SPkK17 Somatopedie – základy oboru

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPkK17/01: So 2. 10. 14:00–19:50 učebna 50, So 9. 10. 14:00–19:50 učebna 50, I. Fialová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je znalost základní charakteristiky oboru, jeho cílů, postavení v rámci meziresortní spolupráce. Student se seznámit se základní charakteristikou tělesného postižení a dopadem na vývoj a život jedince z pohledu typu a závažnosti postižení a rovněž jeho etiologie, Vymezena budou specifika odpory z hlediska věku jedince s postižením.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- identifikovat základní pojmy ze somatopedie;
- charakterizovat etiologii a klasifikaci pohybových vad;
- charakterizovat jednotlivé pohybové vady a chronické nemoci;
- popsat systém vzdělávání a poradenství pro vzdělávání žáků s tělesným postižením a chronických onemocnění;
- porozumět problematice v rámci speciálně pedagogické diagnostiky;
- popsat terapeutické metody vhodné pro celkový rozvoj tělesně postižených žáků a žáků s chronickými nemocemi;
- charakterizovat význam mezioborové spolupráce
Osnova
 • 1.Vývoj vztahu společnosti k tělesně a zdravotně postiženým.
 • 2. Vznik a vývoj oboru somatopedie, hlavní představitelé oboru (Jedlička, Bartoš, Chlup, Bakule, Monatová,Kábele).
 • 3. Současný systém výchovy a vzdělávání tělesně postižených (rehabilitační stacionáře, speciální mateřská škola, speciální školství pro tělesně postižené základní a střední).
 • 4. Inkluze a integrace osob s tělesným postižením do běžných typů dětských zařízení a škol, legislativa.
 • 5. Systém poradenství v ČR.
 • 6. Organizace školy při zdravotnických zařízeních (rozsah a obsah vyučování, učební plány, osnovy, učebnice).
 • 7. Význam a úkoly školy při nemocnici, ozdravovnách a dětských léčebnách, hodnocení, klasifikace žáků ve školách.
 • 8. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, alergie, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění, kožní onemocnění).
 • 9. Epilepsie.
 • 10. Specifika práce s chronicky nemocnými.
 • 11. Klasifikace pohybových vad.
 • 12. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí.
 • 13. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dospělých.
 • 14. Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj.
 • 15. Dětská infekční obrna (poliomyelitis), etiologie, průběh, důsledky.
 • 16. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů.
 • 17. Vady páteře skoliozy, kyfozy, charakteristika, léčba.
 • 18. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba.
 • 19. Degenerativní poškození pohybového aparátu.
 • 20. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba.
 • 21. Specifika edukace žáků s tělesným postižením.
 • 22.Vliv vrozeného postižení na vývoj jedince.
 • 23. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení.
 • 24. Ucelená rehabilitace, perspektivy a trendy.
Literatura
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • FIALOVÁ, Ilona. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 207 s. Tisk MSD, spol.s.s.o. ISBN 978-80-210-5591-9. info
 • TANNENBERGEROVÁ, Monika a Lucie OBROVSKÁ. Inkluze jako problematika současné sociální pedagogiky a její možná podpora pomocí projektu „Férová škola“. In Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 - inovace a nové trendy (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 2010. ISBN 978-80-87182-15-4. URL info
 • VÍTEK, Jiří. Epilepsie v dětském věku. In Vítková, M. Somatopedické aspekty. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2006. s. 69 - 96, 13 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. druhé. Brno: Paido Brno, 2006. 302 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-134-0. info
  neurčeno
 • PANČOCHA, Karel. Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. 2010. info
 • VÍTEK, Jiří. Kvalita života žáků s epileptickými záchvaty - aspekty psychosociální a pedagogické. In Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, MU, 2008. 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • VÍTEK, Jiří. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 128 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-154-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Výuka bude doplněna vhodnými dokumentárními filmy. Diskuse.
Metody hodnocení
Úkol pro studenty/ky: 1) Vypracovat seminární práci na téma: „Nemoc a její vliv na život člověka“ (rozsah – 3 až 5 stan A4) + stručná anotace odborné publikace týkající se somatopedické problematiky. Seminární práci odevzdá student/ka do odevzdávárny předmětu v IS. Termín odevzdání: 31.12.2020. 2) Písemný test (online) obsahuje 40 otázek, je nutných 75 % správných odpovědí. Účast na seminářích 50%. Student/ka shlédne na internetu dokumentární film na tato témata: "ivysilání" České televize: Jeden společný svět - díl 3 - Vozíčkáři. Dále si vyhledat dokument o "mozkové obrně", "canisterapii", "hipoterapii".
Informace učitele
Upřesňující informace (aktualizovaný seznam literatury, okruhy atd.) budou sděleny vyučujícím na začátku semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPkK17