SPk500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diagnostické domény žáků se sluchovým postižením Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem poradenství: školní poradenská pracoviště a školní poradenská zařízení: speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a děti s postižení v raném věku, raná intervence, střediska rané péče; včasná intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím. Očekávaní výstupy:  student se orientuje v legislativních opatřeních souvisejících s poskytováním poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních;  zná personální obsazení, činnosti a služby realizované v těchto zařízeních;  ovládá v klíčových oblastech diagnostiku sluchového postižení. Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, s organizací činnosti poradenských zařízení, s možnostmi mezioborové spolupráce v rámci komplexního diagnostického procesu a také se souvisejícími legislativními opatřeními. Očekávané výstupy:  student se orientuje se v legislativních opatřeních souvisejících s poskytováním poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; orientace v možnostech mezioborové spolupráce v rámci diagnostického procesu;  zná personální obsazení, činnosti a služby realizované v těchto zařízeních;  ovládá v klíčových oblastech diagnostiku narušené komunikační schopnosti u žáků s narušenou komunikační schopností.
Výstupy z učení
Diagnostické domény žáků se SP Orientace v možnostech diagnostiky sluchových vad v raném věku, v období přípravy na povinnou školní docházku a přípravy na povolání u dětí a žáků se sluchovým postižením; schopnost diskutovat nad vhodností zařazení jedince se sluchovým postižením do odpovídajícího zařízení dle dostupných informací; orientace v možnostech sluchové protetiky a v postupech při rehabilitaci u jedinců se sluchovým postižením. Diagnostické domény žáků s NKS: Student se orientuje v legislativních opatřeních souvisejících s poskytováním poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních; orientace v možnostech mezioborové spolupráce v rámci diagnostického procesu;  orientuje se v personálním obsazení, činnostech a službách realizovaných v těchto zařízeních;  orientuje se v klíčových oblastech diagnostiky narušené komunikační schopnosti u žáků s narušenou komunikační schopností.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova) - sluchové postižení:  Týmová spolupráce při komplexním diagnostickém vyšetření sluchových vad a mezioborové vztahy.  Význam sluchu, anatomická stavba ucha; etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového analyzátoru. Klasifikace vad a poruch sluchu podle věku a období fixace řeči. Specifika osobnosti jedince se sluchovým postižením, psychologické zvláštnosti osobnosti člověka se sluchovým postižením.  Metody vyšetření sluchu, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningová vyšetření. Korekce sluchových vad a užití sluchové protetiky.  Ontogeneze řeči, stadia vývoje řeči u osob se sluchovým postižením; řeč, hlas a artikulace osob se sluchovým postižením.  Vymezení systému poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a současné legislativní podmínky poskytování poradenských služeb. Střediska rané péče pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené - náplň činností a personální obsazení.  Analýza vybraných případových studií jedinců se sluchovým postižením či sluchovým a dalším přidruženým postižením. Hlavní témata (osnova) - NKS:  Komunikace, narušená komunikační schopnost a její role ve vzdělávání; charakteristika forem narušené komunikační schopnosti – speciálních vzdělávacích potřeb, model logopedického vyšetření.  Diagnostická doména – rovina foneticko-fonologická (specifika, diagnostické nástroje).  Diagnostická doména – rovina morfologicko-syntaktická (specifika, diagnostické nástroje).  Diagnostická doména – rovina lexikálně-sémantická; porozumění (specifika, diagnostické nástroje).  Diagnostická doména – rovina pragmatická (specifika, diagnostické nástroje).  Diagnostická doména – čtení, psaní, motorika, grafomotorika (specifika, diagnostické nástroje).  Diagnostická doména – sluchové a zrakové vnímání, orientační funkce, paměť a pozornost (specifika, diagnostické nástroje).
Literatura
  povinná literatura
 • DRŠATA, Jakub a Radan HAVLÍK. Foniatrie - sluch. Edited by Viktor Chrobok. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 374 stran. ISBN 9788073111595. info
 • LECHTA, Viktor a KOL. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003, 360 s. info
  neurčeno
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Raná intervence u dětí s těžkým sluchovým postižením a dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 121-139. ISBN 978-80-7315-240-6. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012. s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedická intervence. Speech therapy. 2008. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
Výukové metody
Aktivní účast studentů – diskuse ve třídě; cvičení a hry na rozvoj motoriky a zrakového vnímání jako příprava na rozvoj vizuálně-motorické komunikace. Teoretická příprava, samostudium, plnění průběžných úkolů během semestru.
Metody hodnocení
Zpracování případové studie žáka s narušenou komunikační schopností se zřetelem k analýze narušené komunikační schopnosti a její roli ve vzdělávání žáka. Zpracování případové studie jedince se sluchovým postižením v předškolním či školním věku reflektující úroveň dosažených komunikačních dovedností jedince Písemný test (úspěšnost - 70 %) a rozprava.
Informace učitele
Oblast sluchového postižení Povinná literatura Doležalová, L., Hricová, L. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. Holmanová, J. (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. Horáková, R. (2006) Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Doporučená literatura Hricová, L., Doležalová, L. (2012) Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál. Svobodová, K. (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Oblast narušené komunikační schopnosti Povinná literatura Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál. Vrbová, R. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UPOL. Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada publishing. Doporučená literatura Bartoňová, M. et. al. (2005) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. Klenková, J. a kol. (2008) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: MU. Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001) Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.