbor problémů v Evropských zemích, hlavní příčiny ztráty zraku, dělení zrakového postižení dle WHO.
 •  Anatomie oka (uložení bulbu, stavba bulbu, důraz na lomivá prostředí, zásobení a inervaci bulbu), přídatné orgány oka (adnexa).
 •  Stavba nervové části bulbu, zrakové dráhy a zrakových center, správná funkce, patologie.
 •  Vývoj oka a vznik vrozených vývojových vad.
 •  Vývoj zrakových funkcí, identifikace problémů při předčasném narození.
 •  Vizus a jeho vyšetření, refrakční vady – jejich projevy, způsob vyšetření a korekce.
 •  Akomodace a její poruchy, Presbyopie a její možnosti korekce, způsob vyšetření.
 •  Základy geometrické optiky oka.
 •  Zorné pole ajeho vyšetření, nejčastější výpadky zorného pole, problémy sfunkčním viděním, možnosti rehabilitace.
 •  Adaptace na světlo a tmu, jejich poruchy, vyšetření a rehabilitace.
 •  Barevné vidění a jeho poruchy, vyšetření barvocitu a možnosti rehabilitace, význam barevných filtrů.
 •  Elektrofysiologie oka a její využití – speciální vyšetřovací metody.
 •  Binokulární vidění - Poruchy okohybného aparátu - vyšetřování a rehabilitace.
 •  Onemocnění sítnice – druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření a rehabilitace.
 •  Katarakta - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti rehabilitace.
 •  Glaukom - druhy, příčiny, terapie, léčba, možnosti vyšetření.
 •  Celková a onkologická onemocnění mající vliv na funkční vidění, možnosti rehabilitace.
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, Pavel a Martin VRUBEL. Oftalmologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 92 s. ISBN 978-80-7315-264-2. info
  doporučená literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
  neurčeno
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
 • VÍTEK, Jiří. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy : texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 126 s. ISBN 9788073151546. info
Výukové metody
výkladem obtížných partií látky, teoretická příprava; doporučené literatury. Průběžné zkoušení.
Metody hodnocení
Průběžný test (10 bodů), Písemná závěrečná zkouška nebo ústní zkouška (40 bodů). Ke zvládnutí předmětu je nezbytné dosáhnout 70% celkového bodového zisku. Aktivní přístup k výuce.
Informace učitele

Využívejte konzultačních hodin
Literatura k dispozici v knihovně Pedagogické fakulty, Knihovně univerzitního kampusu Bohunice etc. - see www.aleph.muni.cz, Moravské zemské knihovně atd.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.