SPkK03 Komunikační a simulační techniky oftalmopedické

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními intervenčními postupy, které je vhodné volit při práci s osobami se zrakovým postižením. Dále je cílem pomocí simulací představit potřeby žáků a studentů se zrakovým postižením ve vzdělávacím procesu a vytvořit předpoklad pro vhodnou volbu intervenčních postupů budoucími učiteli. Dalším cílem je naučit studenty pracovat s žáky se zrakovým postižením v jejich přirozeném prostředí, simulovat situace, vrámci kterých se žáci srůzným typem snížených zrakových funkcí a zrakovým postižením učí znalostem a speciálním dovednostem jako sebeobsluze, prostorové orientaci a samostatnému pohybu. Simulace budou provedeny v interiérovém a exteriérovém simulátoru - SIMU. Základem tohoto kurzu je zážitkové učení studentů.
Výstupy z učení
Student pochopí problematiku práce osob se zrakovým postižením, náročnost této práce na čas a náročnost práce se speciálními pomůckami. Díky tomu dokáže s osobami se zrakovým postižením pracovat více empaticky.
Osnova
 • Pokročilá komunikace s osobami se zrakovým postižením.
 •  Speciální komunikační zařízení pro osoby se zrakovým postižením.
 •  Zápis zvětšeného černotisku, parametry jeho tisku.
 •  Zápis Braillova písma, jeho čtení a tisk.
 •  Simulace poruch binokulárního vidění, praktický nácvik práce žáka s narušeným binokulárním viděním, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 •  Simulace slabozrakosti, praktický nácvik práce slabozrakého žáka, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 •  Simulace praktické a absolutní nevidomosti, praktický nácvik práce nevidomého žáka, volba kompenzačních mechanismů při práci ve školní třídě (simulace postižení a následný trénink).
 •  Nácvik výuky sebeobsluhy žáka se zrakovým postižením (nácvik v interiérovém simulátoru).
 •  Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu žáka v mikroprostoru a makroprostoru (nácvik na speciální simulační dráze).
Literatura
  povinná literatura
 • VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s. ISBN 978-80-210-8022-5. info
 • VRUBEL, Martin. Simulační techniky oftalmopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 38 s. ISBN 978-80-210-9592-2. Odkaz na knihu info
  doporučená literatura
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 s. ISBN 9788086723495. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
Výukové metody
projektová výuka, praktické cvičení
Metody hodnocení
hodnocení projektu, závěrečná rozprava
Informace učitele
Odkaz na metodické texty: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1623
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPkK03