SPp131 ICT – Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi počítačové podpory osob se zdravotním postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu jejich postižení (zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, specifické poruchy učení,…).
Výstupy z učení
• student se orientuje v problematice asistivních, informačních a komunikačních technologií
• zná podmínky tvorby textů pro znevýhodněné čtenáře
• umí navrhnout postup výběru vhodné pomůcky či technologie
Osnova
 • • Asistivní technologie.
 • • Možnosti počítačové komunikace pro osoby se znevýhodněním (elektronická pošta, chat, blogy, Twitter, Skype, Google).
 • • ICT v Rámcových vzdělávacích programech.
 • • Počítačová, digitální, mediální a informační gramotnost.
 • • Příprava textů pro znevýhodněné čtenáře + základy typografie (design dokumentů, písmo, odstavce, stránky, pravidla sazby).
 • • Tvorba srozumitelných prezentací (úprava textu, úprava vzhledu, vkládání objektů – obrázků a zvuku, pozadí stránky, barva textu, …).
 • • Web 2.0 (služby interaktivního webu).
 • • Problematika přístupnosti webů (obsah, formátování, ovládání, tabulky, označování obrázků, videa, pojmenování stránek,…).
 • • Elektronická podpora výuky (e-learning).
 • • Speciální kompenzační pomůcky pro práci s počítači.
 • • Speciální software.
 • • IT a zdraví člověka.
Literatura
  povinná literatura
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role Rámcových vzdělávacích programů v rozvoji digitální gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine, Jan Chromý, 2016, roč. 13., 3/2016, s. 1-5. ISSN 1214-9187. info
 • ZIKL, Pavel. Využití ICT u dětí se speciálními potřebami. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 127 s. ISBN 9788024738529. info
  doporučená literatura
 • Sak, P. a kol. (2007) Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Praha: Portál.
 • Watkinson, A. (2013) Informační a komunikační technologie pro inkluzi. Pokrok a příležitosti evropských zemí. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání: Brusel.
 • DAŇOVÁ, Martina. Metodika úpravy textů : pro znevýhodněné čtenáře. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 189 s. ISBN 9788024723891. info
 • HORNÝ, Stanislav. Počítačová typografie a design dokumentů. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 279 s. ISBN 8071694878. info
  neurčeno
 • Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Vyhláška č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • MŠMT. (2014) Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.
 • Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb., a jeho novela č. 82/2015 Sb.
 • http://www.helpnet.cz/
Výukové metody
Studium odborného textu, diskuse nad odborným textem a praktickými ukázkami.
Metody hodnocení
Příspěvek do diskuse formou elektronických příspěvků do předmětového fóra. Rešerše odborného textu z vybrané oblasti ICT či AT v souvislosti se speciální pedagogikou. Text bude technicky i odborně správně (alespoň 10 stran, vložené objekty). Hodnocení se skládá obvykle ze 4 kritérií, každé je hodnoceno 10 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 70 %. Kritéria hodnocení: věcná správnost, srozumitelnost textu, úprava a vzhled, vložení práce do Odevzdávárny v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPp131