SPk545 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Kateřina Heislerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk545/01: So 7. 11. 8:00–13:50 učebna 60, So 12. 12. 8:00–13:50 učebna 60, K. Heislerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s problematikou vývoje řeči a jazykových schopností, logopedické intervence u dětí předškolního věku. Seznámení s jednotlivými druhy narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku, aplikace na praktické případy u dětí s narušenou komunikační schopností.
Výstupy z učení
Student má teoretické znalosti z oblasti pojmů narušené komunikační schopnosti vztahující se k předškolnímu věku; má přehled o jednotlivých druzích narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku; umí aplikovat získané poznatky na praktické případy u dětí s narušenou komunikační schopností.
Osnova
 • Základní atributy jazyka a řeči. Verbální komunikace, nonverbální komunikace, současné aspekty ontogeneze řeči a jazykových schopností. Charakteristika jazykových rovin (lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická, foneticko-fonologická, pragmatická). Narušený vývoj řeči – klasifikace, charakteristika, dítě se specificky narušeným vývojem řeči- charakteristika specificky narušeného vývoje řeči, logopedická intervence. Opožděný vývoj řeči – charakteristika OVŘ, diagnostické možnosti, logopedická intervence. Dyslalie - současné pohledy na problematiku dyslalie, klasifikace dyslalie z fonetického a fonologického hlediska, logopedická intervence u dětí předškolního věku. Narušení fluence řeči u dětí předškolního věku. Poruchy zvuku řeči u dětí předškolního věku - huhňavost, palatolalie. Orofaciální rozštěpy - etiologie, klasifikace. Interdisciplinární péče u dětí s orofaciálními rozštěpy. Mutismus u dětí předškolního věku. (S)elektivní mutismus – vymezení, charakteristika. Spolupráce logopeda a dalších odborníků při intervenci u dětí předškolního věku.
Literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0. info
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela MÁLKOVÁ. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku : osvojování slovní zásoby a gramatiky, rozvoj fonologických schopností a fonologického povědomí, poruchy jazykového vývoje, diagnostika jazykových schopností. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 248 s. ISBN 9788024742403. info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0. info
 • LECHTA, Viktor a Barbara KRÁLIKOVÁ. Když naše dítě nemluví plynule : koktavost a jiné neplynulosti řeči. Translated by Magda Wdowyczynová. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 124 stran. ISBN 9788073678494. info
 • HARTMANN, Boris a Michael LANGE. Mutismus v dětství, mládí a dospělosti : rádce pro rodinné příslušníky, postižené, terapeuty a pedagogy. Translated by Pravoslav Prokeš. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 82 s. ISBN 9788073870218. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 8071788015. info
Výukové metody
konzultace, diskuse ve třídě, domáci příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75% správných odpovědí)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPk545