SPkK56 Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu je seznámit studenty s metodami vyšetření sluchu, osvojí si dovednosti potřebné k realizaci orientačního vyšetření sluchu pomocí přenosného audiometru. Při práci se softwarem pro nastavování sluchadel a dalšího příslušenství studenti získají základní přehled o funkci sluchadel, podstatných parametrech akustického párování a návazných funkcích bezdrátových zařízení. Prostřednictvím pomůcek lze pro studijní účely simulovat různé stupně sluchových vad a pomocí stetoclipu aurálně sledovat změny v nastavení sluchadel. Zejména se jedná o tyto funkce: výstup sluchadla, jeho zisk pro příp. klienta s konkrétním druhem sluchového postižení, které studenti mohou různě simulovat. Očekávané výstupy:  student podrobně zná speciálněpedagogické diagnostické nástroje hodnotící přínos kompenzačních pomůcek (sluchadel a kochleárních implantátů) u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu;  zná speciálněpedagogické diagnostické nástroje a postupy určující vhodnost využití bezdrátových doplňků u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: • - student podrobně zná speciálněpedagogické diagnostické nástroje hodnotící přínos kompenzačních pomůcek (sluchadel a kochleárních implantátů) u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu; • - zná speciálněpedagogické diagnostické nástroje a postupy určující vhodnost využití bezdrátových doplňků u dětí, žáků a studentů s postižením sluchu.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova):  Target (software na nastavování sluchadel) + HI PRO rozhraní + sluchadla zvukovodová a závěsná - při práci se softwarem pro nastavování sluchadel a dalšího příslušenství studenti získají základní přehled o funkci sluchadel, podstatných parametrech akustického párování a návazných funkcích bezdrátových zařízení. Při práci se sluchadly a softwarem pro nastavování sluchadel Target lze pro studijní účely simulovat různé stupně sluchových vad. Zejména se jedná o tyto funkce: výstup sluchadla, jeho zisk pro příp. klienta s konkrétním druhem sluchového postižení. Student si tak bude moct udělat konkrétní představu o stupni sluchového postižení.  Stetoclip pro poslech funkčnosti sluchadel - prostřednictvím této pomůcky lze aurálně sledovat změny v nastavení sluchadel. Student se tak naučí ověřovat funkčnost sluchadel.  FM technologie SmartLink+, přijímač k FM technologii a iSense Micro - studenti se seznámí a sami si vyzkouší, že sluchadla zajišťují slyšitelnost všech významných zvuků a výstupní signál je udržován v zachovaném dynamickém rozsahu sluchu. Ovšem v akusticky náročných situacích je třeba kromě adekvátního frekvenčně-specifického zesílení sluchadel nutné zajistit co nejvyšší poměr signál-šum (SNR/ signal-to-noise ratio). To bude umožněno při práci s bezdrátovými doplňky, kdy lze pro studijní účely simulovat zprostředkování zřetelného signálu řeči.  Otoskop - jedná se o lékařský přístroj pro vyšetření bubínku a vnitřku vnějšího ucha. Při práci s otoskopem lze simulovat základní otoskopické vyšetření, studenti se vyzkouší manipulaci s přístrojem a před simulací audiometrického vyšetření či poslechu funkčnosti sluchadel pomocí stetoclipu mohou provést zběžnou kontrolu průchodnosti zvukovodu.  Audiometr Amplivox 260 - při práci s přenosným audiometrem lze při výuce simulovat zkoušku sluchu pomocí tónové audiometrie do sluchátek i volného pole. Studenti se seznámí s funkcí tohoto přístroje, naučí se jej ovládat a provést orientační vyšetření sluchu. Zároveň lze simulovat vyšetření audiometrie hrou, což je běžná behaviorální metoda užívaná při hodnocení sluchového vnímání u dětí s postižením sluchu. Studenti si osvojí základní dovednosti potřebné při realizaci tohoto vyšetření.  Hlukoměr - studenti budou moct měřit hladinu zvuku v různých akusticky náročných situacích.  Easy Fit Set + čistící sada sluchadel a čistících ubrousků - na základě využití těchto pomůcek se studenti naučí zajistit základní údržbu kompenzačních pomůcek jedinců s postižením sluchu.
Literatura
    povinná literatura
  • DRŠATA, Jakub a Radan HAVLÍK. Foniatrie - sluch. Edited by Viktor Chrobok. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 374 stran. ISBN 9788073111595. info
Výukové metody
Teoretická příprava, aktivní účast ve výuce, práce ve skupinách, plnění průběžných úkolů, diskuse, samostudium.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (70 % - úspěšnost) a ústní zkouška.
Informace učitele
Povinná literatura Dlouhá, Olga a Libor Černý (2012) Foniatrie. Praha: Karolinum. Dršata, Jakub, Radan Havlík a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. Horáková, Radka (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Praha: Portál. Lejska, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. Madell, R. Jane a Carol Flexer (2011) Pediatric audiology casebook, New York: Thieme. Doporučená literatura Allen, G. Susan (2015) Auditory perception test for the hearing impaired. San Diego: Plural Pub., Inc. Easterbrooks, R. Susan a Ellen L. Estes (2007) Helping deaf and hard of hearing students to use spoken language: a guide for educators and families, Thousand Oaks: Corwin Press. Fitzpatrick, M. Elizabeth a Suzanne P. Doucet (2013) Pediatric audiologic rehabilitation: from infancy to adolescence, New York: Thieme. Gifford, H. René (2013) Cochlear implant patient assessment: evaluation of candidacy, performance, and outcomes, San Diego: Plural Pub., Inc. Horáková, Radka (2006) Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatrilová, Dagmar. Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Hricová, Lenka a Lenka Doležalová (2012) Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, Miroslava a Ilona Bytešníková et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Robertson, Lyn (2014) Literacy and deafness: listening and spoken language, San Diego: Plural Publishing. Roučková, Jarmila (2006) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praktické návody a důležité informace. Praha: Portál. Šlapák, Ivan a kol. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SPkK56