SPk526 Komunikace osob se sluchovým postižením 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Martin Kulda (cvičící)
Mgr. Marína Štibrányiová (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk526/01: So 17. 10. 8:00–13:50 učebna 57, So 12. 12. 8:00–13:50 učebna 51, L. Doležalová, M. Kulda, M. Štibrányiová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude mít student přehled o komunikačních systémech užívaných u osob s postižením sluchu, především o vizuálně-motorických formách komunikace. Studenti získají teoretické znalosti z oblasti budování funkční komunikace u dětí s postižením sluchu v raném, předškolním i školním věku. Budou se orientovat ve výběru vhodných komunikačních forem osob se sluchovým postižením s důrazem na vizuálně-motorické komunikační systémy – tedy využití českého znakového jazyka, znakované češtiny a prstové abecedy.
Výstupy z učení
• student se orientuje v oblasti budování funkční komunikace a volby adekvátního komunikačního systému s ohledem na všechny věkové kategorie a typy sluchových vad
• orientuje se v oblasti vizuálně-motorických komunikačních systémů neslyšících
• orientuje se v základech lingvistiky českého znakového jazyka
• osvojí si vybrané vizuálně-motorické komunikační systémy osob s postižením sluchu
Osnova
  • • Komunikační systémy osob se sluchovým postižením – přehled a popis, legislativní opatření, komunikační přístupy užívané ve vzdělávání
  • • Prstové abecedy
  • • Vizuálně-motorické komunikační systémy neslyšících - český znakový jazyk, znakovaná čeština
  • • Možnosti zápisu znakových jazyků
  • • Lingvistické a sociolingvistické výzkumy znakových jazyků
Literatura
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
  • POTMĚŠIL, Miloň. Sluchové postižení a sebereflexe. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2007. 197 s. ISBN 9788024613000. info
  • HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 117 stran. ISBN 8072546236. info
Výukové metody
prezentace, ukázky vybraných komunikačních forem a jejich praktický nácvik, domácí příprava, diskuze
Metody hodnocení
seminární práce (reflexe na zvolené téma), písemný test, ústní zkouška, praktická ukázka vybraných komunikačních forem
Informace učitele
Zpracování seminární práce/reflexe na některé zvolené téma. Doporučený rozsah 3 strany A4, podmínka je využití zahraničních zdrojů:
• Budování funkční komunikace u dětí s postižením sluchu - dilema ve výběru adekvátního komunikačního systému.
• Využití vizuálně-motorických komunikačních systémů u neslyšících dětí neslyšících rodičů.
• Český znakový jazyk a jeho využití v praxi – možnosti tlumočení.


Povinná literatura
Homoláč, J (1998) Komunikace neslyšících, sociolingvistika: antologie textů. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hudáková, A., Táborský, J. (2008) Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Horáková, R. (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.


Doporučená literatura
Hronová, A., Motejzíková, J. (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP.
Komorná, M. (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o. s. LORM, Praha.
Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o. s. LORM, Praha.
Leonhardt, A. (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia.
Macurová, A. (1995) Jazyk v komunikace neslyšících. INFO Zpravodaj FRPSP 3.
Macurová, A. (1996) Proč a jak zapisovat českého znakového jazyka. Speciální pedagogika 6, č. 1, s. 5-19
Macurová, A., Homoláčová, I., Ptáček, V. (1997) Výzkum komunikace neslyšících. Český znakový jazyk. Speciální pedagogika 7, 1997, č. 3, s. 1 - 15.
Macurová, A. (2001) Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika 11, č. 2, s. 69-75
Macurová, A., Bímová, P. (2001) Poznáváme český znakový jazyk II. (Slovesa a jejich typy). Speciální pedagogika 11, č. 5, s. 285 – 295
Macurová, A. (2003) Poznáváme český znakový jazyk IV. (Vyjádření času). Speciální pedagogika 13, č. 2, s. 89 – 98
Motejzlíková, J. (2003) Poznáváme český znakový jazyk V. (Specifické znaky).In Speciální pedagogika, roč. 13, č. 3.
Nebeská, I. (1992) Úvod do psycholingvistiky. Praha: H&H.
Potměšil, M. (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna.
Potměšil, M. (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna.
Potměšil, M. (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP.
Souralová, E. (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého.
Štěrbová, D. a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP.


Hypertextové odkazy:
http://ujkn.ff.cuni.cz/student/materialy-ke-studiu/publikace-periodika
http://ujkn.ff.cuni.cz/student/materialy-ke-studiu/texty-studentu


Multimediální programy:
Dingová, N., Dvořáková, M., Faltínová, R., Okrouhlíková, L., Servusová, J. a kol. (2005) Slovník porodnické terminologie, Praha.
Horáková, R. (2005) Znaková zásoba pojmů z oboru speciální pedagogika, Brno: MU, Rigorózní práce.
Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk. Olomouc: UP PdF
Lexikologie pro základní školy. Praha: FFUK, 2003
Potměšil, M. (2002) Zpracování dřeva – terminologická pomůcka. Beroun.
Procházková, A. a kol. (1992) Slovník znakového jazyka pro obor pedagogika a psychologie. Hradec Králové: PedF,
Ptáček, V., Kotvová, M. (1998) Slovník znakové řeči. Praha: PedF UK.
Terminologie pro počítače, internet, tvorbu webových stránek a typografii v českém znakovém jazyce (2003). Praha: ASNEP.
Vysuček, P., Motejzíková, (2003) J. Specifické znaky. Praha: FF UK, Pevnost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk526