SPk231 Specialization: Specific Learning Difficulties

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/2. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Baranová (seminar tutor)
Mgr. Markéta Olbertová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SPk231/01: Sat 31. 10. 8:00–13:50 učebna 4, Sat 28. 11. 8:00–13:50 učebna 4, Fri 4. 12. 8:00–13:50 učebna 60, Sat 16. 1. 8:00–13:50 učebna 4, P. Baranová, I. Márová, M. Olbertová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The subject is focused on appropriate approach to students with specific learning disabilities (SLD). It targets the possibilities of remediation, education and appropriate didactics in education of students with SLD . Student will acquire basic skills in appropriate educational methods and remediation of students with specific learning disabilities.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to: define terminology related to specific learning disorders; to describe the manifestations of types of specific learning disorders and their influence on the students educational process; to describe the influence of specific learning disabilities on individual personality development; to be oriented in the education system of students with specific learning disabilities; define pedagogical-psychological counselling services for students with specific learning disabilities; describe the services provided to students with specific learning disabilities by the school counselling centre and cooperation in a multidisciplinary team at school; propose appropriate supportive measures relating to the general conditions for the education of students with specific learning disabilities in common classes; design appropriate procedures in remediation care of students with specific learning disabilities
Syllabus
 • The subject defines aspects of specific learning disabilities. It targets the possibilities of remediation, education and appropriate didactics in education of students with SLD. Specific learning disabilities - terminology, aetiology, symptoms, diagnostics, methods of development of weakened sensory functions in preschool children, weakened aspects in the development of central nervous system and sensory functions significant at primary education (reading, writing, calculating), remediation care, remediation methods for individuals with dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia. Compensatory aids. The issue of education of students in secondary schools and adults with specific learning disabilities.
Literature
  recommended literature
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Vyd. 11. Praha: Portál, 2009. 264 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení : text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 237 s. ISBN 9788073152321. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra and Hana ŽÁČKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 175 s. ISBN 9788073674748. info
  not specified
 • POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7367-773-2.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 336 s. ISBN 978-80-7367-817-3.
 • ŽÁČKOVÁ, Hana and Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 164 stran. ISBN 9788027102044. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra and Hana ŽÁČKOVÁ. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům. Vydání první. Praha: Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, 2015. 164 stran. ISBN 9788087295182. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra and Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dítě s ADHD : rady pro rodiče. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. 262 stran. ISBN 9788024753478. info
 • ŠEMBEROVÁ, Kamila and Kamila BALHAROVÁ. Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Edited by Lenka Krejčová - Zuzana Hladíková. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 248 stran. ISBN 9788026606000. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie III.Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti (Dyscalculia III. The role of dyscalculia to professional assessment of persons during their adulthood). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 116 pp. Spisy Pedagogické fakulty, svazek č. 160. ISBN 978-80-210-6142-2. info
 • BENÍČKOVÁ, Marie. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024735207. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni základní školy (Dyscalculia II. Disabilities of pupils on secondary school). první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 110 pp. Spisy MU svazek 149. ISBN 978-80-210-5395-3. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra and Hana ŽÁČKOVÁ. Dysgrafie. 2. rozš. vyd. Praha: D + H, 2009. 66 s. ISBN 9788090386990. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice (Dyscalculia and specific leasing difficulties). první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 110 pp. spisy Pedagogické fakulty MU č. 132. ISBN 978-80-210-5047-1. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra and Hana ŽÁČKOVÁ. Dyslexie. 2. upravené vydání. Praha: D + H, 2008. 64 stran. ISBN 9788090386976. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra and Hana ŽÁČKOVÁ. Dysortografie. 1. vyd. Praha: D + H, 2008. 68 s. ISBN 9788090386945. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. Edited by Drahomíra Jucovičová. 2. vyd. Praha: D + H, 2007. 127 s. ISBN 9788090386914. info
 • LIPNICKÁ, Milena. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní : preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 62 s. ISBN 9788073672447. info
 • VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení (Strategies in education of pupils with special education needs and specific learning disorders). 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 8073110229. info
 • SIMON, Hendrik. Dyskalkulie : jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 166 s. ISBN 8073671042. info
 • ŽÁČKOVÁ, Hana. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Edited by Drahomíra Jucovičová. 4. vyd., (aktualiz.). Praha: D + H, 2005. 31 s. ISBN 8090357903. info
 • NOVÁK, Josef. Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností. Vyd. 3., zcela přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 125 s. ISBN 8073110296. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 46 s. ISBN 807290115X. info
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních :materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií--. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. 102 s. ISBN 80-7311-000-8. info
 • JUCOVIČOVÁ, Drahomíra, Hana ŽÁČKOVÁ and Hana SOVOVÁ. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední školství). 1. vyd. Praha: D + H, 2001. 83 s. info
 • SELIKOWITZ, Mark. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 136 s. ISBN 8071697737. info
 • KIRBY, Amanda. Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 206 s. ISBN 8071784249. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ and Miloslav BLAŽEK. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. 2000. 93 pp. ISBN 80-85931-89-3. info
 • TYMICHOVÁ, Hana. Nauč mě správně psát :zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení. 2. vyd. Praha: Práce, 1996. 61 s. ISBN 80-208-0330-0. info
 • Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Edited by Brigitte Sindelarová, Translated by Věra Pokorná. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 63 s. +. ISBN 80-85282-70-4. info
 • KUBICKÁ, Eva. Metody práce při úpravě poruch učení u dětí druhého ročníku základní školy : metodický návod pro učitele při úpravě specifických poruch učení - dyslexie a dysortografie u dětí ve specializovaných třídách a při individuální nápravě uvedených poruch. 1. vyd. Ostrava: Grafie, 1994. 61 s. : il. info
 • KREJBICHOVÁ, Dagmar. Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni : pomocný materiál pro učitele českého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Plzeň: CDVP, 1994. 48 s. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 236 s. info
Teaching methods
interactive seminar, discussion, practical examples
Assessment methods
For successful completion following requirements are set: 1. Annotation of publication concerning topic from course syllabus. 2. Exam - Written test. Student needs 75 % of correct answer to pass. 3. Active participation on lectures and at least 80 % attendance
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 24 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/SPk231