SPp606 Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp606/01: Út 13:00–16:50 centrum, L. Doležalová, P. Röderová, D. Zámečníková
Předpoklady
75 % účast, seminární práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvoření dovedností a kompetencí studentů při překonávání překážek ve škole u žáků s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, které jim důsledky postižení vytváří bariéry v dosahování cílů výuky. Edukační potřeby jsou zaměřené na podporu těchto žáků v procesech učení, na specifika výuky a na podporu pedagogů v inkluzivní škole se zaměřením na strategie podpory žáka s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy:
• student bude umět podporovat žáky se SVP se zaměřením na problémy v procesech učení,
• bude znát speciálněpedagogické postupy při edukaci,
• bude umět adekvátně využívat kompenzační pomůcky.
Osnova
 • Tělesné postižení
 • 1. Mentální procesy u žáků s tělesným postižením (poruchy vnímání, paměti, myšlení a pozornosti) a možná intervence.
 • 2. Využití speciálních reedukačních a kompenzačních metod ve vyučování (náhradní způsoby psaní, senzomotorická cvičení); modifikace vyučovacích metod a způsoby výuky u žáků s tělesným postižením (znát a respektovat specifické problémy žáka – snížené pracovní tempo, individuální potřeby, klasifikace a hodnocení).
 • 3. Úprava prostředí (zajištění bezbariérovosti, optimální sezení a pracovní plocha, uspořádání třídy, asistence při přemísťování apod.), využití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek ve vzdělávání (pomůcky usnadňující pohyb, pomůcky na psaní a kreslení, pomůcky na rozvoj manuální činností a sebeobsluhy, pomůcky k TV a relaxaci, pomůcky k vybavení třídy).
 • 4. Informační technologie jako kompenzační pomůcky (speciální klávesnice, PC s hlasovým výstupem, počítačové programy, ovládání PC pomocí speciálních přídavných zařízení - myší a joystiků, software pro osoby se zdravotním postižením).
 • 5. Copingové strategie a jejich vztah u žáků dlouhodobě nemocných (žák s chronickým a dlohodobým onemocněním, žák s progresivním onemocněním).
 • 6. Intervence v oblasti spolupráce rodiny a školy (vzájemná komunikace, respekt vůči rodičům, zachovávat důvěrnost, nabídka strategií k zapojení rodičů, plánování setkání).
 • 7. Obecné přístupy k osobám na vozíčku (komunikace, překonávání technických bariér, asistenční podpora).
 • 8. Využití ergoterapie v edukaci žáků s tělesným postižením (smysluplné zaměstnávání, kterým usilujeme o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob s tělesným postižením).
 • 9. Specifické problémy profesní přípravy a volby povolání (oblasti diagnostiky k profesionální orientaci, volba povolání, začlenění do světa dospělých).
 • 10. Okruh problémů u jedinců s lékařskou diagnózou autismus (charakteristika, specifika v procesu vzdělávání, TEACH program).
 • Oftalmopedie:
 • 11. Vliv postižení zraku na psychické procesy (oblast kognitivních procesů, komunikace). Specifika a sociální důsledky zrakového postižení v jednotlivých vývojových obdobích (dětství, adolescence, dospělost)
 • 12. Čtení a psaní u dětí a žáků se zrakovým postižením – strategie pro dosažení těchto schopnpostí a dovedností u různého stupně a typu postižení zraku. Braillovo písmo – zápis, výuka, užití.
 • 13. Tyflografika a možnosti hmatového zobrazování pro osoby s těžkým postižením zraku – využití různých technologií v procesu edukace.
 • 14. Úprava prostředí pro vzdělávání žáka s postižením zraku (pracovní místo, školní prostředí a jeho úprava pro žáka s postižením zraku).
 • 15. Samostatný pohyb a orientace v prostoru dětí a žáků s postižením zraku. Pohyb s bílou holí, s průvodcem. Strategie pro samostatný pohyb v různých podmínkách prostředí.
 • 16. Speciální a kompenzační pomůcky pro osoby s postižením zraku a jejich využívání v procesu vzdělávání a učení. Informační technologie a přístup k informacím žáků s postižením zraku.
 • 17. Modifikace a specifika metod a postupů ve výuce žáka s postižením zraku, vyučovací prostředky a úprava materiálů jako strategie pro efektivní vzdělávání a učení žáků s oslabeným viděním a žáků nevidomých.
 • 18. Komunikace se žákem s postižením zraku a s jeho rodinou. Komunikace se spolužáky a strategie podpory třídního klimatu v inkluzi žáka s postižením zraku. Spolupráce rodina-škola.
 • 19. Specifická opatření a modifikace v dílčích vzdělávacích oblastech (jazykové kompetence, matematické kompetence, společenské a přírodní vědy, tělesná výchova). Běžné a specifické kurikulum – cílená podpora žáka s postižením zraku v kontextu předprofesní a profesní přípravy.
 • 20. Přístup k osobám se zrakovým postižením a specifika provázení (podpora žáka s postižením zraku v oblasti školních a mimoškolních aktivit).
 • Surdopedie:
 • 21. Mentální procesy u žáků se sluchovým postižením (poruchy vnímání, paměti, myšlení a pozornosti) a možná intervence.
 • 22. Komunikace u žáků se sluchovým postižením – vizualizace mluvené češtiny, recepce psané formy českého jazyka, čtenářská gramotnost, vizuálně – motorické komunikační systémy.
 • 23. Kompenzační pomůcky – sluchadla, kochleární implantáty, bezdrátová technologie.
 • 24. Využití speciálních metod ve vyučování – modifikace vyučovacích metod a způsoby výuky u žáků se sluchovým postižením (znát a respektovat specifické problémy žáka – pracovní tempo, koncentrace, individuální potřeby, klasifikace a hodnocení).
 • 25. Úprava prostředí (zajištění vhodných akustických podmínek, optimální usazení žáka ve třídě a pracovní plocha, uspořádání třídy apod.), využití kompenzačních a speciálních pomůcek ve vzdělávání (didaktické pomůcky, speciální učebnice, IT vybavení, pomůcky k vybavení třídy).
 • 26. Intervence v oblasti spolupráce rodiny a školy (vzájemná komunikace, respekt vůči rodičům, zachovávat důvěrnost, nabídka strategií k zapojení rodičů, plánování setkání).
 • 27. Intervence v oblasti spolupráce rodin, školy a poradenských pracovníků (ŠPP, ŠPZ, PPP).
 • 28. Logopedická terapie a její specifika u žáků s postižením sluchu ve školním věku, možnosti jejího propojení se vzdělávacím procesem.
 • 29. Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace žáků, dospívajících a adolescentů v kontextu sociální inkluze.
 • 30. Zážitkové aktivity – pro pedagogy a pro spolužáky (tematicky zaměřené na simulaci postižení sluchu).
 • 31. Puberta a dospívání (vliv postižení na průběh puberty, specifické problémy dospívajících).
Literatura
  povinná literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1. url html epub info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedické aspekty. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2006. 302 s. ISBN 8073151340. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 198 s. ISBN 8024701790. info
 • Baslerová, P. (2012). Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • BASLEROVÁ, Pavlína. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3307-3.
 • JANKOVÁ, Jana a Dagmar MORAVCOVÁ. Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Vydání první. Praha: Pasparta, 2017. 116 stran. ISBN 9788088163619. info
 • RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. info
 • FINKOVÁ, Dita, Libuše LUDÍKOVÁ a Veronika RŮŽIČKOVÁ. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5. info
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Beakra, 2014. 375 s. ISBN 9788090386327. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. info
 • KOMORNÁ, Marie. Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 79 s. ISBN 9788087218297. info
 • HOUDKOVÁ, Zuzana. Sluchové postižení u dětí - komplexní péče. Vydání 1. V Praze: Triton, 2005. 117 stran. ISBN 8072546236. info
  doporučená literatura
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7611-2. url html epub info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Hořet, ale nevyhořet. 2., přeprac. vyd., V KNA 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. 175 s. ISBN 9788071955733. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0. info
 • ŠOLCOVÁ, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2009. 102 stran. ISBN 9788024729473. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 8071849294. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285. info
 • JESENSKÝ, Ján. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 s. ISBN 9788086723495. info
 • MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 203 s. ISBN 8072544764. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Oftalmopsychologie dětského věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 182 s. ISBN 807184053X. info
 • Inkluzivní pedagogika. Edited by Viktor Lechta, Translated by Tereza Hubáčková. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 463 stran. ISBN 9788026211235. info
 • DRŠATA, Jakub a Radan HAVLÍK. Foniatrie - sluch. Edited by Viktor Chrobok. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 374 stran. ISBN 9788073111595. info
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 435 stran. ISBN 9788073676797. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
Výukové metody
Interaktivní účast na semináři, tvorba seminarní práce na zadané téma – po konzultaci s vyučujícím.
Metody hodnocení
Zkouška, Test 40 otázek, 70 % úspěšnost
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPp606