SPk531 Logopedie a surdopedie 2 - sluchové postižení

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPk529 Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si osvojí schopnosti a praktické dovednosti v oblasti rozvoje komunikačních dovedností jedinců se sluchovým postižením; bude se orientovat v kompenzačních pomůckách používané v rehabilitaci jedinců s vadami sluchu; v možnostech reedukace sluchu a řeči u dětí a dospělých se sluchovými vadami; seznámí se s možnostmi úprav textů pro čtenáře se sluchovým postižením a jejich využitím v praxi.
Výstupy z učení
• Student zná klasifikaci, etiologii a symptomatologii sluchového postižení;
• orientace v diagnostických přístupech a metodách při práci s dětmi se sluchovým postižením;
• ovládá terapeutické přístupy;
• zná možnosti mezioborové spolupráce.
Osnova
 • • Klasifikace sluchových vad podle různých kritérií.
 • • Diagnostika sluchových vad - metody vyšetření sluchu.
 • • Včasná intervence jedinců se sluchovým postižením - systém péče.
 • • Ontogenetický vývoj řeči u dítěte s postižením sluchu.
 • • Individuální logopedická péče v poradenských a školských zařízeních pro sluchově postižené.
 • • Kompenzační a logopedické pomůcky užívané při rehabilitaci jedinců s postižením sluchu.
 • • Sluchová výchova – reakce na zvuk, identifikace a diferenciace zvuků, fonematický sluch, diskriminace vět.
 • • Dechová cvičení a vyvození hlasu – vědomé používání hlasu, hlasová hygiena.
 • • Rozvoj zrakového vnímání a nácvik odezírání.
 • • Globální čtení, rozhovor, práce s deníkem, čtení s porozuměním a úprava textů pro SP.
 • • Vyvozování hlásek, fixace a automatizace jednotlivých hlásek.
 • • Sluchová analýza a syntéza slov, rozvoj slovní zásoby.
 • • Vizuálně-motorické komunikační systémy a jejich využití v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012. s. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2012. s. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
  doporučená literatura
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • DAŇOVÁ, Martina. Metodika úpravy textů : pro znevýhodněné čtenáře. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 189 s. ISBN 9788024723891. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktická výuka, skupinová práce, domácí příprava, diskuse
Metody hodnocení
Výroba pomůcky pro rozvoj komunikačních dovedností u dětí a žáků se sluchovým postižením, úprava textu pro čtenáře se sluchovým postižením. Zpracování případové studie reflektující dosaženou úroveň komunikačních dovedností a jazykových kompetencí jedince se sluchovým postižením. Písemný test a ústní zkouška.
Informace učitele
doporučená literatura
Daňová, M. (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada.
Holmanová, J. (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
Horáková, R. (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
Horáková, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Hronová, A., Motejzíková, J. (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP.
Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.
Leonhardt, A. (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia.
Opatřilová, D. (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál.
Svobodová, K. (2005) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.
Seidlová Málková, G., Smolík, F. (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.
Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.
Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět si zapisují všichni, mimo neslyšících studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPk531