SPk204 Inkluzivní didaktika

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 9. 8:00–13:50 učebna 30, So 30. 10. 8:00–13:50 učebna 30
Předpoklady
Studium navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými vzdělávacími systémy v  zahraničí. Předmět by měl také přispět k osvojení teoretických znalostí nezbytných pro úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní informace o problematice vzdělávání žáků se SVP v kontextu inkluzivní didaktiky a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v současném vzdělávacím systému České republiky; - student bude schopen charakterizovat vzdělávacími systémy v  zahraničí a provést jejich komparaci. - student by měl být schopen na základě teoretických znalostí navrhnout úspěšnou organizaci výuky v inkluzivní třídě vzhledem k typu postižení žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
 • Osnova 1. Inkluzivní vzdělávání u nás a v zahraničí - vývoj a historie, české a mezinárodní dokumnety. 2. Definice pojmů (inkluze, inkluzivní učitel, inkluzivní prostředí aj.) 3. Systém vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání. 4. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. 5. Okruh žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podmínky vzdělávání (žáci s narušenou komunikační schopností; se specifickými poruchami učení a chování; se zrakovým postižením; se sluchovým postižením; žáci s epielpsií (tj. s chronickým onemocněním); s  mentálním postižením a SPAS; s tělesným postižením, s těžkým postižením). 6. Klinický obraz vybraných nemocí - neurovývojové vady a hyperkynetické poruchy. 7. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. 8. Materiální a organizační podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání, individuální podpora učení ve škole. 9. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. 10. Strategie pro samostatné učení, styly učení a strategie individuální podpory. 11. Komunikace rodina a škola.
Literatura
  povinná literatura
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu, 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6678-6
  doporučená literatura
 • Hájková, V., Strnadová, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et atl. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vydání, Brno: MU, 2013, ISBN 978-80-210-6673-1
 • Lechta, V. (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky. Vydání první. Praha : Portál, s.r.o., 2010. s. 435. ISBN 978-80-7367-679-7.
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
 • HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 256 s. ISBN 978-80-210-7150-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005. 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3. info
Výukové metody
Seminář, interaktivní diskuse a příklady dobré praxe.
Metody hodnocení
Účast na seminářích: 50%. Témata (seminární práce, esej): Jedno z vypsaných témat zpracuje každý student/ka. Rozsah - 4 -až 5 stran A4. Odevzdá do odevzdávárny do:. 1. Modelový individuální vzdělávací plán žáka / studenta se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Příprava vyučovací hodiny nebo jiné situace v modelové inkluzivní třídě s využitím osvojených výukových strategií. 3. Na modelovém případu promyslet materiálně-technická a organizační opatření nezbytná pro úspěšnou integraci modelového žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Jak připravit podklady pro interview s rodiči žáka se SVP.(Zde je nutné, aby byl charakterizován žák, jaké má problémy, co rozhovor s rodiči bude konkrétně řešit, k jakým závěrům jste s rodiči dospěli. Uveďte, jaké úkoly pro rodiče, učitele a žáka z rozhovoru vyplynuly, jaké byly závěry atd.). 5.Podmínky inkluze v základním vzdělávání v zahraničí (pro studenty na Erasmu). Písemný test (online) - 40 otázek. Pro splnění je nutné 75 % správných odpovědí.
Informace učitele
Další informace budou sděleny na začátku výuky vyučujícím.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk204