SPkK01 Komunikace osob s duálním smyslovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s problematikou osob s duálním smyslovým postižením, a to především s důrazem na možnosti komunikace těchto osob. Osvojí si praktické základy některých komunikačních forem a jiné si vyzkoušejí. Studenti budou schopni navrhnout postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou a budou schopni představit si rozvíjení jejich komunikačních kompetencí prostřednictvím různých forem komunikace. Studenti se seznámí s teorií a praxí rozvoje komunikačních dovedností u osob se získanou i vrozenou hluchoslepotou. Zde použijí dosud získané znalosti a dovednosti a naučí se kombinovat různé přístupy dle stupně postižení zraku a sluchu u dětí s hluchoslepotou. Budou schopni na základě dané kazuistiky vytvořit konkrétní podklady pro realizaci rozvíjení komunikačních dovedností a budou schopni o nich diskutovat s ostatními.
Výstupy z učení
- Studenti se budou orientovat v problematice péče o osoby s duálním smyslovým postižením, a to především s důrazem na možnosti komunikace těchto osob. - Studenti si osvojí praktické základy některých komunikačních forem a jiné si vyzkoušejí. - Studenti budou schopni navrhnout postupy ve vzdělávání dětí a žáků s hluchoslepotou a budou schopni zvolit vhodné strategie pro rozvoj komunikačních kompetencí osob s hluchoslepotou.
Osnova
 • Definice hluchoslepoty. Klasifikace a etiologie hluchoslepoty. Důsledky hluchoslepoty. Systém komplexní péče o jedince s hluchoslepotou. Možnosti vzdělávání u dětí a žáků s hluchoslepotou. Komunikační systémy osob s hluchoslepotou. Rozvoj komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou. Hluchoslepota v dospělosti.
Literatura
  povinná literatura
 • LANGER, Jiří, Eva SOURALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. první. Praha: o. s. Lorm - Společnost pro hluchoslepé, 2010. 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9. info
 • HORÁKOVÁ, Radka a Eva SOURALOVÁ. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 69 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-34-5. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 103 stran. ISBN 8024414333. info
  neurčeno
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Hluchoslepota. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 157-173. ISBN 978-80-7315-237-6. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana. Hluchoslepota : lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 103 s. ISBN 8024412446. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Vzdělávání hluchoslepých. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 78 s. ISBN 807183226X. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, samostatná práce, diskuze, ukázka komunikačních systémů osob s hluchoslepotou
Metody hodnocení
Písemný test (k úspěšnému splnění je potřeba zodpovědět 75% otázek), případová studie.
Informace učitele
Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. Jarníková, I. (2005) Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči. Doporučená literatura Jarošová, J. (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus. Krahulcová, B. (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. Langer, J., Souralová, E., Horáková, R. (2010) Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha. Ludíková, L. (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP. Ludíková, L.(2000) Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. Ludíková, L. (2001) Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia. Souralová, E. (2000) Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia. Štěrbová, D. a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPkK01