SPk515 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPk514 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1
Předmět je primárně určen neslyšícím studentům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu je osvojit si znalosti z oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, příp. dalším přidruženým postižením, zejm. s hluchoslepotou. Konkrétně budou vymezena specifika vzdělávání dětí a žáků ve speciálním školství i školách hlavního vzdělávacího proudu (organizace vyučování, komunikační přístupy, postavení slyšícího a neslyšícího pedagoga, tlumočníka, asistenta pedagoga apod.). Studenti budou velmi podrobně seznámeni s podmínkami pro inkluzivní vzdělávání, systémem poradenství v této oblasti a se strukturou a obsahem individuálního vzdělávacího plánu. Prezentovány budou také aktuální legislativní předpisy klíčové pro vzdělávání, poskytování poradenských služeb a podpory dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením. Prostor bude rovněž věnován problematice komunity Neslyšících a využití vizuálně motorických komunikačních forem v praxi. Po absolvování předmětu se studenti budou rovněž orientovat v oblasti péče o dospělé jedince a seniory s postižením sluchu, stejně tak v oblasti pracovního uplatnění osob s postižením sluchu na volném trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti budou mít podrobné znalosti z oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, příp. dalším přidruženým postižením, zejm. s hluchoslepotou. Studenti budou znát specifika vzdělávání dětí a žáků ve speciálním školství i školách hlavního vzdělávacího proudu (organizace vyučování, komunikační přístupy, postavení slyšícího a neslyšícího pedagoga, tlumočníka, asistenta pedagoga apod.). Studenti budou velmi podrobně seznámeni s podmínkami pro inkluzivní vzdělávání, systémem poradenství v této oblasti a se strukturou a obsahem individuálního vzdělávacího plánu. Studenti budou mít povědomí o problematice komunity Neslyšících a využití vizuálně motorických komunikačních forem v praxi. Studenti se budou rovněž orientovat v oblasti péče o dospělé jedince a seniory s postižením sluchu, stejně tak v oblasti pracovního uplatnění osob s postižením sluchu na volném trhu práce.
Osnova
  • Systém vzdělávání u jedinců se sluchovým postižením - předškolní zařízení, základní školy pro sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, možnost studia studentů se sluchovým postižením na VŠ. Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s postižením sluchu. Inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením - podmínky, spolupráce s SPC, služby poskytované SPC pro sluchově postižené žákům, učitelům běžných škol a rodičům, legislativa. Podpůrná opatření žáky pro žáky s potřebou opory z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Komunita Neslyšících - kultura Neslyšících, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení. Proces tlumočení znakových jazyků, etický kodex tlumočníka, specifika tlumočení s ohledem na výběr komunikačních systémů. Sluchová vada a další kombinovaná postižení - péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, současné pojetí vícenásobného postižení, možnosti augmentativní a alternativní komunikace.
Literatura
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
  • POTMĚŠIL, Miloň. Sluchové postižení a sebereflexe. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2007. 197 s. ISBN 9788024613000. info
  • HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 117 stran. ISBN 8072546236. info
Výukové metody
přednáška, diskuse ve studijní skupině
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); ústní zkouška
Informace učitele
Povinná literatura: Homoláč, J. (1998) Komunikace neslyšících, sociolingvistika: antologie textů. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Horáková, R. (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál. Horáková, R., Souralová, E. (2008) Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferující český znakový jazyk. Praha: CKTZJ. Jungwirthová, I. (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vyd. Praha: Portál. Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. Doporučená literatura: Doležalová, L., Hricová, L. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. Hronová, A., Motejzíková, J. (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP. Hrubý, J. (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. Hudáková, A., Táborský, J. (2008) Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Komorná, M. (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2010) Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha. Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. Leonhardt, A. (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia. Ludíková, L. (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP. Novák, A. (1994) Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha. Nebeská, I. (1992) Úvod do psycholingvistiky. Praha: H & H. Potměšil, M. (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna. Potměšil, M. (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna. Potměšil, M. (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP. Souralová, E. (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého. Štěrbová, D. a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. Hypertextové odkazy: http://ujkn.ff.cuni.cz/student/materialy-ke-studiu/publikace-periodika http://ujkn.ff.cuni.cz/student/materialy-ke-studiu/texty-studentu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Jen pro neslyšící studenty.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk515